Make your own free website on Tripod.com
25-Ä ÊÀÃÒÉÓ ÓÀÉÃÖÌËÏ

ÚÅÄËÀÓÀÈÅÉÓ ÝÍÏÁÉËÉÀ, ÈÖ ÒÀ ÉÚÏ ÓÀÁàÏÈÀ ÒÄÊËÀÌÀ. ÀÒÀ×ÒÀà ÙÉÒÃÀ ÒÏÔ-×ÒÏÔÉÓ ×ÀÁÒÉÊÉÓ ÛÏÊÏËÀÃÉÓÒÄÊËÀÌÉÒÄÁÀ - ÓÖË ÄÒÈÉÀ ÓáÅÀ ÌÀÉÍÝ ÀÒ ÉÚÏ, ÌÀÂÒÀÌ ÒÄÊËÀÌÀ ÂÀÄÊÄÈÄÁÉÍÀ ÀÅÔÏÌÀÍØÀÍÀ ÅÏËÂÀÓÀÈÅÉÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÓÒÖËÉ ÃÄ×ÉÝÉÔÉ ÉÚÏ, ÌáÏËÏà àÊÖÀÍÀÊËÄÁÓ ÈÖ ÛÄÄÞËÏ. ÉÃÄÀ, ÃÀÄÁÄàÃÀÈ 25-Ä ÊÀÃÒÉ, ÌÀÛÉÍ ÀÉÔÀÝÄÓ ÓÖÊ-ÉÓÐÒÏÐÀÂÀÍÃÉÓÀ ÃÀ ÊÏÍÔÒÐÒÏÐÀÂÀÍÃÉÓ ÓÐÄÝÉÀËÉÓÔÄÁÌÀ. ÉÓÄÅ ÒÄÊËÀÌÉÓÀÈÅÉÓ, ÓÏÝÉÀËÉÓÔÖÒÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓÒÄÊËÀÌÉÓÀÈÅÉÓ...

ÉÆÀÖÒÀÓ, ÖÁÒÀËÏà ÌÀÒÉÀÓ ÃÀ ÃÀÖÓÒÖËÄÁÄËÉ ÓÀÍÔÀ ÁÀÒÁÀÒÀÓ ÜÅÄÍÄÁÉÈ, ÓÀÁàÏÈÀ ÃÀ ÛÄÌÃÄ ÒÖÓÄÈÉÓÔÄËÄÅÉÆÉÀ ÄÒÈÁÀÛÀÈ ÒÀÌÏÃÄÍÉÌÄ ÊÖÒÃÙÄËÓ äÊËÀÅÃÀ. ÌÀÚÖÒÄÁÄËÉ ÊÉ ÀÌ ÃÀáÏÝÉËÉ ÊÖÒÃÙËÄÁÉÃÀÍ ÀÙÉØÅÀÅÃÀÌáÏËÏà ÄÒÈÓ - ÉÓ ÉÓÅÄÍÄÁÃÀ ÀÌ ÝáÏÅÒÄÁÉÓÀÂÀÍ, ÃÒÏÄÁÉÈ ÂÀÃÀÃÉÏÃÀ ÒÀ ÉÌ ÝáÏÅÒÄÁÀÛÉ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÊÉÍÏÄÊÒÀÍÉÃÀÍ áÄÃÀÅÃÀ ÃÀ ÅÄÒ áÅÃÄÁÏÃÀ ÓÀÝÏÃÀÅÉ, ÒÏÌ ÓßÏÒÄà ÄÓ ÊÀÃÒÄÁÀà ØÝÄÖËÉ ÌÀÍÉÐÖËÀÝÉÄÁÉ ÀÌÏÍÄÁÃÍÄÍÓÀáÄËÃÏÁÒ ÀÌ ÝáÏÅÒÄÁÀÓ.

