Make your own free website on Tripod.com
ÌÏÌÀÅËÉÓ ÂÀÄËÅÄÁÀ . . . ÄÒÈÉ ÊÀÝÉÓ ÀáËÏ ÊÏÍÔÀØÔÉ.

ÆÏÂãÄÒ ÌÏÔÀÝÄÁÓ ÃÀ ÀáËÏ ÊÏÍÔÀØÔÄÁÉÓ ÂÀÌÏÝÃÉËÄÁÀ ßÀÒÌÏÂÅÉÃÂÄÁÀ ÉÓÄÈÉ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÓÀáÉÈ, ÒÏÌÄËÉÝÌÀÒÈÀËÉ ÂÅÄÜÅÄÍÄÁÀ. ÌÀÒÊ ãÄÉÌÓÌÀ, 33 ßËÉÓ ÌáÀÔÅÀÒÌÀ, ÂÀÍÉÝÀÃÀ ÀÓÄÈÉ ÀáËÏ ÊÏÍÔÀØÔÉ, ÒÏÝÀ ÉÚÏ 18 ßËÉÓ.

ÌÀÒÊÉ ÀÒÉÓ ÃÀØÏÒßÉÍÄÁÖËÉ ÃÀ äÚÀÅÓ ÏÒÉ ßËÉÓ ÅÀÑÉÛÅÉËÉ. ÌÀÓ ÛÅÉËÓ ÀËËÄÍÓ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÀÂÒÄÈÅÄ äØÏÍÃÄÓ ÊÏÍÔÀØÔÉÓ ÂÀÌÏÝÃÉËÄÁÀ. ÌÀÒÊÉÓ ÝÏËÉ ãÀÍÄÔÉ ÀÒ ÉÍÔÄÒÄÓÃÄÁÀ ÀÌ ÃÒÏÓ ÀÌ ×ÄÍÏÌÄÍÉÈ.

ÌÀÒÊÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÒÄÂÒÄÓÉÖËÉ äÉÐÍÏÆÉÓ ÓÄÀÍÓÉ ÉÚÏ ÁÖÍÄÁÒÉÅÉ ÃÀ ÌÏÐÏÅÄÁÖËÉ ÉØÍÀ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀ. ÌÀÍ ÌÉÉÙÏ ÂÀÃÀ-ßÚÅÄÔÉËÄÁÀ ÂÀÄÝÏÝáËÄÁÉÍÀ ÌÄáÓÉÄÒÄÁÀ ÀáËÏ ÊÏÍÔÀØÔÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ, ÒÏÌÄËÉÝ ÌÀÓ ÄÓÉÆÌÒÄÁÏÃÀ.ÒÄÂÒÄÓÉÖËÉ äÉÐÍÏÆÉ ÊÉ ÀáÃÄÍÓ ÃÀÊÀÒÂÖËÉ ÌÄáÓÉÄÒÄÁÉÓ ÀÙÃÂÄÍÀÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÆÏÂãÄÒ ÔÒÀÅÌÀÔÖËÀà ÉÊÀÒÂÄÁÀ.

ÌÀÒÊÉ ÃÀÌÉÊÀÅÛÉÒÃÀ ÌÄ ÄÒÈÉ ÊÅÉÒÉÓ ÃÀÂÅÉÀÍÄÁÉÈ ÉÌ ÀÌÁÉÃÀÍ, ÒÏÝÀ ÌÀÓ ÃÀÄÓÉÆÌÒÀ ÖÝáÏÐËÀÍÄÔÄËÉ ÃÀ ÒÏÌÄËÌÀÝÌÀÓ ÖÈáÒÀ "ÄÁÏËÀ"-Ó ÛÄÓÀáÄÁ. ÄÓ ÉÚÏ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÂÀÍÝáÀÃÄÁÀ, ÒÀÃÂÀÍ ÄÓ ÌÈËÉÀÍÀà áÃÄÁÏÃÀ ÒÀÌÏÃÄÍÉÌÄ ÊÅÉÒÉÈ ÀÃÒÄ, ÓÀÍÀÌ ÂÀÌÏÜÍÃÄÁÏÃÀ "ÄÁÏËÀ" ÅÉÒÖÓÉ.

ÌÀÒÊÉ ÃÀ ÌÄ ÛÄÅáÅÃÉÈ ÒÄÂÒÄÓÉÖËÉ äÉÐÍÏÆÉÓ ÜÀÓÀÔÀÒÄÁËÀÃ, ÒÏÌ ÂÅÄÐÏÅÀ ÀÌ ÓÉÆÌÒÉÓ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÃÀÓÀÁÖÈÄÁÀ.

ÒÏÂÏÒÝ ÂÀÉÒÊÅÀ ÌÀÒÊÌÀ ÂÀÃÀßÚÅÉÔÀ ßÀÓÖËÉÚÏ ßÅÄÖËÄÁÀÆÄ ÌÉÓ ÌÄÂÏÁÀÒ ÂÏÂÏÓÈÀÍ, ËÉÍÃÀÓÈÀÍ ÄÒÈÀÃ. ÉÓÉÍÉ ÖÍÃÀ ÌÉÓÖËÉÚÅÍÄÍ ÊÖË-ÃÄ-ÓÀÊÛÉ ÌÀÒÔÉÍÉÓ ÊÒÏÓÉÍÂÉÓ ÀÃÂÉËÀÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÉÌÚÏ×ÄÁÀ ØÅÉÓ ÌÈÄÁÉÓ ÓÉÀáËÏÅÄÓ, ÛÔÀÔÉ ãÏÒãÉÀ. ÉÓÉÍÉ ÉÚÅÍÄÍ ÀØ ÌáÏËÏà ÌÝÉÒÄ ÃÒÏ, ÒÏÝÀ ÌÀÒÊÌÀ ÃÀÉÍÀáÀ ÓÉÍÀÈËÄ ÝÀÛÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÌÏÃÉÏÃÀ ÌÀÈÉÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÈ.

ÐÉÒÅÄËÉ äÉÐÍÏÆÉÓ ÓÄÀÍÓÉ ÀÓÄ ßÀÒÉÌÀÒÈÀ.

ËÄÉÂÉ (äÉÐÍÏÆÉÓ ÜÀÌÔÄÒÄÁÄËÉ) - ÌÀÉÊ, ÌÄ ÌÉÍÃÀ, ÒÏÌ ÛÄÍ ÃÀÉßÚÏ ÓÖË ÃÀÓÀßÚÉÓÉÃÀÍ. ÌÄ ÌÉÍÃÀ, ÒÏÌ ÛÄÍ ÌÉÈáÒÀ,ÈÖ ÒÀÓ ÀÊÄÈÄÁÃÉ ÉØÀÌÃÄ, ÓÀÍÀÌ ÛÄÍ ÄÓ ÀÌÁÀÅÉ ÈÀÅÓ ÂÀÃÀÂáÃÄÁÏÃÀ..

ÌÀÒÊÉ - ÌÄ ÅÀÒ ËÉÍÃÀÓÈÀÍ ÄÒÈÀÃ.
Ë. - ÒÀ ÃÒÏÀ?
Ì. - ÒÅÉÓ ÍÀáÄÅÀÒÉ.
Ë. - ÒÀÓ ÀÊÄÈÄÁ?
Ì. - Àä . . . ÅÉÌÚÏ×ÄÁÉ ÜÄÅÉ ÅÄÂÀÓ ÖÊÀÍ.
Ë. - ÃÀ ÒÀ áÉÍÉÓ ßÉÍ ÉÚÏ ÄÓ?
Ì. - Öä, ÌÄ 18 ßËÉÓ ÅÉÚÀÅÉ . . . (ÂÒÞÄËÉ ÐÀÖÆÀ) . . .
Ë. - ÊÀÒÂÉ, ÛÄÌÃÄ ÒÀ ÌÏáÃÀ.
Ì. - ÌÄ ÌÀÙËÀ ÀÅÉáÄÃÄ. ÀØ ÒÀÙÀÝ ÀÒÉÓ! ÌÄ Å×ÉØÒÏÁ, ÒÏÌ ÅÂÒÞÍÏÁ ÒÀÙÀÝÀÓ . . . (ÞËÉÄÒÉ ÂÖËÉÓÝÄÌÀ) . . . "ÂÀÉáÄÃÄ ÖÊÀÍ!" . . . (ÂÒÞÄËÉ ÐÀÖÆÀ) . . . "ÀØ ÀÒÉÓ ÓÉÍÀÈËÄ! ÉÓ ÆÄÁÖÍÄÁÒÉÅÉÀ . . . áÄÃÀÅ ÛÄÍ ÌÀÓ? ÀáËÏÓ, ÉÓ ÌÏÃÉÓ ÀáËÏÓ, ÉÓ ÉÌÚÏ×ÄÁÀ ÜÅÄÍÓ ÌÀÒãÅÍÉÅ. ÍÖ ÂÄÛÉÍÉÀ ËÉÍÃÀ ÄÓ ÌáÏËÏà ÅÄÒÔÌ×ÒÄÍÉÀ." . . . (ÐÀÖÆÀ) . . . "ÌÏÃÉÜØÀÒÀ ßÀÅÉÃÄÈ ÀØÄÃÀÍ!" (ÛÄÓÖÍÈØÅÀ) . . . (ÐÀÖÆÀ) . . . "ÌÄ ÌÀÍØÀÍÀÓ ÅÄÒ ÅØÏØÀÅ!" . . . (ÛÄßÖáÄÁÖËÉÀ) . . . "ÌÄ ÌÀÍØÀÍÀÓ ÅÄÒ ÅØÏØÀÅ!" . . . (ÂÀÌÏÌáÀÔÅÄËÉ) . . . "ËÉÍÃÀ áÌÀ ÜÀÉßÚÌÉÃÄ!" . . . (ÞÀËÉÀÍ ÂÒÞÄËÉ ÐÀÖÆÀ) . . .
Ë. - ÂÈáÏÅ ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ ÀÙßÄÒÏ, ÒÀÝ áÃÄÁÀ.
Ì. - ÍÀÈÄËÉ ÓÉÍÀÈËÄ. ÍÀÈÄËÉ ÓÉÍÀÈËÄ! (áÌÀÌÀÙËÀ) "ËÉÍÃÀ . . . ËÉÍÃÀ (ÀÁÏÁÏØÒÄÁÖËÉ) . . . ËÉÍÃÀ." ÉÓÌÉÓáÀÖÒÉ, ÉÓÌÉÓ áÌÀÖÒÉ, ÉÓÌÉÓ áÌÀÖÒÉ! (ÂÀÌÏÌáÀÔÅÄËÉ) ÌÄ ÉÓ ÅÉÝÀÍÉ. ÄÓ ÀÒÉÓ ÌÃÏÒÄ áÌÀ. ÌÄ, ÌÄ ÅáÄÃÀÅ ×ÉÂÖÒÄÁÓ . . . ÌÄ ÅáÄÃÀÅ ×ÉÂÖÒÄÁÓ.
Ë. - ÒÀÌÃÄÍ ×ÉÂÖÒÀÓ áÄÃÀÅ?
Ì. - ÄØÅÓÉ. ÄØÅÓÉ. ÉÓÉÍÉ ÄØÅÓÍÉ ÀÒÉÀÍ. ÌÏÃÉÀÍ ÌÀÍØÀÍÀÓÈÀÍ. Ïá . . . ÌÀÈ ÛÄÖÞËÉÀÈ ÂÀÀÙÏÍ ÊÀÒÄÁÉ! ÉÓÉÍÉ ÀÙÄÁÄÍÊÀÒÄÁÓ! ÌÀÈ ÂÀÀÙÄÓ ÊÀÒÄÁÉ ÃÀ ÉÓ ÉÚÖÒÄÁÀ! ÌÀÈ ÛÄÖÞËÀÈ ÂÀÀÙÏÍ ÊÀÒÄÁÉ! (ÛÄÓÖÍÈØÅÀ - ÂÒÞÄËÉ ÐÀÖÆÀ).
Ë. - ÌÀÒÊ, ÀÙßÄÒÄ ÒÀ áÃÄÁÀ.
Ì. - ÉÓÉÍÉ . . . ÉÓÉÍÉ ÝÃÉËÏÁÄÍ ÂÀÃÌÏÌÉÚÅÀÍÏÍ ÌÀÍØÀÍÉÃÀÍ. (ÐÀÖÆÀ) ÌÄ ÌÀÈ ÌÉÅÚÀÅÀÒ. ÌÄ ÌÉÅÚÀÅÀÒÈ (ÛÄÓÖÍÈØÅÀ)."ËÉÍÃÀ . . . ËÉÍÃÀ!"
Ë. - ÛÄÂÉÞËÉÀ ÛÄÍ ËÉÍÃÀÓ ÃÀÍÀáÅÀ?
Ì. - ÊÉ. ÉÓ ÃÂÀÓ ÌÀÍØÀÍÉÓ ÂÀÒÄÈ. ÛÄÓÀÓÅËÄËÉ ÀÒÉÓ ÙÉÀ. ÉÓ äÂÀÅÓ ÃÙÉÓ ÓÉÍÀÈËÄÓ. ÌÄ ÛÄÌÉÞËÉÀ ÃÀÅÉÍÀáÏ ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ. ÌÄ ÛÄÌÉÞËÉÀ ÃÀÅÉÍÀáÏ áÄÄÁÉ, ÌÄ ÛÄÌÉÞËÉÀ ÃÀÅÉÍÀáÏ, ÌÄ ÛÄÌÉÞËÉÀ ÃÀÅÉÍÀáÏ ÔÁÀ. ÃÀÅÉÍÀáÏ ÔÁÀ.
(ÓÖÒÀÈÉ ¹1)
Ë. - ÉÓ ÓÀà ÉÌÚÏ×ÄÁÀ?
Ì. - ÌÀÒÔÉÍÉÓ ÊÒÉÓÉÍÂÛÉ.
Ë. - ÆÖÓÔÀÃ ÓÀÃ ÀÒÉÓ?
Ì. - ØÅÄÁÉÓ ÌÈÀÛÉ. ÌÄ ÛÄÌÉÞËÉÀ ÃÀÅÉÍÀáÏ ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ. ÒÀ ÃÀÄÌÀÒÈÀ ËÉÃÉÀÓ? ÌÉÓ ÓÀáÄÆÄ ÓÖËÄËÖÒÉÂÀÌÏÌÄÔÚÅÄËÄÁÀ ÀÒÉÓ. ÉÓ ÀÒÉÓ . . . ÒÀÔÏÌ (ÀÌÏÓÖÍÈØÅÀ) . . . Öä . . . ÜÅÄÍ ÌÉÅÃÉÅÀÒÈ. ÉÓ äÂÀÅÓ ÈáÄÅÀÃÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÀÓ.
Ë. - ÛÄÍ ÒÀÓ ÂÖËÉÓáÌÏÁ?
Ì. - ÝÖÒÅÀÓ. ÝÖÒÅÀÓ, ÌÀÂÒÀÌ ÉÓ äÂÀÅÓ, ÒÏÌ ÛÄÍ áÀÒ ßÚÀËÛÉ. ÝÖÒÅÀ, ÌÉÅÃÉÅÀÒÈ, ÌÉÅÃÉÅÀÒÈ ÀÌ ÍÀÈÄË ÓÉÍÀÈËÄÓÈÀÍ. ÛÄÅÃÉÅÀÒÈ ÀÌ ÍÀÈÄË ÓÉÍÀÈËÄÛÉ.
Ë. - ÀØÅÓ ÀÌ ÓÉÍÀÈËÄÓ ×ÄÒÉ ÀÍ ÔÏÍÉ?
Ì. - ÍÀÈÄËÉ ÓÉÍÀÈËÄ. ÌÏÚÅÉÈÀËÏ ÓÉÍÀÈËÄ. ÈÉÈØÌÉÓ, ÈÉÈØÌÉÓ ÐÖËÓÉÒÄÁÖËÉ. ÉÛÅÉÀÈÀÃ, ÉÛÅÉÀÈÀÃ ÜØÀÒÉ. ÉÛÅÉÀÈÀÃÜØÀÒÉ (ÜÖÒÜÖËÉ). ÖÌÌ, ÌÄ ÅÀÒ ÛÉÂÍÉÈ. ÌÄ ÌÏÌÚÅÄÁÀ ÄØÓÊÏÒÔÉ.

