Make your own free website on Tripod.com
ÄÒÈÉ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÀÌÁÀÅÉ

ÄÓ ÀÌÁÀÅÉ ÄÒÈÌÀ ÜÅÄÍÌÀ ÈÀÍÀÌÄÌÀÌÖËÄÌ ÌÏÌÉÈáÒÏ, ÒÏÌÄËÌÀÝ ÂÀÒÊÅÄÖËÉ ÌÏÓÀÆÒÄÁÄÁÉÈ ÈÀÅÉÓÉ ÐÉÒÏÅÍÄÁÉÓ ÂÀÌáÄËÀ ÀÒ ÉÓÖÒÅÀ.

"ÄÓ ÀÌÁÀÅÉ 1989 ßÄËÓ ÌÏáÃÀ. ÌÄ ÜÄÌÓ ÊÀÁÉÍÄÔÛÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÜÉÔÀÞÉÓ ØÖÜÀÆÄ ÌÃÄÁÀÒÄÏÁÓ, ÌÃÄÁÀÒÄÏÁÓ. ÊÀÁÉÍÄÔÛÉÌÀÒÝáÍÉÅ ÃÉÃÉ "ÍÀÜÍÉÊÉ" ÉÃÂÀ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÃÉÃÉ ÌÒÂÅÀËÉ ÌÉÍÉÓ ÈÀÅÓÀáÖÒÉ ÄáÖÒÀ. ÜÄÌÈÅÉÓ ÉÌ ÌÉÌÄÍÔÛÉ ÚÏ×ÍÀ ÀÒ ÚÏ×ÍÉÓ ÓÀÊÉÈáÉ ßÚÃÄÁÏÃÀ. ÉÌ ÌÏÌÄÍÔÛÉ ÒÏÝÀ ÌÄ ÈÀÅÛÉ ÓÀÛÉÍÄËÉ ÀÆÒÉ ÜÀÌÏÌÉÚÀËÉÁÃÀ ÌÏáÃÀ ÓÀÏÝÒÄÁÀ, "ÍÀÜÍÉÊÓ" ÌÏÓßÚÃÀ ÈÀÅÓÀáÖÒÉ ÈÀÅÆÄ ÂÀÃÀÌÉ×ÒÉÍÀ ÃÀ ÏÒÉ ÌÄÔÒÉÓ ÌÏÛÏÒÄÁÉÈ ÉÀÔÀÊÆÄ ÃÀÄÝÀ, ÒÉÓ ÛÄÌÃÄÂÀÝ ØÉÌÆÄ ÜÉÊÏÒÓÀÅÉÈ ÁÆÒÉÀËÉ ÃÀÉßÚÏ. ÌÀÍ ÒÀÌÏÃÄÍÉÌÄ ÀÈÄÖËÉ ßÀÌÉ ÉÔÒÉÀËÀ ÃÀ ÛÄÌÃÄ ÂÀÜÄÒÃÀ. ÛÄÌÃÄ ÌÄ ÉÓ ÉÀÔÀÊÉÃÀÍÀÅÉÙÄ ÃÀ ÈÀÅÉÓ ÀÃÂÉËÆÄ ÌÏÅÀÈÀÅÓÄ.   ÀÌ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÚÅÄËÀÆÄ ÙÀËÉÀÍ ÉÓ ÂÀÌÉÊÅÉÒÃÀ, ÒÏÌ ÀÓÄÈÉ ÆÏÌÉÓ ÌÉÍÉÓ ÓÀÂÀÍÉ ÉÀÔÀÊÆÄ ÃÀÄÝÀ ÃÀ ÀÒ ÂÀÔÚÃÀ. ÃÀ ÁÏËÏÓ ÒÀÝ ÌÈÀÅÀÒÉÀ ÀÌ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÌ ÜÄÌÉ ÝáÏÅÒÄÁÀ ÃÀ ÌÓÏ×ËÌáÄÃÅÄËÏÁÀ ÞÉÒÄÖËÀà ÛÄÝÅÀËÀ."

ÒÀ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÚÏÅÄËÉÅÄ ÀÌÉÓ ÌÄÒÄ ÉÈØÅÀÓ? ÌáÏËÏà ÄÒÈÉ ÒÀÌ, ÒÏÌ ÜÅÄÍÉ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÓÀÌÚÀÒÏÓ ÂÀÒÃÀ ÊÉÃÄÅ ÒÀÙÀÝ ÀÒÓÄÁÏÁÓ. ÉÓ ÚÏÅÄËÈÅÉÓ ÜÅÄÍÈÀÍÀÀ ÃÀ ÜÅÄÍÓ ÁÄÃÓ ÂÀÍÀÂÄÁÓ.