×ÒÄÉÃÉÓÀ ÃÀ ÐÀÅËÏÅÀÓ ÛÄÌÃÄÂ, ÈÉÈÏÄÖËÌÀ ÜÅÄÍÈÀÂÀÍÌÀ ÉÝÉÓ, ÒÏÌ ØÅÄÝÍÏÁÉÄÒÄÁÀ ÃÀ ÌÒÀÅÀËÍÀÉÒÉ ÉÍÓÔÉØÔÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ÝáÏÅÒÄÁÀÛÉ ÈÀÌÀÛÏÁÓ ÀÒÀÍÀÊËÄÁ ÒÏËÓ, ÅÉÃÒÄ ÌÉÓÉ ÂÏÍÄÁÀ. ÛÄÉÞËÄÁÀ Ö×ÒÏ ÃÉÃÓÀÝ - ÒÀÃÂÀÍ ÓÔÒÄÓÖË ÓÉÔÖÀÝÉÄÁÛÉ ÂÏÍÄÁÀ ÖÁÒÀËÏÃÀ ÅÄÒ ÀÓßÒÄÁÓ ÀÍÀËÉÆÉ ÂÀÖÊÄÈÏÓ ÌÏÌáÃÀÒÓ ÃÀ ÜÅÄÍÝ ÅÉØÝÄÅÉÈ ÉÓÄ, ÒÏÂÏÒÝ ÂÅÉÊÀÒÍÀáÄÁÓ ØÅÄÝÍÏÁÉÄÒÉ ÂÀÌÏÝÃÉËÄÁÀ. ÒÏÂÏÒÝ ÀÌÁÏÁÄÍ, ÁÖÍÄÁÉÓ ÊÀÍÏÍÄÁÉÓ ÀÒÝÏÃÍÀ, ÀÒÀÅÉÓÀÍÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÓ ÀÖÝÉËÄÁËÏÁÉÓÀÂÀÍ ÃÀÄÌÏÒÜÉËÏÓ ÌÉÓ ØÌÄÃÄÁÄÁÓ. ãÄÒ ÒÀÃÉÏÓ, áÏËÏ ÛÄÌÃÄ ÊÉ ÊÉÍÏÓÀ ÃÀ ÔÄËÄÅÉÆÉÉÓ ÂÀÌÏÜÄÍÉÓÈÀÍÅÄ, ÜÅÄÍÓ ØÅÄÝÍÏÁÉÄÒ ÝáÏÅÒÄÁÀÆÄ ÃÀÉßÚÏ ÂÄÂÌÀÆÏÌÉÄÒÉ ÃÀ ÌÀÒÈËÀÝ ßÀÒÌÀÔÄÁÖËÉÉÄÒÉÛÉ...

ÓÀÁàÏÈÀ ÔÄËÄÅÉÆÉÀÛÉ ÌÄÏÈáÄà ÓÀÖÊÖÍÄÆÄ ÌÄÔÉ ÅÉÌÖÛÀÅÄ (1987 ßËÀÌÃÄ). ÌÄ ÉØ ÄËÄØÔÒÏÍÖËÉ ÓÉÓÔÄÌÄÁÉÓÊÏÍÓÔÒÖØÔÏÒÉ ÅÉÚÀÅÉ ÃÀ ÅÌÖÛÀÏÁÃÉ ËÀÁÏÒÀÔÏÒÉÀÛÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÒÀÃÉÏÌÀÖßÚÄÁËÏÁÀÓ ÃÀ ÔÄËÄÅÉÆÉÀÓ ÄÊÖÈÅÍÏÃÀ.ÄáËÀ ÛÄÌÉÞËÉÀ ÈÀÌÀÌÀà ÅÈØÅÀ, ÒÏÌ ÓÉÍÀÌÃÅÉËÄÛÉ ÜÅÄÍÓ ËÀÁÏÒÀÔÏÒÉÀÓ ÓÖÊ-ÉÓ ÌÄ -3 ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ À×ÉÍÀÍÓÄÁÃÀ ÃÀ ÜÅÄÍÝ ÅÀßÀÒÌÏÄÁÃÉÈ ÉÌ ÂÀÌÏÊÅËÄÅÄÁÓ, ÒÏÌËÄÁÓÀÝ ÓÖÊÉ ÂÅÀÅÀËÄÁÃÀ.