ÀÃÂÉËÉ, ÓÀÃÀÝ ÌÀÒÊÉ ÛÄÅÉÃÀ, ÉÚÏ ÝÉÅÉ, ÁÖÒÖÓÏÅÀÍÉ ÓÉÍÀÈËÄ ÃÀ ÉÁÉÓ ÓÖÍÉ. ÌÀÍ ÀÙßÄÒÀ "ÓÀáËÉÓ ØÅÄÛ, ÒÏÌ ÀÒÉÓ" ÉÓÄÈÉ ÓÖÍÉ.
Ë. - ÒÀÓ áÄÃÀÅ ÛÉÂÍÉÈ? ÒÀÓ äÂÀÅÓ ÉÓ?
Ì. - ÌÄÔÀËÉ. ÉÀÔÀÊÉ ÒÊÉÍÉÓ ÀÒÉÓ. ÉÓ ÀÒÉÓ ÝÉÅÉ. ÉÓ ÀÒÉÓ ÝÉÅÉ ÀØ. ÉÓ ÀÒÉÓ . . . ÊÄÃËÄÁÉ ÀÒÉÓ ÌÖØÉ . . . ÒÖáÉ.ÝÉÓ×ÄÒÉ. ÝÉÓ×ÄÒ-ÒÖáÉ. ÌÏÝÉÓ×ÒÏ . . . ÝÉÓ×ÄÒÉ, ÀÒÀ ÒÖáÉ. ÀÒÀ×ÄÒÉ ÌáÏËÏà ÊÄÃËÄÁÉ. ÀØ ÜÄÌÓ ÂÅÄÒÃÉÈ ÀÒÉÓ ÌáÏËÏà ÏÒÉ ÖÝáÏÐËÀÍÄÔÄËÉ. ÌÄ ÌÀÈ ÌÉÅÚÀÅÀÒ ØÅÄÌÏÈ. ÃÉÃÉ ÊÄÃËÄÁÉ.

