Make your own free website on Tripod.com

GUFOA-Ó ÛÄÓÀáÄÁ

ÆÀÆÀ ÄÃÉËÀÛÅÉËÉ - GUFOA-Ó ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÉ
(ÓÖÒÀÈÉ ÂÀÃÀÙÄÁÖËÉÀ ÀÌÏ-Ó ÃÀãÃÏÌÉÓ ÀÃÂÉËÀÓ
ÌÈÀßÌÉÍÃÉÓ ÐËÀÔÏÆÄ)

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ Ö×ÏËÏÂÉÖÒÉ ÀÓÏÝÉÀÝÉÀ  (GUFOA), ÀÒÉÓ ÀÒÀÊÏÌÄÒÝÉÖËÉ
ÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÃÀ×ÖÞÍÄÁÖËÉÀ ÀÌÏÖÝÍÏÁÉ Ì×ÒÉÍÀÅÉ ÏÁÉÄØÔÄÁÉÓ
×ÄÍÏÌÄÍÉÓ ÌÄÝÍÉÄÒÖËÉ ÂÀÌÏÊÅËÄÅÄÁÉÓ ÜÀÓÀÔÀÒÄÁËÀÃ. ÉÂÉ ÀáÏÒÝÉÄËÄÁÓ
ÌÓÂÀÅÓÉ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ÛÄÂÒÏÅÄÁÀÓ ÃÀ ÀÌ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ ×ÀÒÈÏ ÂÀÝÅËÀÓ
ÌÓÂÀÅÓ ÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÄÁÈÀÍ.

GUFOA -Ó ÌÈÀÅÀÒÉ ÌÉÆÀÍÉÀ ÌÏÀáÃÉÏÍÏÓ Ö×ÏËÏÂÉÖÒÉ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓ
ÛÄÂÒÏÅÄÁÀ. ÌÉÓÉ ÀÍÀËÉÆÉÓÀ ÃÀ ÊÅËÄÅÀ-ÞÉÄÁÉÓ ÛÄÌÃÄÂ ÂÀÀÝÍÏÓ ÉÂÉ
ÒÏÂÏÒÝ ÌÈÄËÉ ÌÓÏ×ËÉÏÓ Ö×ÏËÏÂÉÖÒ ÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÄÁÓ ÀÓÄÅÄ ×ÀÒÈÏ
ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÀÓ.

ÈÖ ÈØÅÄÍ ÂÒÞÍÏÁÈ, ÒÏÌ ÛÄÂÉÞËÉÀÈ ÒÀÉÌÄÈÉ ÃÀÂÅÄáÌÀÒÏÈ ÜÅÄÍ ÉÝÏÃÄÈ,
ÒÏÌ ÜÅÄÍ ÂÅàÉÒÃÄÁÀ ÉÓÄÈÉ áÀËáÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÉÊÅËÄÅÄÍ ÀÌÏ-Ó ×ÄÍÏÌÄÍÓ.
ÃÀÂÅÄáÌÀÒÄÈ ÜÅÄÍ ÒÏÌ ÂÀÅÄÒÊÅÄÈ ÀÌ ÓÀÏÝÒÄÁÀÛÉ!

ÌÄÔÉ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÉÓÀÈÅÉÓ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ E-mail -ÉÈ
lion@mmc.net.ge