ãÄÒ ÊÉÃÄÅ 60-ÉÀÍÉ ßËÄÁÉÓ ÃÀÓÀßÚÉÓÛÉ, ÀÌÄÒÉÊÀÛÉ ÛÄÈÀÅÀÆÄÁÖËÉ ÉÚÏ ÃÀ×ÀÒÖËÉ ÒÄÊËÀÌÉÓ ÉÃÄÀ. ÉÃÄÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÞÀËÃÆÄ ÖÁÒÀËÏÀ - ÒÏÂÏÒÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ, ÊÉÍÏ×ÉËÌÉ ÃÄÌÏÍÓÔÒÉÒÄÁÓ ÓÉÜØÀÒÉÈ 24 ÊÀÃÒÉ ßÀÌÛÉ. ÄÓ ÏÐÔÉÌÀËÖÒÉ ÅÀÒÉÀÍÔÉÀ, ÒÀÃÂÀÍ ÛÄÃÀÒÄÁÉÈ ÍÀÊËÄÁÉ ÓÉÜØÀÒÉÈ ÌÓÏÞÒÀÏÁÉÓÀÓ, ÌÀÚÖÒÄÁÄËÓ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÂÀÖØÒÄÓÂÀÍÖßÚÅÄÔÄËÉ ÌÏÞÒÀÏÁÉÓ ÂÒÞÍÏÁÀ. ÓÉÌÀÒÈËÄ ÉÈØÅÀÓ, 24 ÊÀÃÒÉ ÉØÍÄÁÀ ÈÖ 25, ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÀ ÃÉÃÉ ÀÒ ÀÒÉÓ.ÌÀÚÖÒÄÁÄËÉ ÀÌÀÓ ÅÄÒÝ ÊÉ ÛÄÀÌÜÍÄÅÓ. ÌÀÛ ÀÓÄ, ÛÄÌÏÈÀÅÀÆÄÁÖËÉ ÉÚÏ, ÒÏÌ ÚÏÅÄËÉ ÍÏÒÌÀËÖÒÉ 24 ÊÀÃÒÉÓ ÛÄÌÃÄÂÜÀÄÁÄàÃÀÈ ÊÉÃÄÅ ÄÒÈÉ, ÒÏÌÄËÆÄÝ ÌÏÀÈÀÅÓÄÁÃÄÍÄÍ. ÅÈØÅÀÈ ÊÏÊÀ ÊÏËÀÓ ÒÄÊËÀÌÀÓ. ÄÓ ÆÄÃÌÄÔÉ ÊÀÃÒÉ ÖÁÒÀËÏà ÅÄÒ ÀÓßÒÄÁÓ ÝÍÏÁÉÄÒÄÁÀÛÉ ÂÀÃÀÓÅËÀÓ, ÌÀÂÒÀÌ ÈÅÀËÉ ÌÀÓ ÀÙÉØÅÀÌÓ, ØÅÄÝÍÏÁÉÄÒÄÁÀ ÉàÄÒÓ ÃÀ ÓÀÃÙÀÝ ÉØ ÜÅÄÍÉ ÀÙØÌÉÓ ÓÉÙÒÌÄÛÉ, ÒÄÊËÀÌÀ ÒÏÌÄËÉÝ ÀÒÓÄÁÉÈÀà ÖáÉËÀÅÉ ÒÜÄÁÀ, ÈÀÅÉÓ ÓÀØÌÄÓ ÌÀÉÍÝ ÀÊÄÈÄÁÓ. ÀÃÀÌÉÀÍÉ ÂÀÌÏÃÉÓÊÉÍÏÃÀÍ ÃÀ ×ÉØÒÏÁÓ: ÒÀÙÀÝ ÖÍÃÀ ÃÀÅËÉÏ. ÌÀÂÒÀÌ ÒÀ? ÒÀ ÈØÌÀ ÖÍÃÀ ÊÏÊÀ, ÉÓ áÏÌ ÌÛÅÄÍÉÅÒÀà ÊËÀÅÓ ßÚÖÒÅÉËÓ...

ÂÀÅÉÃÀ ÃÒÏ ÃÀ ÀÓÄÈÉ ÊÉÍÏÐÒÏÐÀÂÀÍÃÀ ÖÊÅÄ ÀÙÀÒ ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÏÃÀ. ãÄÒ ÄÒÈÉ, ÜÅÄÍÌÀ ÓÐÄÝÉÀËÉÓÔÄÁÌÀ ÀÙÌÏÀÜÉÍÄÓÌÉÓÉ ÖÊÖÜÅÄÍÄÁÀ (ÀÃÀÌÉÀÍÉ ÃÉÃáÀÍÓ ÉÌÚÏ×ÄÁÏÃÀ ×ÀÒÖËÉ ÒÄÊËÀÌÉÓ ÆÄÌÏØÌÄÃÄÁÉÓ ØÅÄÛ) ÃÀ ÌÄÏÒÄÝ, ÚÏÅÄË ÊÉÍÏÌÄØÀÍÉÊÏÓÓ ÛÄÄÞËÏ ÂÀÃÀÄáÅÉÀ ËÄÍÔÀ, ÀÙÌÏÄÜÉÍÀ ÆÄÃÌÄÔÉ ÊÀÃÒÉ ÃÀ ÈÀÅÉÓÖ×ËÀà ßÀÄÊÉÈáÀ ÈÖ ÒÀÓ ÖÂÆÀÅÍÉÃÍÄÍ ÖÁÒÀËÏ ÓÀÁàÏÈÀ ÀÃÀÌÉÀÍÄÁÓ.

ÂÀÌÏÜÍÃÀ ÆÄÌÏØÌÄÃÄÁÉÓ Ö×ÒÏ ÐÒÏÂÒÄÓÖËÉ ÓÀÛÖÀËÄÁÀ - ÀÖÝÉËÄÁÄËÉ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ áÌÉÓÜÀÍÀßÄÒÛÉ ÜÀÃÄÁÀ. ÀÌ ÓÀÌÖÛÀÏÓ ÐÉÒÅÄËÀà 1968 ßÄËÓ ßÀÅÀßÚÃÉ. ãÄÒ ÊÉÃÄÅ ÌÀÛÉÍ, ÒÏÝÀ ÓÒÖËÉÀà ÀáÀËÂÀÆÒÃÀ ÃÀ ÂÀÌÏÖÝÃÄËÉ,ÓÀÌÖÛÀÏà ÌÉÅÄÃÉ ×ÉÒÌÀ ÌÄËÏÃÉÀÛÉ.