ÌÀÒÊÌÀ ÀÙßÄÒÀ ÏÒÉ ÖÝáÏÐËÀÍÄÔÄËÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÌÉÓ ÂÅÄÒÃÄÁÆÄ ÉÃÂÍÄÍ ÃÀ áÄËÜÀÊÉÃÖËÉ ÌÉäÚÀÅÃÀÈ. ÒÏÝÀ ÛÄÄÊÉÈáÄÓ, ÉÚÏ ÈÖ ÀÒÀ ËÉÃÉÀ ÉØ, ÌÀÍ ÂÀÉáÓÄÍÀ, ÒÏÌ ÌÉÃÉÏÃÀ ËÉÃÉÀÓ ßÉÍ ÃÀ ÐÉÒÅÄËÌÀ ÍÀáÀ ÀÓ ÀáÀËÉÂÀÒÄÌÏÄÁÀ. ÉÓ ÌÉÃÉÏÃÀ ÂÀÓÀÓÅËÄËÛÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ËÀÌÀÆÀà ÉáÒÄÁÏÃÀ. ÀÌ ÃÒÏÓ ÌÀÍ ÂÀÉÂÏ ÆÖÆÖÍÉÓ áÌÀ. ÌÀÒÊÌÀ ÀÙßÄÒÀ ÉÓ, ÒÀÝ ÂÀÌÏÓÝÄÌÃÀ ÆÖÆÖÍÉÓ áÌÀÓ. (ÓÖÒÀÈÉ ¹2)
Ì. - ÄÓ ÀÒÉÓ ÂÒÞÄËÉ, ÌÀÉáËÏÄÁÉÈ 16 ÌÄÔÒÉ. ÉÓ ÀÒÉÓ ÅÉßÒÏ ÃÉÓ ÀÒÉÓ . . . ÉÓ ÂÀÅÓ ÔÒÀÍÓ×ÏÒÌÀÔÏÒÓ ÉÌÉÔÏÌ, ÒÏÌ ÉÓ ÆÖÆÖÍÄÁÓ. ÌÀÓ ÀØÅÓ ÌÄØÀËÉÓ ×ÉÒ×ÉÔÄÁÉ ÒÏÌËÄÁÉÝ ÌÉÓ ÛÉÂÍÉÈ ÀÒÉÀÍ ÂÀÍËÀÂÄÁÖËÉ. ÌÄ ÌÉÅÃÉÅÀÒ ÃÀ ÀØ ÀÒÉÓ ÌÏÓÀáÅÄÅÉ, ÌÄ ÅáÄÃÀÅ. ÌÄ ÅáÄÃÀÅ. ÀØ ÀÒÉÓ . . . ÀØ ÀÒÉÓ ÏÈÀáÉ! ÌáÏËÏà ÀÌÉÓ ÓáÅÀ ÌáÀÒÄÓ. ÌÄ ÅáÄÃÀÅ ÌÀÓ, ÀØ ÀÒÉÓ ÌÀÂÉÃÄÁÉ. ÌÀÂÉÃÄÁÉ ÃÀ áÀËáÉ ÌÀÈÆÄ.
Ë. - ÒÀÌÃÄÍÉ ÌÀÂÉÃÀ ÛÄÂÉÞËÉÀ ÃÀÉÍÀáÏ?
Ì. - ÖÌÌ, ÀØ ÀÒÉÓ . . . ÞÍÄËÉÀ ÓÀÈØÌÄËÀÃ. ÞÍÄËÉÀ ÓÀÈØÌÄËÀÃ ÉÌÉÔÏÌ, ÒÏÌ ÉÓ . . . ÀØ ÁÖÒÖÓÉÀ. ÄÓ ÌÀÒÈËÀÝÁÖÒÖÓÉÀ.
Ë. - ÄÓ ÃÉÃÉ ÏÈÀáÉÀ?
Ì. - ÊÉ. (ÐÀÖÆÀ) ÞÀËÉÀÍ ÃÉÃÉ.
Ë. - ÂÈáÏÅ ÀÙßÄÒÏ ÛÉÂÈÀÅÓÉ.
Ì. - ÄÓ ÀÒÉÓ ÃÉÃÉ ÏÈÀáÉ. ÀØ ÀÒÉÓ ÌÏÞÒÀÅÉ ÓÉÍÀÈËÄ ÉÓ ÌÉÄÃÉÍÄÁÀ. ÌÄ ÅÖáÅÄÅ ÊÖÈáÄÓÈÀÍ (ÀÌÏÓÖÍÈØÅÀ). ÌÄ, ÌÄ ÌÄÖÁÍÄÁÉÀÍ, ÒÏÌ ÃÀÅãÃÄ. ÌÄ ÅÆÉÅÀÒ ÔÖÌÁÏÆÄ ÃÀ ÌÄ ÛÄÌÉÞËÉÀ ÃÀÅÉÍÀáÏ ÓáÅÀ áÀËáÉ.
Ë. - ÉÓÉÍÉ ÓáÄÃÀÍ. (ÐÀÖÆÀ) ÉÓÉÍÉ ÆÉÀÍ. ÚÅÄËÀ ÉÓÄ ÂÀÌÏÉÚÖÒÄÁÀ ÒÏÂÏÒÝ ËÉÍÃÀ ÂÀÌÏÉÚÖÒÄÁÏÃÀ. ÆÏÂÉ ÃÀÁÌÖËÉÀ.ÀÒÀ ÅÀÒ ÃÀÁÌÖËÉ. "ÌÄ ÌÉÍÃÀ ßÀÅÉÃÄ ÀØÄÃÀÍ. ÌÄ ÖÍÃÀ ÂÀÒÄÈ ÂÀÅÉÃÄ!"
Ë. - ÂÈáÏÅ ÃÀÀÌÈÀÅÒÏ ÉÌÉÓ ÀÙßÄÒÀ, ÒÀÓÀÝ ÛÄÍ áÄÃÀÅ.
Ì. - ÀØ ÀÒÉÓ ÏÒÉ, ÀØ ÀÒÉÓ ÏÒÉ . . . ÖÝáÏÐËÀÍÄÔÄËÉ, ÉÓÉÍÉ ÌÏÃÉÀÍ ÃÀ ÌÉäÚÀÅÈ ÄÓ ÁÉàÉ. ÌÀÈ ÉÓ ÌÉäÚÀÅÈ. ÉÓÉÍÉ ÀÈÀÅÓÄÁÄÍ ÌÀÓ ÌÀÂÉÃÀÆÄ. ÌÄ ÅáÄÃÀÅ ÌÀÂÉÃÀÓ. ÄÓ ÀÒÉÓ ÃÉÃÉ ÏÈÀáÉ. ÁÄÅÒÉ ÌÀÂÉÃÄÁÉ. ÁÄÅÒÉ ÖÝáÏÐËÀ-ÍÄÔÄËÄÁÉ. ÀØ ÀÒÉÓ áÀËáÉ ÌÀÈÆÄ . . . ÉÓÄ ÛÏÒÓ, ÒÏÂÏÒÝ ÌÄ ÛÄÌÉÞËÉÀ ÃÀÅÉÍÀáÏ. ÀØ ÀÒÉÓ áÀËáÉ ÀÌ ÌÀÂÉÃÄÁÆÄ. (ÌÞÉÌÄ ÓÖÍÈØÅÀ).(ÓÖÒÀÈÉ ¹3)
Ë. - ÛÄÍ ÊÉÃÄÅ ÆÉáÀÒ ÔÖÌÁÀÆÄ?
Ì. - ÊÉ. (ÂÒÞÄËÉ ÐÀÖÆÀ).
Ë. - ÛÄÌÃÄ ÒÀ ÌÏáÃÀ?
Ì. - ÌÄ ÅáÄÃÀÅ ÉÒÆÄ ÌÄØ ÖÝáÏÐËÀ-ÍÄÔÄËÓ. ÉÓÉÍÉ ÌÏÃÉÀÍ ÃÀ ÌÉäÚÀÅÈ ÏÒÓÖËÉ ØÀËÉ. ÉÓ ÀÒÉÓ ÏÒÓÖËÉ ÃÀ ÌÀÈ ÉÓ ÌÉäÚÀÅÈ ÌÀÂÉÃÀÓÈÀÍ. (ÂÒÞÄËÉ ÐÀÖÆÀ)
Ë. - ÛÄÍ ÂÄÓÌÉÓ ÒÀÉÌÄ áÌÀ ÏÈÀáÛÉ?
Ì. - ÊÅÍÄÓÀ. ÁÄÅÒÉ ÊÅÍÄÓÀ.
Ë. - ÀÒÉÓ ÏÈÀáÛÉ ÓÖÍÉ?
Ì. - ÓÖÍÉ ÌÏÂÅÀÂÏÍÄÁÓ àÖàÚÉÀÍÉ ÜÀÓÀÝÌÄËÄÁÉÓ ÓÖÍÓ. (ÂÒÞÄËÉ ÐÀÖÆÀ)
Ë. - ÊÉÃÄÅ ÓáÅÀÓ ÒÀÓ áÄÃÀÅ?
Ì. - (ÂÒÞÄËÉ ÐÀÖÆÀ ÐÀÓÖáÉÀ ÂÀÒÄÛÄ)
Ë. - ÒÀÓ äÂÀÅÓ ÉÓ ÔÖÌÁÀ, ÒÀÆÄÃÀÝ ÛÄÍ ÆÉáÀÒ?
Ì. - ÉÓ ÀÒÉÓ ÓÀÊÌÀÏà ÂÀÍÉÄÒÉ, ÒÏÌ ÌÄ ÌÀÓÆÄ ÃÀÅãÃÄ. ÉÓ ÆÄÌÏÃÀÍ ÌÏÌÒÂÅÀËÄÁÖËÉÀ ÃÀ ÓÀÊÌÀÏà ÂÀÍÉÄÒÉ, ÒÏÌÌÀÓÆÄ ÃÀãÃÄ. ÉÓ ÀÒÉÓ ÓÀÊÌÀÏà ÌÞÉÌÄ, ÉÌÉÓÈÅÉÓ ÒÏÌ ÛÄÓÞËÏ ÌÉÓÉ ÂÀÃÀÀÃÂÉËÄÁÀ. (ÐÀÖÆÀ) ÌÄÔÀËÉÓ. ÛÄÉ-ÞËÄÁÀ ÌÄÔÀËÉÓ ÀÒ ÉÚÏÓ, ÉÌÉÔÏÌ, ÒÏÌ ÒÏÃÄÓÀÝ ÌÄ ÃÀÅãÄØÉ, ÉÓ ÂÀÃÀÀÃÂÉËÃÀ. (ÌÞÉÌÄ ÓÖÍÈØÅÀ).
Ë. -  ÛÄÌÃÄ ÒÀ ÌÏáÃÀ?
Ì. - ÉÓÉÍÉ ÌÏÃÉÀÍ, ÒÏÌ ßÀÌÉÚÅÀÍÏÍ ÌÄ! (ÐÀÖÆÀ) ÀØ ÀÒÉÓ áÀËáÉ ÚÅÄËÀ ÌÀÂÉÃÀÓÈÀÍ. ÌÄ ÅÉáÃÉ ÔÀÍÓÀÝÌÄËÓ. (ÂÒÞÄËÉ ÐÀÖÆÀ ÌÞÉÌÄ ÓÖÍÈØÅÀÓÈÀÍ ÄÒÈÀÃ).
Ë. - ÒÀ áÃÄÁÀ?
Ì. - ÌÄ ÅßÄÅÀÒ ÌÀÂÉÃÀÆÄ. ÌÄ ÅßÄÅÀÒ ÌÀÂÉÃÀÆÄ ÃÀ ÉÓÉÍÉ ÌÉÊÀÊÖÍÄÁÄÍ ÔÄÒ×ÄÁÆÄ.
Ë. - ÛÄÍ áÄÃÀÅ, ÒÏÌ ÉÓÉÍÉ ÀÌÀÓ ÀÊÄÈÄ-ÁÄÍ, ÈÖ ÌáÏËÏà ÂÒÞÍÏÁ ÀÌÀÓ?
Ì. - ÌÄ ÅÂÒÞÍÏÁ ÀÌÀÓ. ÌÄ ÅÉÚÖÒÄÁÉ ÌÀÈÉ ÈÀÅÄÁÉÓ ÆÄÌÏÈ. ÉÓÉÍÉ, ÉÓÉÍÉ ÌÉÊÀÊÖÍÄÁÄÍ ×ÄáÄÁÆÄ. ÀØ ÄÒÈÉ-ÄÒÈ ÌáÀÒÄÓ ÀÒÉÓ, áÏËÏ ÌÄÏÒÄ-ÌÄÏÒÄ ÌáÀÒÄÓ. (ÐÀÖÆÀ) ÀáËÀ ÉÓÉÍÉ áÒÉÀÍ ÜÄÌÓ ×ÄáÓ. ÜÄÌÉ ÌÖáËÉ ÔÊÀÝÖÍÏÁÓ.
Ë. - ÉÓ ÛÄÍ ÌÖáËÓ ÍÏÒÌÀËÖÒ ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÀÛÉ áÒÉÓ, ÀÍ . . .
Ì. - ÊÉ.
Ë. - ÛÄÍÉ ÌÖáËÉ ÍÏÒÌÀËÖÒÀà "ÔÊÀÝÖÍÏÁÓ"?
Ì. - Ää, ÉÓ ÚÏÅÄËÈÅÉÓ ÔÊÀÝÖÍÏÁÓ. ÒÏÂÏÒÝ ÜÀÍÓ, ÉÓÉÍÉ ÀÌÉÈ ÀÙÒ×ÈÏÅÀÍÄÁÖËÉ ÀÒÉÀÍ. (ÂÒÞÄËÉ ÐÀÖÆÀ) ÉÓÉÍÉÄáÄÁÉÀÍ ÜÄÌÓ ÂÄÍÉÔÀËÉÄÁÓ. ÉÓÉÍÉ ÌÉÊÀÊÖÍÄÁÄÍ. (ÌÞÉÌÄ ÓÖÍÈØÅÀ) "ÌÄ ÌÉÍÃÀ, ÒÏÌ ÌÀÈ ÈÀÅÉ ÃÀÌÀÍÄÁÏÍ (ÜÖÒÜÖËÉ)". (ÞÀËÉÀÍ ÂÒÞÄËÉ ÐÀÖÆÀ).
Ë. - ÀáËÀ ÒÀ áÃÄÁÀ?
Ì. - ÉÓÉÍÉ ÌÉÊÀÊÖÍÄÁÄÍ ÌÖÝÄËÆÄ ÃÀ ×ÉËÔÅÄÁÆÄ. (ÃÀÍÄÁÄÁÀ)
ÖÝáÏÐËÀÍÄÔÄËÄÁÌÀ ÃÀÀÓÒÖËÄÓ ÌÀÉÊÉÓ ÂÀÌÏÊÅËÄÅÀ. ÌÀÍ ÛÄÍÉÛÍÀ ÓáÅÀ ÖÝáÏÐËÀÍÄÔÄËÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÏÈÀáÛÉÛÄÌÏÅÉÃÀ, ÉÓ ÉÚÏ ÌÃÄ-ÃÒÏÁÉÈÉ ÓØÄÓÉÓ. ÌÀÍ ÀÙßÄÒÀ ÉÓ ÀÓÄ, "ÄÒÈÉ ÈÀÅÉÈ ÌÀÙÀËÉ", äØÏÍÃÀ "ÃÉÃÉ" ÌÓáËÉÓ ×ÏÒÌÉÓ ÈÀÅÉ ÃÀ "ÄÒÈÍÀÉÒÉ ÈÅÀËÄÁÉ". ÌÀÓ ÐÉÒÉÓ ÌÀÂÉÅÒÀà "àÒÉËÉ" äØÏÍÃÀ ÃÀ ÀÒÀÓÏÃÄÓ ÔÏÅÄÁÃÀ ÌÀÓ ÙÉÀÓ. ÉÓ ÉÚÏÚÖÒÄÁÉÓ ÂÀÒÄÛÄ ÃÀ äØÏÍÃÀ ÝáÅÉÒÉ. (ÓÖÒÀÈÉ ¹4) ÌÉÓÉ ÊÀÍÉÓ ×ÄÒÉ ÉÚÏ ÍÀÈÄËÉ ÓÄÒÉ, ÅÉÃÒÄ ÓáÅÄÁÉÓ ÃÀ Ö×ÒÏ "ÍÀÈÄËÉÝ" ÉÚÏ. ÌÉÓÉ ÓáÄÖËÉ ÌÏÞÒÀÏÁÃÀ Ö×ÒÏ "ÂÒÀÝÉÏÆÖËÀÃ" ÓáÅÀ ÖÝáÏÐËÀ-ÍÄÔÄËÄÁÈÀÍ ÛÄÃÀÒÄÁÉÈ, ÒÏÌÄËÈÀÌÏÞÒÀÏÁÀ ÌÉÓÉ ÀÙßÄÒÉÈ Ö×ÒÏ "ÌÏÖáÄÒáÄÁÄËÉ" ÃÀ "ÌÉáÒÉË-ÌÏáÒÉËÉ" ÉÚÏ. ÌÀÓ äØÏÍÃÀ ÂÒÞÄËÉ áÄËÄÁÉ ÏÈáÉ ÂÒÞÄËÉ ÈÉÈÉÈ ÈÉÈÏÆÄ.  ÌÀÍ ÈØÅÀ, ÒÏÌ ÈÉÈÄÁÓ ÀÒ äØÏÍÃÀÈ "ÍÀÊÄÝÄÁÉ" ÃÀ ÂÀÌÏÉÚÖÒÄÁÏÃÍÄÍ ÒÏÂÏÒÝ "ÄËÀÓÔÉÖÒÄÁÉ". ÌÉÓ ÌÉÄÒ ÍÀÍÀáÉ ÀÒÝÄÒÈÉ ÖÝáÏÐËÀÍÄÔÄËÉ ÀÒ ÉÚÏ ÜÀÝÌÖËÉ ÃÀ ÀÒÝÄÒÈÓ ÀÒ äØÏÍÃÀ ÂÀÒÄÈÀÂÄÍÉÔÀËÉÄÁÉ.
Ì. - ÉÓ ÌÏÃÉÓ ÀáËÏÓ.
Ë. - ÒÀÓ ÂÒÞÍÏÁ ÛÄÍ ÌÉÓ ÂÅÄÒÃÉÈ?
Ì. - ÉÓ ÀÒÉÓ ÌÉÌÆÉÃÅÄËÉ. ÓÉÌÐÀÔÉÖÒÉ. ÉÓ ÝÃÉËÏÁÓ ÜÄÌÓ ÃÀÌÛÅÉÃÄÁÀÓ.
Ë. - ÛÄÌÃÄ ÒÀ ÌÏáÃÀ?
Ì. - ÉÓ ÀÒÉÓ ÐÉÒÃÀÐÉÒ ÜÄÌÉ ÓÀáÉÓ ßÉÍ. ÉÓ ÌÄÖÁÍÄÁÀ ÌÄ, ÒÏÌ ÀÒ ÀÒÉÓ ÌÉÆÄÆÉ, ÒÏÌ ÅÖ×ÒÈáÏÃÄ ÌÀÈ. ÉÓÉÍÉ ÀÒÌÏÌÀÚÄÍÄÁÄÍ ÔÊÉÅÉËÓ. ÌÀÈ ÌáÏËÏà ÌÄ ÅÖÍÃÉÅÀÒ.
Ë. - ÂÉÈáÒÀ ÌÀÍ ÒÉÓÈÅÉÓ?
Ì. - ÊÉ. ÌÄ ÅÖÍÃÉÅÀÒ . . . (ÂÒÞÄËÉ ÐÀÖÆÀ) . . . ÂÄÍÄÔÉÊÉÓÀÈÅÉÓ ÃÀ ÌÏÌÀÅËÉÓÀÈÅÉÓ . . . ÌÏÌÀÅÀËÉ ÂÀÒÈÏÁÉÓÀÈÅÉÓ.
Ë. - ÈØÅÀ ÌÀÍ-ÒÀ ÓÀáÉÓ ÌÏÌÀÅÀËÉ ÂÀÒÈÏÁÉÓÀÈÅÉÓ?
Ì. - ÊÉ.
Ë. - ÒÀ ÂÉÈáÒÀ ÌÀÍ ÛÄÍ?
Ì. - ÛÄÍ ÖÍÃÀ ÂÀáÓÏÅÃÄÓ. ÛÄÍ ÖÍÃÀ ÂÀáÓÏÅÃÄÓ ÄÓ. ÄÓ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉÀ . . . (ÂÒÞÄËÉ ÐÀÖÆÀ) . . . "ÄÁÏËÀ" . . . "ÄÁÏËÀ" . . . "ÄÁÏËÀ" . . . "ÄÁÏËÀ" . . . "ÄÁÏËÀ" . . . "ÄÁÏËÀ". ÌÀÓ äØÏÍÃÀ ÒÀÙÀÝÀ áÄËÛÉ. ÉÓ . . . ÉÓ ÀÒÉÓ ãÏáÉÃÀ "Àäää" (ÚÅÉÒÉËÉ). "ÌÄ ÅÀÒ ÂÀÒÄÈ, ÌÄ ÅÀÒ ÂÀÒÄÈ, ÌÄ ÅÀÒ ÂÀÒÄÈ." (ÖÁÄÃÖÒÉ)