ßÀÒÌÏÉÃÂÉÍÄÈ ÏÒ áÌÉÓÜÀÍÀßÄÒÉ. ÄÒÈÆÄ ÜÀßÄÒÉËÉÀ ÉÌ ÃÒÏÛÉ ÌÏÃÀÛÉ ÌÚÏ×É ÛËÉÀÂÄÒÉ ÌÖÓËÉÌ ÌÀÂÏÌÀÄÅÉÓÛÄÓÒÖËÄÁÉÈ, áÏËÏ ÌÄÏÄÆÄ - ÌÏÍÏÔÏÍÖÒÀà ÂÀÍÌÄÏÒÄÁÀÃÉ ÔÄØÓÔÉ ÉÌÀÆÄ, ÒÏÌ ÌáÏËÏà ÐÀÒÔÉÀÓ ÃÀ ÐÉÒÀÃÀÃËÄÏÍÉà ÉËÉÀÓ ÞÄÓ ÛÄÖÞËÉÀÈ ... ÃÀ ÀÓÄ ÛÄÌÃÄÂ. ÌÀÂÏÌÀÄÅÉÓ ÜÀßÄÒÀ ÌÉÃÉÓ ÍÏÒÌÀËÖÒ ÔÄÌÐÛÉ ÃÀ ÊÀÒ ÃÏÍÄÆÄ.ÔÄØÓÔÉÓ ÜÀßÄÒÀ ÊÉ ÍÄËÃÄÁÀ 15-ãÄÒ ÃÀ ÉÓÌÉÓ ÃÀÁÀËÉ, ÚÒÖ, ÞËÉÅÓ ÂÀÓÀÒÜÄÅÉ ÁÖÔÁÖÔÉ. ÈÖ ÛÄÅÀÄÒÈÄÁÈ ÌÀÈ ÄÒÈ ×ÉÒ×ÉÔÀÆÄ ÀÍ ÊÀÓÄÔÀÆÄ, ÌÄÏÒÄ ÜÀßÄÒÀÓ ÅÄÒ ÌÏÅÉÓÌÄÍÈ. ÌáÏËÏà ÞÀËÉÀÍ ÃÉÃÉ ÓÐÄÝÉÀËÓÉÔÉ ÉÔÚÅÉÓ, ÒÏÌ ÀØ ÁÀÓÉ ÝÏÔÀÓ áÌÀÖÒÏÁÓ... ÌÀÂÒÀÌ ÓÐÄÝÉÀËÉÓÔÉÝÀ ÃÀ ÓÀÛÖÀËÏ ÌÓÌÄÍÄËÉÝ ÌÛÅÄÍÉÅÒÀà ÂÀÉÝÍÏÁÉÄÒÄÁÓ, ÒÏÌ ÁÒÄÑÍÄÅÉÓ ÂÀÒÄÛÄ ÓÉÝÏÝáËÄ (ÝáÏÅÒÄÁÀ) ÛÄÖÞËÄÁÄËÉÀ. ÜÀÌÏÉÔÏÅÄÁÓ ÒÀ ÛÄÂÍÄÁÖË ÚÅÄËÀ ÁÀÒÉÄÒÓ, ÜÀÍÀßÄÒÉ ÛÄÀÙßÄÅÓ ÝÍÏÁÉÄÒÄÁÀÛÉ ÃÀ ÃÀÒÜÄÁÀ ÉØ ÓÀÌÖÃÀÌÏÃ...

ÀÌ ÓÀÌÖÛÀÏÓ ÚÏÅÄËÉ ÍÀßÉËÉ ÓÒÖËÃÄÁÏÃÀ ÀÒÀ ÌÄËÏÃÉÀÛÉ, ÀÒÀÌÄà ÓÀÃÙÀÝ, ÅÉÙÀÝÉÓ ÌÉÄÒ. ÜÅÄÍ ÌáÏËÏÃÅÀÄÒÈÄÁÃÉÈ ÖÊÅÄ ÂÀÌÆÀÃÄÁÖË ÁËÏÊÄÁÓ ãÄÒ ÊÉÃÄÅ ÃÀÖÌÆÀÃÄÁÄË ÛËÉÀÂÄÒÄÁÈÀÍ.

ÅÉÝÏÃÉ ÒÀ ÄÓ ÓÀÌÆÀÒÄÖËÏ, ÌÓÂÀÅÓÉ ÜÀÍÀßÄÒÄÁÉ ÜÄÌÆÄ ÅÄÒÀÅÉÈÀÒ ÆÄÌÏØÌÄÃÄÁÀÓ ÅÄÒ ÀáÃÄÍÃÍÄÍ. ØÅÄÝÍÏÁÉÄÒÄÁÀ áÏÌ ÒÈÖËÉ ÒÀÌÄÀ. Å×ÉØÒÏÁ, ÒÏÌ áÌÏÅÀÍÉ ÉÄÒÉÛÉ ÅÄÒÝ ÓÀÁàÏÈÀ áÀËáÆÄ ÅÄÒ ÀáÃÄÍÃÀ ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖË ÆÄÌÏØÌÄÃÄÁÄÓ,ÈÖ ÀÒÀ ÓÀÉÃÀÍ ÌÏÅÉÃÏÃÍÄÍ ÉÌ ßËÄÁÛÉ ÀÌÃÄÍÉ ÃÉÓÉÃÄÍÔÄÁÉ. ÀÍ ÉØÍÄÁ ÉÓÉÍÉ ÓÖËÀÝ ÀÒ ÖÓÌÄÍÃÍÄÍ ÌÀÂÏÌÀÄÅÓÀ ÃÀ ÐÉÄáÀÓ...

1971 ßÄËÓ ÓÀÌÖÛÀÏà ÔÄËÄÅÉÆÉÀÛÉ ÂÀÃÀÅÄÃÉ. ÌÄ ÂÀÌÀÂÆÀÅÍÄÓ ËÀÁÏÒÀÔÏÒÉÀÛÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ÏÒÂÀÍÉÆÌÆÄÄËÄØÔÏÒÌÀÂÍÉÔÖÒÉ ÔÀËÙÉÓ ÌÏØÌÄÃÄÁÀÓ ÉÊÅËÄÅÃÀ. ÜÅÄÍÈÀÍ ÌÖÛÀÏÁÃÀ ÏÒÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉ. ÄÒÈÉ ÌÀÈÂÀÍÉ, ÒÏÌÄËÓÀÝÓÀáÄËÀà ÏËÄÂÉ ÄÒØÅÀ, ÀáÀËÂÀÆÒÃÀ ÉÚÏ, áÏËÏ ÌÄÏÒÄ - ÒÏÁÄÒÔ Ä×ÉÌÏÅÉÜÉ, ÖÊÅÄ ÓÀÐÄÍÓÉÏ ÀÓÀÊÓ ÌÉÙßÄÖËÉ.ÏÒÉÅÄ, ÈÖ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÀÓÄ ÉÈØÅÀÓ, ÐÒÏ×ÄÓÉÖËÉ ÌÓáÅÄÒÐËÍÉ ÉÚÅÍÄÍ.

ÒÏÃÄÓÀÝ ÌÄ ËÀÁÏÒÀÔÏÒÉÀÛÉ ÌÉÅÄÃÉ, ÏËÄÂÉ ÌÛÅÄÍÉÄÒÉ ÀáÀËÂÀÆÒÃÀ ÉÚÏ. ÉÂÉ ÉÒÂÅËÉÅ ÌÚÏ×ÈÀ ÚÖÒÀÃÙÄÁÀÓ ÀÒÀ ÌÀÒÔÏ ÛÄáÄÃÖËÄÁÉÈ, ÀÒÀÌÄà ÊÀÒÂÀà ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÖËÉ ÂÏÍÄÁÉÈÀÝ ÉØÝÄÅÃÀ. ÒÏÁÄÒ Ä×ÉÌÏÅÉÜÉ ÊÉ ÉÓÄ ÂÀÌÏÉÚÖÒÄÁÏÃÀ,ÒÏÂÏÒÝ ËÏÈÉ ÃÀ ÀÛÊÀÒÀà ÀÜÍÃÀ ÐÀÒÊÉÍÓÏÍÉÓ ÍÉÛÍÄÁÉ (ÓáÅÀÈÀ ÛÏÒÉÓ ÉÂÉ ÓÀÓÌÄËÓ ÀáËÏÓÀÝ ÀÒ ÄÊÀÒÄÁÏÃÀ).ÏÒÉÅÄ ÔÄØÍÉÊÏÓÈÀ ÛÔÀÔÛÉ ÉÒÉÝáÄÁÏÃÍÄÍ, ÌÀÂÒÀÌ ÓÉÍÀÌÃÅÉËÄÛÉ ÌÀÈ ÌáÏËÏà ÄÒÈÉ ÒÀÌ ÄÅÀËÄÁÏÃÀÈ - ÉÓÉÍÉ ÉÓáÃÍÄÍ ÔÄËÄÅÉÆÏÒÉÓ ÄÊÒÀÍÈÀÍ ÃÀ ÖÚÖÒÄÁÃÍÄÍ ÚÅÄËÀ×ÄÒÓ, ÒÀÓÀÝ ÊÉ ÖÜÅÄÍÄÁÃÍÄÍ. ÏÓÔÀÍÊÉÍÏÛÉ ÌÖÛÀÏÁÉÓ ÐÉÒÅÄË ÈÅÄÛÉ ÃÀÅãÃÄÁÏÃÉ áÏËÌÄ ÌÀÈ ÂÅÄÒÃÉÈ ÒÀÈÀ ÜÄÌÓ ÈÀÅÆÄ ÂÀÌÏÌÄÝÀÃÀ, ÈÖ ÒÏÂÏÒ áÃÄÁÏÃÀ ÄÓ ÚÏÅÄËÉÅÄ.ÌÄÒÄ ÊÉ ÛÄÅßÚÅÉÔÄ ÄØÓÐÄÒÉÌÄÍÔÉ ÃÀ ÌÄ ÂÄÔÚÅÉÈ ÒÀÔÏÌÀÝ.