ÀÌ ÌÏÌÄÍÔÛÉ ÌÀÒÊÉ ÂÀÌÏÅÉÃÀ ÒÄÂÒÄÓÉÖËÉ äÉÐÍÏÆÉÃÀÍ. ÓÄÀÍÓÉÓ ÃÀßÚÄÁÀÌÃÄ ÌÄ ÌÀÒÊÓ ÌÉÅÄÝÉ ÃÀÒÉÂÄÁÀ, ÒÏÌ ÒÏÝÀ ÌÀÓ ÌÏÖÍÃÄÁÀ ÒÄÂÒÄÓÉÖËÉ äÉÐÍÏÆÉÃÀÍ ÂÀÌÏÓÅËÀ ÌÀÍ ÖÍÃÀ ÂÀÀÙÏÓ ÈÅÀËÄÁÉ ÃÀ ÈØÅÀÓ "ÌÄ ÅÀÒ ÂÀÒÄÈ" ÃÀ ÀÓÄ ÉÓ ÂÀÌÏÅÀ äÏÐÍÏÆÖÒÉ ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÉÃÀÍ. ÄÓ ÉÞËÄÅÀ ÉÍÃÉÅÉÃÖÀËÖÒÉ ÊÏÍÔÒÏËÉÓ ÃÀ äÉÐÍÏÆÉÃÀÍ ÓßÒÀ×É ÂÀÌÏÓÅËÉÓÓÀÛÖÀËÄÁÀÓ ÉÌ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ, ÈÖ ÀÃÀÌÉÀÍÓ ÀÒ ÓÖÒÓ ÂÀÍÉ-ÝÀÃÏÓ ÔÒÀÅÌÀÔÉÖËÉ ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÀ. ÛÄÌÃÄ ÊÉ ÀÒÚÅÄËÀ×ÄÒÉ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÂÀáÓÄÍÄÁÖËÉ ÉØÍÄÓ, ÒÏÃÄÓÀÝ ÉÓ ÉÍÃÉÅÉÃÖÀËÖÒÀà ÌÀÈ ÉØÍÄÁÀ.  ÂÀáÓÄÍÄÁÉÓ ÃÒÏÓ ÌÀÒÊÌÀ ÈØÅÀ, ÒÏÌ ÄÓ ãÏáÉ äÂÀÅÃÀ ãÏáÓ ÊÒÉÓÔÀËÖÒÉ ÓÔÒÖØÔÖ-ÒÉÈ ÁÏËÏÛÉ (ÓÖÒÀÈɹ5),
ÃÀ ÒÏÝÀ ÖÝáÏÐËÀÍÄÔÄËÉ ÀÌÏÞÒÀÅÄÁÃÀ ãÏáÓ ÌÉÓÉ ÁÏËÏ ÓÖË Ö×ÒÏ ÍÀÈËÀà ÃÀ ÍÀÈËÀà ÁÒßÚÉ-ÍÀÅÃÀ. ÒÏÃÄÓÀÝ ÌÀÍ ÛÄÀáÏ ÌÀÒÊÓ ãÏáÉ ÛÖÁËÆÄ ÌÀÍ ÈØÅÀ, "ÉÓ ÖÁÒÀËÏà À×ÄÈØÃÀ ÍÀÈÄËÉ ÓÉÍÀÈËÉÈ."

ÒÏÃÄÓÀÝ ÛÄÅÄÊÉÈáÄ "ÄÁÏËÀÓ" ÛÄÓÀáÄÁ, ÌÀÍ ÈØÅÀ ÒÏÃÄÓÀÝ ÄÓ ÂÀÌÄÏÒÃÄÁÀ ÖÝáÏÐËÀÍÄÔÄËÉ ÌÉÓÝÄÌÓ ÌÀÓÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÌÏÀÒÜÄÍÓ ÀÅÀÃÌÚÏ×ÏÁÀÓ. ÌÉÓÉ ÛÈÀÁÄàÃÉËÄÁÉÈ ÄÓ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀ ÖÍÃÀ ÉÚÏÓ ÒÈÖËÉÛÄÌÝÅÄËÏÁÉÓ.

ÝáÒÀÌÄÔÉ ÃÙÉÓ ÛÄÌÃÄ ÌÀÒÊÉ ÃÀ ÌÄ ÛÄÅáÅÃÉÈ ÄÒÈÌÀÍÄÈÓ ÌÄÏÒÄ ÒÄÂÒÄÓÉÖËÉ äÉÐÍÏÆÉÓ ÓÄÀÍÓÉÓ ÜÀÓÀÔÀÒÄÁËÀÃ. ÉÓ ÈÅËÉÃÀ, ÒÏÌ ÉÓ ÉÚÏ ÌÆÀÈ, ÒÏÌ ÂÀÄáÓÄÍÄÁÉÍÀ ßÀÒÓÖËÉ. ÌÀÓ ÞÀËÉÀÍ ÖÍÃÏÃÀ ÂÀÄÒÊÅÉÀ äÉÐÍÏÆÉÓ ÁÏËÏ ÓÄÀÍÓÉÃÀÍÌÉÓÉ ÓßÒÀ×É ÂÀÌÏÓÅËÉÓ ÌÉÆÀÆÉ.

ÒÏÃÄÓÀÝ ÌÀÒÊÉ ÛÄÅÉÃÀ äÉÐÍÏÆÛÉ, ÜÅÄÍ ÃÀÅÉßÚÄÈ ÒÄÂÒÄÓÉÀ ÉÌ ÀÃÂÉËÉÃÀÍ, ÒÏÝÀ ÌÃÄÃÒÏÁÉÈÉ ÓØÄÓÉÓ ÖÝáÏÐËÀÍÄÔÄËÉ ÛÄÌÏÅÉÃÀ ÏÈÀáÛÉ. ÌÀÒÊÉ ÊÉ ÉßÅÀ ÌÀÂÉÃÀÆÄ.
Ë. - ÌÄ ÌÉÍÃÀ, ÒÏÌ ÛÄÍÉ ÃÀÉßÚÏ ÉÌ ÌÏÌÄÍÔÉÃÀÍ, ÒÏÃÄÓÀÝ ÃÄÃÀËÉ ÖÝáÏÐËÀÍÄÔÄ-ËÉ ÛÄÌÏÅÉÃÀ ÏÈÀáÛÉ ÃÀ
ÐÉÒÅÄËÀà ÛÄÂÄáÏ ãÏáÉÓ ÌÀÂÅÀÒÉ ÉÍÓÔÒÖÌÄÍÔÉÈ.
Ì. - ÊÀÒÂÉ.
Ë. - ÒÀ ÌÏáÃÀ.
Ì. - ÉÓ ÀÒÉÓ ÜÄÌÉ ÓÀáÉÓ ÌÀÒãÅÍÉÅ.
Ë. - ÒÀÓ ÂÒÞÍÏÁ ÛÄÍ ÀÌ ÃÒÏÓ, ÒÀ ÀÒÉÓ ÛÄÍÉ ÛÄÂÒÞÍÄÁÀ?
Ì. - ÌÄ ÌÄÛÉÍÉÀ.
Ë. - ÛÄÍ ÂÀØÅÓ ÒÀÉÌÄ ÂÒÞÍÏÁÉÈÉ ÖÒÈÉÄÒÈÏÁÀ ÌÀÓÈÀÍ?
Ì. - ÉÓ ÌÄÖÁÍÄÁÀ ÌÄ, ÒÀÝ ÌÀáÓÏÅÓ. ÌÄ ÌÀáÓÏÅÓ. ÉÓ ÞÀËÉÀÍ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ. ÌÄ ÌÀáÓÏÅÓ ÄÁÏËÀ. "ÄÁÏËÀ!" . . . "ÄÁÏËÀ!". . . "ÄÁÏËÀ!" . . . "ÄÁÏËÀ" (ÜÖÒÜÖËÉ). ÌÀÓ ÖàÉÒÀÅÓ áÄËÛÉ ÒÀÙÀÝ.
Ë. - ÊÀÒÂÉ, ÓÀÍÀÌ ÛÄÍ ßÉÍ ßÀáÅÀË, ßÀÃÉ ÛÄÍÓ ÂÀáÓÄÍÄÁÄÁÛÉ?
Ì. - ÒÀ ÀÒÉÓ ÄÓ, ÒÀ ÀÒÉÓ ÄÓ? ÄÁÏËÀ, ÒÀ ÀÒÉÓ ÄÁÏËÀ?
Ë. - ÀÂÉáÓÍÀ ÌÀÍ ÒÀ ÀÒÉÓ ÄÓ?
Ì. - ÀÒÀ. (ÂÒÞÄËÉ ÐÀÖÆÀ).
Ë. - ÊÀÒÂÉ, ÒÀ áÃÄÁÀ ÀáËÀ?
Ì. - ÉÓ ÌÉÚÅÄÁÀ ÌÄ ÌÏÌÀÅÀËÓ. ÌÏÌÀÅÀËÓ (ÐÀÖÆÀ). ÉÓ ÌÉÚÅÄÁÀ ÒÏÝÀ ÌÄ ÅÀÒ ÌÏáÖÝÉ.
Ë. - ÒÀ ÂÉÈáÀÒÀ ÌÀÍ?
Ì. - ÌÏáÖÝÉ! ÌÄ ÅÀÒ ÌÏáÖÝÉ. ÌÏáÖÝÉ . . . ÌÄ ÀÒ ÌÄÓÌÉÓ (ÂÀÖÂÄÁÒÏÁÀ) ÒÀÔÏÌ ÌÄ ÌÉÚÅÄÁÀ ÀÌÀÓ. ÒÀÔÏÌ ÌÄ ÌÉÚÅÄÁÀÀÌÀÓ? (ÂÒÞÄËÉ ÐÀÖÆÀ)
Ë. - ÊÀÒÂÉ, ÀÙßÄÒÄ ÒÀ áÃÄÁÀ.
Ì. - ÉÓ ÀáËÏÓÀÀ ÜÄÌÓ ÓÀáÄÓÈÀÍ. ÉÓ ÄáÄÁÀ ÌÉÓÉ ÓÀáÉÈ ÜÄÌÓ ÓÀáÄÓ. ÌÀÊÅÉÒÃÄÁÀ ÌÄ!
Ë. - ÛÄÍ ÒÀÓ ÂÒÞÍÏÁ?
Ì. - ÌÄÛÉÍÉÀ!
Ë. - ÒÀÓ ÂÒÞÍÏÁ, ÒÏÝÀ ÛÄÍ ÄáÄÁÉ ÌÀÓ?
Ì. - ÓÉ×ÒÈáÉËÉÓ ÂÒÞÍÏÁÀ, ÊÉÃÄÅ ÓÉÚÅÀÒÖËÉ. ÌÀÂÒÀÌ . . . (ÐÀÖÆÀ) . . . ÌÀÓ áÄËÛÉ ÒÀÙÀÝ ÖàÉÒÀÅÓ. ÉÓ ÌÀÄÁÓ ÌÀÓÛÖÁËÆÄ . . . "Àäää!" . . . ÍÀÈÄËÉ ÓÉÍÀÈËÄ . . . ÍÀÈÄËÉ ÓÉÍÀÈËÄ (ÜÖÒÜÖËÉ).
Ë. - ÀÙßÄÒÄ ÛÄÍ ÒÀÓ ÂÀÍÉÝÃÉ.
Ì. - Ïä, ÓÉÈÁÏ. ÓÉÈÁÏ, ÜÄÌÉ ÓáÄÖËÉ ÌÈËÉÀÍÀÃ, (ÀÌÏÓÖÍÈØÅÀ) ÂÀáÖÒÄÁÖËÉÀ.
Ë. - ÛÄÂÉÞËÉÀ ÛÄÍ ÒÀÉÌÄ ÃÀÉÍÀáÏ?
Ì. - ÊÉ, ÌÄ ÅáÄÃÀÅ ØÀËÀØÓ. ÌÄ ÅáÄÃÀÅ ØÀËÀØÓ. ÌÄ ÅáÄÃÀÅ ÌÀÍØÀÍÄÁÓ. ÌÄ ÅáÄÃÀÅ áÀËáÓ. ÌÄ ÅÀÒ áÉÃÆÄ. ÉÓ ÀÓÄ ÛÈÀÌÁÄàÃÀÅÉÀ. ÌÀÍØÀÍÄÁÉ ÃÀÃÉÀÍ ÏÒÉÅÄ ÌáÀÒÄÓ. ÌÄ ÅÂÖËÉÓáÌÏÁ, ÉÓÉÍÉ, ÄÓ ÀÒÀÓßÏÒÄÀ, ÄÓ ÀÒ ÀÒÉÓ ÓßÏÒÄ! ÌÀÍØÀÌÄÁÉ!
Ë. - ÒÀ ÀÒ ÀÒÉÓ ÓßÏÒÄ ÌÀÍØÀÍÄÁÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ?
Ì. - ÌÀÍØÀÍÄÁÉ, ÚÅÄËÀÍÉ ÌÉÃÉÀÍ ÄÒÈÉ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÈ.
Ë. - ÛÄÍ ÒÀÓ ÂÖËÉÓáÌÏÁ?
Ì. - ÉÓÉÍÉ ÚÅÄËÀ ÌÉÃÉÀÍ ÄÒÈÉ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÈ! ÉÓÉÍÉ ÂÀÃÉÀÍ ØÀËÀØÉÃÀÍ. ÀØ ÀÂÒÄÈÅÄ ×ÄáÉÈ ÌÏÓÉÀÒÖËÄÄÁÉÝ ÀÒÉÀÍ, ÉÓÉÍÉ ÔÏÅÄÁÄÍ ØÀËÀØÓ. ÀØ áÀËáÉ ÔÉÒÉÓ.
Ë. - ÒÏÃÄÓÀÝ ÛÄÍ ÖÚÖÒÄÁ ÌÀÍØÀÍÄÁÓ, ÉÓÉÍÉ ÂÄÝÍÏÁÉÀÍ ÛÄÍ?
Ì. - ÆÏÂÉÄÒÈÉ ÊÉ. "ÒÀÔÏÌ? ÒÀÔÏÌ ÌÀÍÀáÄÁÄÍ ÉÓÉÍÉ ÚÅÄËÀ×ÄÒÓ ÀÌÀÓ ÌÄ? ÓÀà ÌÉÃÉÀÍ ÚÅÄËÀÍÉ ÉÓÉÍÉ?" ÂÆÀÔÊÄÝÉËÉÓÏÒÉÅÄ ÌáÀÒÄÓ . . . ÌÀÍØÀÍÄÁÉ ÌÏÃÉÀÍ ÄÒÈÉ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÈ. ØÀËÀØÉ, ØÀËÀØÉ . . . ÄÓ ÀÒÉÓ ÀÔËÀÍÔÀ!
Ë. - ÈÖ ÄÓ ÀÒÉÓ ÀÔËÀÍÔÀ, ÌÀÛÉÍ áÉÃÉ ÓÀà ÉÌÚÏ×ÄÁÀ?
Ì. - I-20. ÉÓ äÂÀÅÓ I-20-Ó. ÌÄ ÀÒÀÅÀÒ ÃÀÒßÌÖÍÄÁÖËÉ, ÒÏÌ ÄÓ I-20-ÉÀ.
Ë. - ÊÉÃÄÅ ÒÀÓ áÄÃÀÅ?
Ì. - áÀËáÉ ÄÆÉÃÄÁÀ ÍÉÅÈÄÁÓ. ÉÓÉÍÉ ÚÅÄËÀÍÉ, ÉÓÉÍÉ ÚÅÄËÀÍÉ, ÄÓ ÂÀÅÓ, ÒÏÌ ÉÓÉÍÉ ÚÅÄËÀÍÉ ÂÀÖÒÁÉÀÍ ÒÀÙÀÝÀÓ. (ÂÒÞÄËÉ ÐÀÖÆÀ)
Ë. - ÛÄÍ ÒÀÓ áÄÃÀÅ?
Ì. - (ÀáËÀ ÔÉÒÉÓ)
ÌÄ ÂÀÅÀ×ÒÈáÉËÄ ÌÀÒÊÉ ÌÏÒÉÃÄÁÏÃÀ ÄÌÏÝÉÖÒÏÁÀÓ. ÛÄÌÃÄ ÊÉ ÌÄ ÌÀÓ ÛÄÅÄÊÉÈÅáÄ, ÒÏÌ ÌÀÓ ÀÙßÄÒÀ ÒÀÓ áÄÃÀÅÓ ÉÓ.
Ì. - (ÔÉÒÉËÉ) ÉÓÉÍÉ À×ÄÈØÄÁÄÍ ÌÀÓ!!! (ÂÀÌÏÌáÀÔÅÄËÉ - ÂÒÞÄËÉ ÐÀÖÆÀ)
Ë. - ÛÄÍ ÒÀÓ ÂÖËÉÓáÌÏÁ?
Ì. - ÉÓÉÍÉ À×ÄÈØÄÁÄÍ ÌÀÓ!
Ë. - ÒÀÔÏÌ ÈØÅÉ ÉÓÉÍÉ À×ÄÈØÄÁÄÍ ÌÀÓ!
Ì. - (ÀÌÏÓÖÍÈØÅÀ) ÌÄ ÀÒ ÅÉÝÉ (áÌÀ ÄÝÅËÄÁÀ)
Ë. - ÌÉÈáÀÒÉ, ÛÄÍ ÒÀÓ áÄÃÀÅ.
Ì. - ÃÉÃÉ ÓÏÊÏÓ ×ÏÒÌÉÓ ÙÒÖÁÄËÉ ÀÔËÀÍÔÉÓ ÈÀÅÆÄ (ØÅÉÈÉÍÉ)
Ë. - ÊÀÒÂÉ, ÄÓ ÀÒÉÓ ÛÈÀÁÄàÃÉËÄÁÀ ÛÄÍÓ ÂÀáÓÄÍÄÁÀÛÉ, ÌÀÂÒÀÌ ÉÓ ÒÏÂÏÒ À×ÄÈØÃÀ, ÀÍ ÒÀ ÌÏáÃÀ?
Ì.  - ÉÓ ÜÀÌÏÅÀÒÃÀ ÝÉÃÀÍ.
Ë. - ÊÀÒÂÉ; ÊÀÒÂÉ ÒÀÔÏÌ ÈØÅÉ ÛÄÍ "ÉÓÉÍÉ" ÀÊÄÈÄÁÄÍ ÀÌÀÓ? ÒÀÔÏÌ ÛÄÂÄØÌÍÀ ÛÄÍ ÄÓ ÛÈÀÁÄàÃÉËÄÁÀ.
Ì. - ÉÌÉÔÏÌ, ÒÏÌ ÌÀÈ ÖÍÃÀÈ, ÒÏÌ ÌÄ ÅÉÝÏÃÄ.
Ë. - ÓÀÉÃÀÍ ÀÉÙÄ ÛÄÍ ÄÓ, "ÌÀÈ ÖÍÃÀÈ  ÒÏÌ ÛÄÍ ÉÝÏÃÄ?"
Ì. - ÉÓ ÜÄÌÓ ÀÆÒÄÁÛÉÀ, ÉÓÉÍÉ ÌÀÍÀáÄÁÄÍ ÀÌÀÓ ÜÄÌÓ ÀÆÒÄÁÛÉ (ÔÉÒÉËÉ)
Ë. - ÊÀÒÂÉ, ÛÄÌÃÄ ÒÀ ÌÏáÃÀ?
Ì. - ÚÅÄËÀÍÉ ÃÀÉÙÖÐÍÄÍ! (ÔÉÒÉËÉ) ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ ÃÀÉÙÖÐÀ! (ØÅÉÈÉÍÉ - ÞÀËÉÀÍ ÂÒÞÄËÉ ÐÀÖÆÀ)