ÌÀáÓÏÅÓ ÄÒÈáÄË ÃÉËÉÃÀÍ ÃÀÉßÚÄÓ ÐÒÏÂÒÀÌÀ ÓÐÉÒÀËÉÓ ÂÀÛÅÄÁÀ. ÓÔÀÍÃÀÒÔÖË ÓÀÔÄËÄÅÉÆÉÏ ÍÉÛÀÍÆÄ, ÌÀÓ ÛÄÌÃÄ ÒÏÝÀ ÉÓ ÂÀÉÅËÉÃÀ ÌÈÀÅÀÒ ÀÐÀÒÀÔÖÒÀÓ, ÜÀÓÃÄÁÃÍÄÍ áÏËÌÄ ÊÏÃÉÒÄÁÖË ÁËÏÊÓ. ÄÓ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÚÏ×ÉËÉÚÏ ÄÊÒÀÍÆÄÓßÒÀ×Àà ÌÏÒÁÄÍÀËÉ ÍÉÛÀÍÉ - ÀÓÏ, ÝÉ×ÒÉ ÀÍ ÂÄÏÌÄÔÒÉÖËÉ ×ÉÂÖÒÀ. ÉÓÉÍÉ ÂÀÃÀÀÃÂÉËÃÄÁÏÃÍÄÍ ÉÓÄ ÓßÒÀ×ÀÃ, ÒÏÌ ÍÏÒÌÀËÖÒÉ ÈÅÀËÉ ÅÄÒ ÀÓßÒÄÁÃÀ ÂÀÄÒÊÅÉÀ ÌÀÈÉ ÌÏÞÒÀÏÁÀ. ÂÀÌÏÓÀáÖËÄÁÉÓ ÐÄÒÉ×ÄÒÉÄÁÆÄ ÜÍÃÄÁÏÃÀ ÐÀÔÀÒÀ, ÁÍÄËÉ ËÀØÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÓßÒÀ×Àà ÌÏÉÒÁÄÍÃÀ ÄÊÒÀÍÓ ÃÀ ÁÒÖÍÃÄÁÏÃÀ ÀÒÀ ÉÌ ßÄÒÔÉËÆÄ ÓÀÉÃÀÍÀÝ ÂÀÜÍÃÄÁÏÃÀ, ÀÒÀÌÄà ÝÄÍÔÒÈÀÍ ÀáËÏÓ, ÒÉÓ ÛÄÌÃÄÂÀÝ ÉßÚÄÁÃÀ ÌÏÒÉÂÉ ßÒÄÓ.

ÌÄ ÅÉÝÏÃÉ ÒÀÝ áÃÄÁÏÃÀ ÃÀ ÅÝÃÉËÏÁÃÉ ÈÅÀËÉ ÀÌÄÒÉÃÄÁÉÍÀ ÌÖØÉ ËÀØÀÓÀÈÅÉÓ. ÀÒÀ×ÄÒÉ ÂÀÌÏÌÃÉÏÃÀ. ÌÆÄÒÀ ÌÉÌÄãÀàÅÀ ÓßÏÒÄà ÉÌÀÆÄ, ÒÀÓÀÝ ÒÄÑÉÓÏÒÉ ÖÜÄÍÄÁÃÀ ÂÀÌÏÓÀáÖËÄÁÉÓ ÝÄÍÔÒÆÄ. ÏËÄÂÉ ÃÀ ÒÏÁÄÒÔ Ä×ÉÌÏÅÉÜÉÐÉÒÃÀÙÄÁÖËÍÉ ÖÚÖÒÄÁÃÍÄÍ ÂÀÆÄÈ ÐÒÀÅÃÉÓ ÄÒÈ-ÄÒÈ ÂÅÄÒÃÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀÌ ÃÒÏÓ ÂÀÃÀÝÄÌÉÓ ßÀÌÚÅÀÍÓ ÄàÉÒÀ áÄËÛÉ. ÌÄ ÂÀÌÏÅÉàÉÒÄ ÜÄÌÉ ÈÀÅÉ ÉÌÀÛÉ, ÒÏÌ ÌÄÝ ÃÉÃÉ ÚÖÒÀÃÙÄÁÉÈ ÅÖÚÖÒÄÁÃÉ ÂÀÆÄÈÛÉ ÌÏÈÅÓÄÁÖË ÔÄØÓÔÓ. ÐÉÒÉ ÒÀ ÈØÌÀ ÖÍÃÀ ÀÒ ÃÀÌÉÙÉÀ, ÌÀÂÒÀÌ ÉÌÉÓ ÛÄÂÒÞÍÄÁÀ, ÒÏÌ ÌÄ ÌÀÁÒÉÚÅÄÁÃÍÄÍ, ÀÒÝ ÈÖ ÉÓÄ ÓÀÓÉÀÌÏÅÍÏ ÉÚÏ.