ÌÄ ÌÀÛÉÍ ÛÄÅÄÊÉÈáÄ ÀÌ ÂÀÌÏÝÃÉËÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ. ÌÀÛÉÍ ÌÀÍ ÀÙßÄÒÀ ÀáÀËÉ ÓÝÄÍÀ ÒÏÌÄËÉÝ áÃÄÁÏÃÀ ÌÉÍÃÏÒÆÄ ÜÀÔÀäÖÜÉÓ ÌÃÉÍÀÒÉÓ ÓÉÀáËÏÅÄÓ. ÉÓ ÉÚÏ ÞÀËÉÀÍ ÁÄÃÍÉÄÒÉ. ÌÉÓÉ ÝÏËÉ ãÀÍÄÔÉ ÃÀ ÛÅÉËÉ ÀËËÄÍÉ ÉØ ÉÚÅÍÄÍ. ÌÀÈäØÏÍÃÀÈ ÐÉÊÍÉÊÉ ÃÀ ÀÃÂÉËÉÝ ÉÚÏ ÞÀËÉÀÍ ÛÈÀÌÁÄàÃÀÅÉ. ÜÄÌÉ ÐÉÒÀÃÉ ÛÈÀÁÄ-àÃÉËÄÁÀÀ, ÒÏÌ ÖÝáÏÐËÀÍÄÔÄËÄÁÉÓßÀÅËÏ-ÁÃÍÄÍ ÌÀÒÊÉÓ ÄÌÏÝÉÖÒ ÒÄÀØÝÉÄÁÓ ÀÌ ÓÝÄÍÀÆÄ. ÐÉÒÅÄËÀà ÌÀÒÊÌÀ ÀÂÀÍÉÝÀÃÀ ÔÏÔÀËÖÒÉ ÍÂÒÄÅÉÓ ÃÀ ÂÀÍÀÃÂÖÒÄÁÉÓ, áÏËÏ ÛÄÌÃÄ ÙÀÒÉÁÉ ÉÃÉËÉÖÒÉ ÓÉáÀÒÖËÉÓ ÃÀ ÁÄÃÍÉÄÒÄÁÉÓ ÓÝÄÍÀ.
Ë. - ÊÀÒÂÉ, ÀÙßÄÒÄ ÛÄÍ ÒÀÓ áÄÃÀÅ.
Ì. - ÌÄ ÅÀÒ ÌÉÍÃÏÒÆÄ.
Ë. - ÌÉÍÃÏÒÆÄ?
Ì. - ÌÄ ÅáÄÃÀÅ ÜÄÌÓ ÝÏËÓ, (ÂÀÖÒÊÅÄÅËÏÁÀ) ÜÄÌÓ ÛÅÉËÓ. ÜÅÄÍ ÂÅÀØÅÓ ÐÉÊÍÉÊÉ. ÀËËÄÍÉ, ÀËËÄÍÉ ÀÂÒÏÅÄÁÓ ÚÅÀÅÉËÄÁÓ.

Ë. - ÒÀÌÃÄÍÉ ßËÉÓÀÀ ÀËËÄÍÉ?
Ì. - ÛÅÉÃÉÓ. ÉÓ ÃÉÃÉ ÁÉàÉÀ.
Ë. - ÛÄÍ ÒÀÓ áÄÃÀÅ?
Ì. - áÄÄÁÓ. ÜÅÄÍ ÅÀÒÈ ÜÀÔÀäÖÜÉÓÈÀÍ (ÌÃÉÍÀÒÄ ãÏÒãÉÀÛÉ). ÄÓ ÀÒÉÓ ÜÀÔÀäÖÜÉ.

ÌÀ ÛÄÅÄÊÉÈáÄ ÌÀÒÊÓ ÀÙÄßÄÒÀ ÒÀ ÌÏÌÄÍÔÛÉ áÉÃÉÓ ÓÝÄÍÀ ÛÄÉÝÅÀËÀ ÌÉÍÃÏÒÉÓ ÓÝÄÍÉÈ. ÌÀÍ ÈØÅÀ "ÐÉÒÃÀÐÉÒ ÉÌÉÓ ÛÄÌÃÄÂ, ÒÏÝÀ ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ À×ÄÈØÃÀ". ÍÂÒÄÅÉÓ ÓÝÄÍÀ ÌáÏËÏà "ÂÀÃÀÉÒÈÏ ÌÉÍÃÏÒÉÓÀÆÄ".
Ë. - ÛÄÌÃÄ ÒÀ ÌÏáÃÀ?
Ì. - ãÀÍÄÔÉ ÌÀßÅÃÉÓ ÌÄ ÓÄÍÃÅÉÜÓ. ÄÓ ÀÒÉÓ ÜÄÌÉ ÓÀÚÅÀÒÄËÉ, ÔÖÍÀ ÈÄÅÆÉÓ. ÀËÄÍÉ, ÌÄ Å×ÉØÒÏÁ, ÒÏÌ ÌÀÓÀÝ ÉÌÉÔÏÌ
ÖÚÅÀÒÓ ÄÓ, ÒÏÌ ÌÄ ÌÀÓ ÅàÀÌ.
Ë. - ÀÓÄ, ÒÏÌ ÀËËÄÍÉ ÀÒÉÓ ÄØÅÓÉ ßËÉÓ?
Ì. - ÊÉ.
Ë. - ÊÀÒÂÉ, ÀáËÀ ÌÄ ÌÉÍÃÀ, ÒÏÌ ÛÄÍ ßÀáÅÉÃÄ ßÉÍ ÐÀÔÀÒÀ ÍÀÁÉãÄÁÉÈ ÃÀ ÌÉÈáÒÀ ÛÄÌÃÄ ÒÀ ÌÏáÃÀ.
Ì. - ÉÓ (ÌÃÄÃÒÏÁÉÈÉ ÓØÄÓÉÓ ÖÝáÏÐËÀÍÄÔÄËÉ) ÜÄÌÓ ÓÀáÄÓÈÀÍÀÀ! (ÖÁÄÃÖÒÉ)
Ë. - ÀáËÀ ÀÙßÄÒÄ ÒÀ, ÌÏáÃÀ ÀÌÉÓ ßÉÍ.
Ì. - ÓÖÒÀÈÄÁÉ, ÉÓÉÍÉ ÀáËÀ ÂÀØÒÍÄÍ.
Ë. - ÊÀÒÂÉ
Ì. - ÉÓ ÜÄÌÓ ÓÀáÄÓÈÀÍÀÀ. ÉÓ ÀÌÁÏÁÓ, ÒÏÌ ÌÀÈ ÂÀÀÊÄÈÄÓ ÉÓ, ÒÀÝ ÌÀÈ ÖÍÃÏÃÀÈ.
Ë. - ÛÄÍ ÉÝÉ ÒÀÓ ÂÖËÉÓáÌÏÁÃÀ ÉÓ?
Ì. - ÀÒÀ (ÂÒÞÄËÉ ÐÀÖÆÀ)
Ë. - ÒÏÂÏÒÉÀ ÛÄÍÉ ÛÈÀÁÄàÃÉËÄÁÀ ÀÌ ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÀÛÉ?
Ì. - ÌÀÈ ÌÏÀØÅÈ ÒÀÙÀÝÀ ÜÄÌÈÀÍ?
Ë. - ÛÄÍ ÉÝÉ ÄÓ ÒÀ ÀÒÉÓ?
Ì. - ÌÄ ÀÒ ÅÉÝÉ. (ÃÀÌÛÅÉÃÄÁÖËÉ)
Ë. - ÛÄÍ ÂÄÒÞÍÏÁ ÒÀÉÌÄ ×ÉÆÉÊÖÒ ÛÄÂÒÞÍÄÁÀÓ ÀáËÀ?
Ì. - ÉÓÉÍÉ ÀÊÄÈÄÁÄÍ ÒÀÙÀÝÀÓ, (ÂäÒÞÄËÉ ÐÀÖÆÀ) ÌÄ ÀÒ ÛÄÌÉÞËÉÀ ÅÈØÅÀ ÈÖ ÉÓÉÍÉ ÒÀÓ ÀÊÄÈÄÁÄÍ.
Ë. - ÛÄÍ ÒÀÓ ×ÉØÒÏÁ, ÉÓÉÍÉ ÒÀÓ ÀÊÄÈÄÁÄÍ?
Ì. - ÉÓÉÍÉ . . . ÉÓ äÂÀÅÓ . . . Öá . . . ÌÄ ÀÒ ÅÉÝÉ. ÉÓ ÌÉÃÉÓ ÖÊÀÍ. ÀØ ÀÒÉÓ Ö×ÒÏ ÐÀÔÀÒÀ ÊÉÃÄÅ ÄÒÈÉ ÖÝáÏÐËÀÍÄÔÄËÉ ÜÄÌÓ ÌÀÒÝáÍÉÅ ÃÀ ÌÀÓ ÖàÉÒÀÅÓ ÒÀÙÀÝ áÄËÛÉ.
Ë. - ÀÙßÄÒÄ, ÉÓ ÒÀÓ äÂÀÅÓ.
Ì. - ÉÓ ÂÒÞÄËÉ ÃÀ ßÅÒÉËÉÀ.
Ë. - ÉÓ äÂÀÅÓ ÉÌ ÌÏßÚÏÁÉËÏÁÀÓ, ÒÀÝ "ØÀËÓ" áÄËÛÉ ÄàÉÒÀ?
Ì. - ÀÒÀ. ÄÓ ÓáÅÀÍÀÉÒÉÀ. ÄÓ ÀÒÉÓ, ÌÀÓ ÀØÅÓ ÐÀÔÀÒÀ ÁÖÒÈÉÓ ÌÀÂÁÀÒÉ ÒÀÌ ÁÏËÏÛÉ. Ïää . . . (ÔÊÉÅÉËÉ) . . . ÉÓÉÍÉÃÄÁÄÍ ÌÀÓ ÜÄÌÓ ÚÖÒÛÉ!
Ë. - ÒÏÌÄË ÚÖÒÛÉ?
Ì. - ÜÄÌÓ ÌÀÒÝáÄÍÀ ÚÖÒÛÉ. (ÐÀÖÆÀ) ÄÓ ÌÔÊÉÅÍÄÖËÉÀ (ÜÖÒÜÖËÉ). (ÀÌÏÓÖÍÈØÅÀ - ÞÀËÉÀÍ ÂÒÞÄËÉ ÐÀÖÆÀ) ÉÓÉÍÉ ÌÀÓ ÖÊÀÍ ÉÙÄÁÄÍ (ÂÒÞÄËÉ ÐÀÖÆÀ) ÐÀÔÀÒÀ ÁÖÒÈÉ ÂÀØÒÀ.
Ë. - ÂÀØÅÓ ÒÀÉÌÄ ÛÄÂÒÞÍÄÁÉÈÉ ÖÒÈÖÄ-ÒÈÏÁÀ ÉÌÀÓÈÀÍ, ÅÉÍÝ ÀÌ ÐÒÏÝÄÃÖÒÀÓ ÀÔÀÒÄÁÓ?
Ì. - ÀÌÉÈ ÌÀÈ ÛÄÖÞËÉÀÈ ÌÄ ÌÉÐÏÅÏÍ.
Ë. - ÂÉÈáÒÄÓ ÛÄÍ ÌÀÈ ÄÓ?
Ì. - ÊÉ
Ë. - ÌÀÈ ÊÉÃÄÅ ÂÉÈáÒÄÓ ÒÀÌÄ?
Ì. - ÀÒÀ (ÞÀËÉÀÍ ÂÒÞÄËÉ ÐÀÖÆÀ)
Ë. - ÒÀ áÃÄÁÀ?
ÌÀÒÊÌÀ ÀÙßÄÒÀ, ÒÏÌ ÍÀáÀ ÁÀÅÛÅÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÌÏÈÀÅÓÄÁÖËÉ ÉÚÏ ÛÖÛÉÓ ÊÏÍÔÄÉ-ÍÄÒÛÉ, ÒÏÌÄËÛÉÝ ØÀÒÅÉÓ×ÄÒÉ ÓÉÈáÄ ÄÓáÀ. ÊÏÍÔÄÉÍÄÒÓ äØÏÍÃÀ ÓÀÌÉ "áÄËÉÓ ÌÏÓÀÊÉÃÉ", ÒÏÌÄËÉÝ ÄÒÈÃÄÁÏÃÍÄÍ ÓáÅÀ àÖÒàÄËÈÀÍ, ÒÏÌÄËÉÝ ÌÀÍ ÅÄÒ ÃÀÉÍÀáÀ. ÌÀÍ ÈØÅÀ, ÒÏÌ ÁÀÅÛÅÉ ÀÒ ÂÀÌÏÉÚÖÒÄÁÏÃÀ "ÍÏÒÌÀËÖÒÀÃ". ÌÀÍ ÈØÅÀ, ÒÏÌ ÁÀÅÛÅÓ äØÏÍÃÀ "ÞÀËÉÀÍ ÃÉÃÉÈÀÅÉ" ÃÀ "ÞÀËÉÀÍ ÐÀÔÀÒÀ ÓáÄÖËÉ". ÁÀÅÛÅÉ ÉÚÏ ÌÏÈÀÅÓÄÁÖËÉ ÊÄÃËÉÓ ÉÌ ÌáÀÒÄÓ, ÓÀÉÃÀÍÀÝ ÆÖÆÖÍÉÓ ÌÀÂÅÀÒÉ áÌÀÉÓÌÏÃÀ ÃÀ ÉÓ ÉÌÚÏ×ÄÁÏÃÀ "ÊÄÃÄËÛÉ ÜÀÚÄÍÄÁÖË ÚÖÈÛÉ".

ÌÀÂÉÃÀÆÄ ÃÀßÏËÉËÌÀ ÃÀ ãÄÒ ÊÉÃÄÅ ÐÀÒÀËÉÆÉÒÄÁÖËÌÀ, ÓÝÀÃÀ ÂÀÄáÄÃÀ ÏÈÀáÛÉ. ÌÀÓ ÊÉÃÄÅ ÄÓÌÏÃÀ ÊÅÍÄÓÀ ÃÀ ÊÉÃÄÅÂÒÞÍÏÁÃÀ àÖàÚÀÍÉ ÔÀÍÓÀÝÌËÉÓ ÓÖÍÓ. ÒÏÝÀ ÌÀÍ ÀÉáÄÃÀ ÆÄÌÏÈ ÌÀÍ ÀÙÍÉÛÍÀ, ÒÏÌ ÌÀÓ ÛÄÄÞËÏ ÅÀÒÓÊÅËÀÅÄÁÉÓÃÀÍÀáÅÀ ÃÀ ÒÀÝ ÌÀÓ ÄÜÅÄÍÄÁÏÃÀ "ÝÉÓ ÓÉÍÀÈËÄÃ". ÌÀÍ ÈØÅÀ, ÒÏÌ ÅÀÒÓÊÅËÀÅÄÁÉ ÉÚÅÍÄÍ "ÌÛÅÄÍÉÄÒÉ".

ãÄÒ ÉÓ ÌÀÒÔÏ ÉÚÏ, áÏËÏ ÌÝÉÒÄ ÃÒÏÉÓ ÛÄÌÃÄ ÏÒÉ ÖÝáÏÐËÀÍÄÔÄËÉ ÌÏÅÉÃÀ. ÌÀÍ ÈØÅÀ, ÒÏÌ ÉÓÉÍÉ "ÀÊÄÈÄÁÃÍÄÍÒÀÙÀÝÀÓ ÌÉÓ ÓÀÓØÄÓÏ ÏÒÂÀÍÏÆÄ". ÄÓ ÐÒÏÝÄÃÖÒÀ ÀÒ ÉÚÏ ÖÊÀÍÀ-ÓÊÍÄËÆÄ áÀÍÂÒÞËÉÅÉ. ÉÓ ÃÀÉßÚÏ, ÒÏÝÀ ÌÀÍ ÉÂÒÞÍÏ,ÒÏÌ ÌÀÈ ÛÄÚÅÄÓ ãÏáÉÓ ÌÀÂÅÀÒÉ ÒÀÌ ÌÉÓ ÛÉÂÍÉÈ. ÀÌÉÓ ÌÄÒÄ ÌÀÓ ÖÈáÒÄÓ, ÒÏÌ ÀÌÃÂÀÒÉÚÏ. ÌÀÍãÃÀÒÓ ÛÄÄÞËÏ ÃÀÄÍÀáÀ ÏÈÀáÉ ÖÊÄÈÄÓÀÃ. ÌÀÍ ÈØÅÀ ÒÏÌ ÏÈÀáÉÓ ÓÉÂÀÍÄ 20-25 ÌÄÔÒÉ ÉÚÏ. àÄÒÉ ÉÚÏ 4-4.5 ÌÄÔÒÉÓ ÓÉÌÀÙËÉÓÀ ÃÀ ÖÌÀÙËÄÓÉ ßÄÒÔÉËÉ ÏÈÀáÉÓ ÛÖÀÛÉ ÉÚÏ. ÌÀÍ ÈØÅÀ, ÒÏÌ àÄÒÉ ÉÚÏ "ÃÀÃÀÁËÄÁÖËÉ ÁÏËÏÄÁÛÉ". ÌÀÍ ÈØÅÀ, ÏÈÀáÏÁÖÒÖÓÏÅÍÀà ÉÚÏ ÂÀÍÀÈÄÁÖËÉ. ÏÈÀáÉÓ ÃÀÈÅÀ-ËÉÄÒÄÁÉÓ ÃÒÏÓ, ÌÀÍ ÛÄÍÉÛÍÀ ÁÄÅÒÉ áÀËáÉ.
Ë. - ÒÏÝÀ ÛÄÍ ÂÀÉáÄÃÄ ÏÈÀáÛÉ, ÒÀ ÉÚÏ ÛÄÍÓ ÂÀÒÛÄÌÏ?
Ì. - áÀËáÉ!
Ë. - ÒÏÝÀ ÛÄÍ ÈØÅÉ áÀËáÉ, ÛÄÍ ÂÖËÉÓáÌÏÁÃÉ ÀÃÀÌÉÀÍÄÁÓ?
Ì. - ÊÉ
Ë. - ÒÀ ÉßÅÄÅÃÀ ÂÀÍÂÀÛÉÓ ÛÄÂÒÞÍÄÁÀÓ ÛÄÍÛÉ?
Ì. - Ïä, ÙÌÄÒÈÏ! ÌÀÈÉ ÓÀáÄÄÁÉ ÝÀÒÉÄËÉ ÉÚÏ. ÆÏÂÉÄÒÈÉ ÂÀÌÏÉÚÖÒÄÁÏÃÀ ÒÏÂÏÒÝ ÛÄÛÉÍÄÁÖËÉ. ÚÅÄËÀÍÉ ÂÀÛÉÛÅËÄÁÖËÄÁÉ ÉÚÅÍÄÍ.

ÌÀÍ ÃÀÉÍÀáÀ ÏÒÓÖËÉ ØÀËÉ ÏÒÉ ÌÀÂÉÃÉÓ ÌÏÛÏÒÄÁÉÈ. ÌÀÓÈÀÍ ÉÚÏ ÓÀÌÉ ÖÝáÏÐËÀÍÄÔÄËÉ. ÌÀÍ ÈØÅÀ, ÒÏÌ "ÚÅÄËÀÆÄ ÃÉÃÉ ÉÚÏ ÌÉÓ ÓÀáÉÓ ÌÀÒãÅÍÉÅ" ÒÏÝÀ ÓáÅÀ ÏÒÉ ÒÀÙÀÝÀÓ ÀÊÄÈÄÁÃÍÄÍ ÌÉÓ ÂÄÍÉÔÀËÉÄÁÈÀÍ ÃÀ ÌÀÓ ÀÒ ÛÄÄÞËÏ ÀÌÉÓ ÂÀÒÜÄÅÀ. ÌÀÍ ÀÙÍÉÛÍÀ, ÒÏÌ ÌÀÂÉÃÄÁÆÄ, ÒÏÌËÄ-ÁÆÄÃÀÝ áÀËáÉ ÀÒ ÉßÅÀ, ÉÚÏ ÌÏÈÀÅÓÄÁÖËÉ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀÉÍÓÔÒÖÌÄÍÔÄÁÉ.

ÖÝáÏÐËÀÍÄÔÄËÄÁÌÀ ÖÈáÒÄÓ ÌÀÒÊÓ, ÒÏÌ ÜÀÄÝÅÀ ÌÉÓÉ ÔÀÍÓÀÝÌÄËÉ ÖÊÀÍ. ÌÀÒÊÌÀ ÈØÅÀ, ÒÏÌ ÉÓÉÍÉ ÌÀÓ ÀÜØÀÒÄÁÃÍÄÍ"ÜØÀÒÀ, ÜØÀÒÀ". ÉÓÉÍÉ ÉÚÅÍÄÍ ÌÉÓ ÂÀÒÛÄÌÏ ÃÀ ÀÝÌÄÅÃÍÄÍ.

ÌÀÒÊÉ ÂÀÀÝÉËÄÓ ÖÊÀÍ ÉÂÉÅÄ ÃÄÒÄ×ÍÉÈ, ÒÏÌËÉÈÀÝ ÈÀÅÉÃÀÍ ÛÄÌÏÉÚÅÀÍÄÓ. ÌÄ ÛÄÅÄÊÉÈáÄ, ÐÒÀØÔÉÊÖËÀà ÒÀÌ ÌÉÉÆÉÃÀÌÉÓÉ ÚÖÒÀÃÙÄÁÀ. ÌÀÍ ÈØÅÀ "ÀÒÀ, ÀÒÀ ÀÖÝÉËÄÁËÀÃ. ÀØ ÉÚÏ ÒÀÙÀÝ ÓÉÌÁÏËÏÓ ÌÀÂÅÀÒÉ ÒÀÌ." ÌÀÍ ÀÙßÄÒÀÓÉÌÁÏËÏ,ÒÏÌÄËÉÝ ÛÄÃÂÄÁÏÃÀ ÏÈáÉ ßÄÒÔÉËÉÓÀÂÀÍ. ÓÀÌÉ ßÄÒÔÉËÉ ØÌÍÉÃÀ ÓÀÌÊÖÈáÄÃÓ, áÏËÏ ÄÒÈÉ ÝÄÍÔÒÛÉ ÉÚÏ ÌÏÈÀÅÓÄÁÖËÉ. (ÓÖÒÀÈÉ ¹6). ÌÄ ÛÄÅÄÊÖÈáÄ ÓáÅÀ ÓÉÌÁÏËÏÄÁÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ.
Ë. - ÛÄÍ ÂÀÒÛÄÌÏ, ÒÏÌ ÉÚÖÒÄÁÏÃÉ ÈÖ ÛÄÍÉÛÍÄ ÒÀÉÌÄ ÓÉÌÁÏËÏ?
Ì. - (ÂÒÞÄËÉ ÐÀÖÆÀ) ÀØ ÀÒÉÓ ÒÀÙÀÝ ÖÝÍÀÖÒÉ.
Ë. - ÒÀÙÀÝ ÖÝÍÀÖÒÉ?
Ì. - ÄÓ ÀÒÉÓ ßÒÄ ÃÀ ÓÀÌÉ ÂÀÒÄÈ ÂÀÌÏÛÅÄÒÉËÉ ÍÀßÉËÉ ÃÀ ÉÓ äÂÀÅÓ ÓÀÌÊÖÈáÄÃÓ ÒÀÙÀÝ . . . ÌÄ ÀÒ ÛÄÌÉÞËÉÀ ÉÓÞÀËÉÀÍ ÊÀÒÂÀà ÃÀÅÉÍÀáÏ (ÓÖÒÀÈÉ ¹7)