ÒÏÂÏÒ ÉØÝÄÏÃÀ ÓÀÄÒÈÏà ÌÀÚÖÒÄÁÄËÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÔÄËÄÅÉÆÏÒÓ ÊÉÍÏÓ ÓÀÚÖÒÄÁËÀà ÜÀÒÈÀÅÃÀ ÃÀ ÀÙÌÏÀÜÄÍÃÀÃÉØÔÏÒ ÊÉÒÉËÏÅÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÂÄÍÄÒÀËÖÒÉ ÌÃÉÅÍÉÓ ÓÀÖÁÒÉÓ ÔÄØÓÔÉ ÊÉÈáÖËÏÁÀÃ? ÜÅÄÖËÄÁÒÉÅ ÌÀÚÖÒÄÁÄËÉÊÉÒÉËÏÅÓ ÂÄÍÄÒÀËÖÒ ÌÃÉÅÀÍÈÀÍ ÄÒÈÀà ÄÒÈ ÀÃÂÉËÀÓ ÂÀÀÂÆÀÅÍÉÃÀ ÃÀ ÔÄËÄÅÉÆÏÒÓ ÓáÅÀ ÀÒáÆÄ ÂÀÃÀÒÈÀÅÃÀ...ÌÀÂÒÀÌ ÈÖ ÃÉØÔÏÒÉÓ ÛÄáÄÃÅÉÓÀÓ ÌÀÚÖÒÄÁËÉÓ ÈÅÀËÉ ÌÏÀÓßÒÄÁÃÀ ÃÀÄàÉÒÀ ÌÏÒÁÄÍÀËÉ ËÀØÀ, ÌÀÛÉÍ ÉÓ ÞÀËÀÖÍÄÁÖÒÀà ÜÀÌÏãÃÄÁÏÃÀ ÔÄËÄÅÉÆÏÉÓ ßÉÍ ÃÀ ÄÊÒÀÍÓ ÈÅÀËÓ ÅÄÒ ÀÝÉËÄÁÃÀ. ÖÍÃÏÃÀ ÈÖ ÀÒ ÖÍÃÏÃÀ, ÌÀÚÖÒÄÁÄËÉ ÖÓÌÄÍÃÀ ÉÌÀÓ, ÒÀÝ ÌÉÓÈÅÉÓ ÉÚÏ ÂÀÍÊÖÈÅÍÉËÉ ÃÀ áÖÈÉ ßÖÈÉÓ ÛÄÌÃÄ ÀÙÌÏÀÜÄÍÃÀ, ÒÏÌ ÌÏáÓÄÍÄÁÀÀÒÝ ÉÓÄ ÌÏÓÀßÚÄÍÉ ÉÚÏ, ÒÏÂÏÒÝ ÌÀÓ ÄÂÏÍÀ. ÀÓÄÈÉ áÄÒáÉÈ ÌÀÚÖÒÄÁËÉÓ ÚÖÒÀÃÙÄÁÀÓ ÏÒ-ÓÀÌ ÓÀÀÈÓ ÍÀÌÃÅÉËÀà ÅÄÒÛÄÀÜÄÒÄÁÃÍÄÍ, ÒÀÃÂÀÍ ÏËÄÂÉÝÀ ÃÀ ÒÏÁÄÒÔ Ä×ÉÌÏÅÉÜÉÝ ÚÏÅÄËÉ ÍÀáÄÅÀÒÉ ÓÀÀÈÉÓ ÛÄÌÃÄ ÈÅÀËÉÓ ÔÊÉÅÉËÓÖÜÉÏÃÍÄÍ. ÀÌÉÔÏÌ ÂÀÃÀÝÄÌÖËÉ ÁËÏÊÉÓ ÔÉÐÓ ÚÏÅÄË ÈáÖÈÌÄÔ ßÖÈÛÉ ÓÝÅËÉÃÍÄÍ...

ÀÌÁÏÁÃÍÄÍ, ÒÏÌ ÜÖÌÀÊÓÀ ÃÀ ÊÀÛÐÉÒÏÅÓÊÉÓ ÀÒ ÛÄÄÞËÏÈ ÀÓÐÀÒÄÆÆÄ ÂÀÌÏÓÖËÉÚÅÍÄÍ ÀÒÝ ÀÃÒÄ ÃÀ ÀÒÝ ÂÅÉÀÍ. ÉÓÉÍÉÂÀÌÏÜÍÃÍÄÍ ÓßÏÒÄà ÌÀÛÉÍ, ÒÏÝÀ ÂÀÉÝÀ ÓÖÊ-ÉÓ ÌÄ-3 ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÚÉÓ ÓÀÍØÝÉÀ.