ÌÀÒÊÌÀ ÂÀÉÀÒÀ ÃÄÒÄ×ÀÍÉ ÃÀ ÖÝáÏÐËÀ-ÍÄÔÄËÄÁÌÀ ÛÄßÅÉÔÄÓ ÌÉÓÉ ÃÀÜØÀÒÄÁÀ. ÉÓ ÂÀÅÉÃÀ ÂÅÄÒÃÆÄ ÂÀÓÀÓÅËÄËÛÉ ÃÀ ÀÙÌÏÜÃÀ ÉÌ ÏÈÀáÛÉ, ÓÀÃÀÝ ÐÉÒÅÄËÀà ÛÄÌÏÅÉÃÀ ÀÐÀÒÀÔÛÉ. ÌÄ ÛÄÅÄ-ÊÉÈáÄ ÌÀÒÊÓ, ÒÏÌ ÏÈÀáÉ ÀÙÄßÄÒÀ ÈÀÅÉÃÀÍ.
Ë. - ÛÄÍ ÒÀÓ áÄÃÀÅ?
Ì. - ÁÍÄËÀ, ÄÓ ÀÒÉÓ ÓÉÈáÄ.
Ë. - ÓÉÈáÄ, ÛÄÍ ÒÀÓ ÂÖËÉÓáÌÏÁ?
Ì. - ÀØ ÀÒÉÓ ÓÉÈáÄ, ÄÓ ÀÒÉÓ ÓÉÈáÄ, ÛÄÍ ÛÄÂÉÞËÉÀ ÜÀÚÏ ÛÄÍÉ áÄËÉ ÌÀÓÛÉ.
Ë. - ÆÖÓÔÀà ÈØÅÉ ÒÀÓ ÂÖËÉÓáÌÏÁ?
Ì. - ÛÄÍ áÃÄÁÉ ÀÌ ÏÈÀáÉÓ ÍÀßÉËÉ.
Ë. - ÀÓÄ, ÒÏÌ ÛÄÍ ÒÀÓ áÄÃÀÅ ÒÏÝÀ ÌÉÃÉáÀÒ ÀÌ ÏÈÀáÛÉ, ÛÄÍ ÓÉÈáÄÓ ÂÒÞÍÏÁ.
Ì. - ÊÉ.
Ë. - ÀÒÉÓ ÒÀÉÌÄ ßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÏÁÀ ÒÏÝÀ ÀÌ ÓÉÈáÄÛÉ áÀÒ?
Ì. - ÀÒÀ. ÛÄÌ áÃÄÁÉ ÓÉÈáÄ. ÛÄÍ áÀÒ ÓÉÈáÄ. ÉÓÉÍÉÝ ÜÄÌÈÀÍ ÄÒÈÀà ÀÒÉÀÍ.
Ë. - ÒÀ áÃÄÁÀ?
Ì. - ÜÅÄÍ ÂÀÅÃÉÅÀÒÈ áÏÌÀËÃÉÃÀÍ. ÌÄ ÅáÄÃÀÅ ÌÀÍØÀÍÀÓ, ÜÅÄÍ ÅÀÒÈ ÌÏÛÏÒÄÁÉÈ. ÌÀÍØÀÍÀ ÐÀÔÀÒÀÆÄ ÜÀÍÓ.
Ë. - ÒÀÓ ÂÒÞÍÏÁ ÛÄÍ?
Ì. - ÓÉÈáÄÓ, ÌÄ ÅÂÒÞÍÏÁ ÌáÏËÏ ÌÈËÉÀÍÀà ÓÉÈáÄÓ. ÀÒÀ×ÄÒÓ ÌÀÂÀÒÓ.
Ë. - ÛÄÍ áÄÃÀÅ ËÉÍÃÀÓ?
Ì. - ÀÒÀ . . . Äá, ÉÓ ÀÒÉÓ ÌÀÍØÀÍÀÛÉ. ÜÅÄÍ ÌÉßÀÆÄ ÅÀÒÈ . . . ÅãÃÄÁÉÈ ÖÊÀÍ ÌÀÍØÀÍÀÛÉ.
ÖÝáÏÐËÀÍÄÔÄËÄÁÉ ÌÀÛÉÍÅÄ ßÀÅÉÃÍÄÍ ÒÏÝÀ ÌÀÒÊÉ ÃÀ ËÉÍÃÀ ÃÀÀÁÒÖÍÄÓ ÌÀÍØÀÍÀÛÉ. ÌÀÒÊÌÀ ÈØÅÀ, ÒÏÌ ÉÓ ÃÀ ËÉÍÃÀÉãÃÍÄÍ ÌÀÍØÀÍÀÛÉ ÒÀÌÏÃÄÍÉÌÄ ßÖÈÉ. ÌÀÒÊÉ ÉãÃÀ ÌÞÙÏËÉÓ ÀÃÂÉËÀÓ, áÏËÏ ËÉÍÃÀ ÖÊÀÍÀ ÓÊÀÌÆÄ. ÁÍÄËÏÃÀ.
Ë. -  ÛÄÌÃÄ ÒÀ ÌÏáÃÀ?
Ì. - ÌÄ ÂÀÌÏÅ×áÉÆËÃÉ. "ÜÅÄÍ ÖÍÃÀ ßÀÅÉÃÄÈ ÀØÄÃÀÍ". ÌÀÍØÀÍÀ ÃÀÉØÏØÀ. ÌÄ Å×ÉØÒÏÁÃÉ, ÒÏÌ ÜÅÄÍ ÖÍÃÀ ÌÏÅÛÉÒÄÁÏÃÉÈÀÌ ÅÄÒÔÌ×ÄÒÍÓ. ÛÄÉÞËÄÁÏÃÀ, ÒÏÌ ÈÖ ßÀÅÉÃÏÃÉÈ ÉÓ ÀÒ ÂÀÌÏÂÅÚÅÄÁÏÃÀ.
Ë. - ÛÄÌÃÄ ÒÀ ÌÏáÃÀ?
Ì. - ËÉÍÃÀÓ ÀÂÅÉÀÍÃÄÁÀ.
Ë. - ÒÀ ÃÒÏ ÀÒÉÓ?
Ì. - 10 ÓÀÀÈÉÀ. "ÃÏÚËÀÐÉÀ"
Ë. - ÒÀÓ ÍÉÛÍÀÅÓ ÄÓ?
Ì. - ÌÄ ÃÒÏÆÄ ÖÍÃÀ ÃÀÌÄÁÒÖÍÄÁÉÍÀ ËÉÍÃÀ ÓÀáËÛÉ. ÌÉÓÉ ÌÀÌÀ ÞÀËÉÀÍ ÁÒÀÆÉÀÍÉ ÉÚÏ.
ÀáËÏ ÊÏÍÔÀØÔÉÓ ÛÄÌÃÄÂ, ÌÀÒÊÓÀ ÃÀ ËÉÍÃÀÓ ÀÒÀ×ÄÒÉ ÀáÓÏÅÃÀÈ. ÌÀÈ ÖÍÃÏÃÀÈ, ÒÏÌ ÌáÏËÏà ÒÀÝ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÌÀËÄ ÃÀÄÔÏÅÄÁÉÍÀÈ ÄÓ ÀÃÂÉËÉ ÃÀ ÓÀÓßÒÀ×Ïà ÃÀÁÒÖÍÃÍÄÍ ÓÀáËÛÉ. ÌÀÒÊÌÀ ËÉÍÃÀ ÓÀáËÛÉ ÂÅÉÀÍ ÌÉÉÚÅÀÍÀ ÃÀ ÀÌÉÓ ÂÀÌÏÊÏÍ×ËÉÊÔÉ ÌÏÖÅÉÃÀ ÌÉÓ ÌÀÌÀÓÈÀÍ. ÒÏÓ ÂÀÌÏÝ ÌÀÓ ÀÒÛÄÄÞËÏ ËÉÍÃÀÓ ÊÉÃÄÅ ÛÄáÅÄÃÒÏÃÀ.

ÌÀÒÊÉ ÂÅÉÀÍ ßÀÅÉÃÀ ÓÀáËÛÉ ÃÀ ÃÀÉÞÉÍÀ. ÃÉËÀÓ, ÒÏÌ ÂÀÉÙÅÉÞÀ ÞÀËÉÀÍ ÛÉÏÃÀ ÃÀ ßÉÍÀ ÃÙÉÓ ÀÒÀ×ÄÒÉ ÀáÓÏÅÃÀ.ÀÌÉÓ ÛÄÌÃÄ ÌÀÒÊÓ äØÏÍÃÀ ØÒÏÍÉÊÖËÉ ÐÒÏÁËÄÌÄÁÉ ÌÀÒÝáÄÍÀ ÚÖÒÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ.

ÀÌÉÓ ÛÄÌÃÄ ÌÀÒÊÌÀ ÂÀÉÝÍÏ ãÀÍÄÔÉ ÃÀ ÉÓÉÍÉ ÄÒÈÉ ßËÉÓ ÌÄÒÄ ÃÀØÏÒßÉËÃÍÄÍ.

ÌÀÒÊÉÓ ÛÅÉËÉ ÀËÄÍÉ ÀáËÀ ÏÒÉ ßËÉÓ ÀÒÉÓ ÃÀ ÒÀÙÀÝÄÄÁÓ áÄÃÀÅÓ ÌÉÓ ÏÈÀáÛÉ. ÉÓÀÌÁÏÁÓ, ÒÏÌ ÃÀÌÀËÖËÉ áÀËáÉ ÌÏÃÉÀÍ ÌÀÓÈÀÍ ÙÀÌÙÀÌÏÁÉÈ. ÄÒÈáÄË ÃÉËÉÈ ÊÉ ÀËÄÍÉ ÉÐÏÅÄÓ ÓÉÓáËÉÈ ÃÀÓÅÄËÄÁÖË ÓÀßÏËÛÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÓÜÀÍÓ ÓÉÓáËÉÓ ÌÀÓ ÝáÅÉÒÉÃÀÍ ßÀÌÏÖÅÉÃÀ. ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ ÀÌÀÆÄ ÃÀÚÒÃÍÏÁÉÈ ÌÀÒÊÉ ÈÅËÉÓ ÒÏÌ ÌÉÓ ÛÅÉËÓ ÛÄÉÞËÄÁÀ äØÏÍÏÃÀ ÀáËÏ ÊÏÍÔÀØÔÉ.

ÓÀÁÏËÏÏà ÊÉ ÌÄ ÌÉÍÃÀ ÀÙÅÍÉÛÍÏ, ÒÏÌ ÒÄÂÒÄÓÉÖËÉ äÉÐÍÏÆÉÓ ÃÒÏÓ ÔÚÖÉËÉ ÂÀÌÏÒÉÝáÖËÉÀ. ÃÀÍÀÒÜÄÍÉ ÊÉÈØÅÄÍÈÉÈÏÍ ÂÀÍÓÀãÄÈ.

    ÆÀÆÀ ÄÃÉËÀÛÅÉËÉ