ÓÀÔÄËÄÅÉÆÉÏ ÊÏÃÄÁÉÓ ×ÏÍÆÄ ÊÀÛÐÉÒÏÅÓÊÉ ÓÉÔÚÅÄÁÉÈ ÌÏØÌÄÃÄÁÃÀ, ÜÖÌÀÊÉ ÊÉ ÉÂÉÅÄ ÊÏÃÄÁÉÓ ×ÏÍÆÄ ÃÖÌÃÀ. ÓßÏÒÄà ÀÌÉÔÏÌ ÜÖÌÀÊÉÓ ÃÖÌÉËÓ ÒÀÃÉÏÜÀÍÀßÄÒÄÁÉ ÉÓÄÅÄ  ÌÏØÌÄÃÄÁÃÍÄÍ ØÅÄÝÍÏÁÉÄÒÄÁÀÆÄ, ÒÏÂÏÒÝ ÓÀÔÄËÄÅÉÆÉÏÓÄÀÍÓÄÁÉ. ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀ ÀÒáÄÁÆÄ ÉÓÄ ÌÉÃÉÏÃÀ, ÒÏÌ ÓÌÄÍÀ ÅÄÒ ÀÙÉØÅÀÌÃÀ ÌÀÓ ÃÀ ÈÀÍÀÝ ÉÓÄÈÉ ÓÉÜØÀÒÉÈ, ÒÏÌÄËÉÝ ÝÍÏÁÉÄÒÄÁÀÓ ÐÉÒÃÀÐÉÒ ÀÙØÌÄÁÉÓÀÂÀÍ ÉÝÀÅÃÀ.

ÒÀÏÃÄÍ ÓÀÏÝÀÒÉÝ ÀÒ ÖÍÃÀ ÉÚÏÓ, Å×ÉØÒÏÁ, ÒÏÌ ÜÖÌÀÊÌÀÝ ÃÀ ÊÀÛÐÉÒÏÅÓÊÉÌÀÝ ÃÀÃÄÁÉÈÉ ÒÏËÉ ÉÈÀÌÀÛÄÓ. ÝÖÃÉÀÌÀÍÐÖËÀÝÉÀ ÂÀÖÊÄÈÏ ÌÀÓÉÓ ÝÍÏÁÉÄÒÄÁÀÓ, ÌÀÂÒÀÌ ÀÒÉÀÍ ÓÉÔÖÀÝÉÄÁÉ...

ÌÀÃËÏÁÀ ÊÀÛÐÉÒÏÅÓÊÉÓ, ÜÖÌÀÊÓ, ÖÁÒÀËÏà ÌÀÒÉÀÓÀ ÃÀ ÓÀÍÔÀ ÁÀÒÁÀÒÀÓ. ÌÀÃËÏÁÀ ËÀÁÏÒÀÔÏÒÉÉÓÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÄÁÓ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÉÌÄÃÉÌÀØÅÓ ÄáËÀÝ ÉÂÏÍÄÁÄÍ ÀáÀË ÊÏÃÄÁÓ, ÈÄÈÒ ËÀØÀÓ ÃÀ ÙÌÄÒÈÌÀ ÖßÚÉÓ ÊÉÃÄÅÒÀÓ.

ÃÀ×ÉØÒÃÉÈ ÊÉÈáÅÀÆÄ: ÒÀÔÏÌ ÖàÉÒÓ 90-ÉÀÍÉ ßËÄÁÉÓ ÀËÉÀÓ ÉÓÒÀÄËÉÓ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÀÛÉ ÝáÏÅÒÄÁÀ? ÒÀ ÈØÌÀ ÖÍÃÀÉÌÉÔÏÌ, ÒÏÌ ÞÍÄËÉÀ ÂÀÍÈÀÅÉÓÖ×ËÃÄ ÚÏÅÄËÉÅÄ ÓÀÁàÏÖÒÉÓÀÂÀÍ. ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÉÈ ÌÀÛÉÍ, ÒÏÝÀ ÚÏÅÄËÃÙÄ ÒÈÀÅÊÀÁÄËÖÒ ÔÄËÄÅÉÆÉÀÓ ÃÀ ÖÚÖÒÄÁ ÏÓÔÀÍÊÉÍÏÓ ÌÈÄËÉ ÈÀÅÉÓÉ ÊÏÃÄÁÉÈÀ ÃÀ ÃÀ×ÀÒÖËÉ ÔÄØÓÔÄÁÉÈ, ÔÄËÄÅÉÆÉÀÓÀØÅÓ ÄÒÈÉ ÛÄÓÀÍÉÛÍÀÅÉ ÂÀÃÀÝÄÌÀ ÓÀÏÝÒÄÁÀÈÀ ÅÄËÉ, ÚÅÄËÀÆÄ ÐÏÐÖËÀÒÖËÉ ÌÄØÓÉÊÖÒÉ ÔÄËÄÓÄÒÉÀËÉ ÛÄÌÃÄ ÃÀ ÒÀ ÈØÌÀ ÖÍÃÀ ÄÒÈÀÃÄÒÈÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀÒ ×ÀÒÀÅÓ ÈÀÅÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀÓ. ÂÀÉáÓÄÍÄÈ ÁÖÒÀÔÉÍÏ - ÒÏÌÄË ØÅÄÚÀÍÀÛÉÌÃÄÁÀÒÄÏÁÃÀ ÓÀáÄËÂÀÍÈØÌÖËÉ ÓÀÏÝÒÄÁÀÈÀ ÅÄËÉ? ÒÀ ÈØÌÀ ÖÍÃÀ...

À. ÂÀÌÁÖÒÂÉ