Make your own free website on Tripod.com
ÀÌÏ ÓÏ×ÄË ÜÀËÀÖÁÍÉÓ ÈÀÅÆÄ

1982-1983 ßËÉÓ ÛÖÀ ÉÅËÉÓÉ, ÓÏ×ÄËÉ ÜÀËÀÖÁÀÍÉ

    "1982 ÈÖ 1983 ßËÉÓ ÛÖÀ ÉÅËÉÓÛÉ ÌÉÅÄÌÂÆÀÅÄÁÏÃÉ ÓÏ×ÄËÛÉ ÈÄËÀÅÉÓ ÌÀÔÀÒÄÁËÉÈ. ÓÀÙÀÌÏÓ, ÃÀÀáËÏÁÉÈ ÀÈÉ ÓÀÀÈÉÓÀÈÅÉÓ ÌÀÔÀÒÄÁÄËÉ ÜÅÄÖËÄÁÒÉÅ ÂÀÜÄÒÃÀ ÂÖÒãÀÀÍÉÓ ÒÀÉÏÍÉÓ ÓÏ×ÄË ÜÀËÀÖÁÍÉÓ ÁÀØÀÍÆÄ. ÀÌÉÍÃÉ ÊÀÒÂÉ ÉÚÏ, ÝÀ ÌÏßÌÄÍÃÉËÉ. ÌÀÔÀÒÄÁÄËÉ ÃÀÉÞÒÀ ÈÖ ÀÒÀ, ÌÂÆÀÅÒÄÁÉ ÖÝÄÁ ÀáÌÀÖÒÃÍÄÍ. ÚÅÄËÀÌ ÅÀÂÏÍÉÓ ÌÄÒÝáÄÍÀ ×ÀÍãÒÄÁÓ ÌÉÀÛÖÒÀ. ×ÀÍãÒÄÁÈÀÍ ÔÄÅÀ ÀÙÀ ÉÚÏ. ÌÄÝ ÓáÅÄÁÉÓ ÌÓÂÀÅÓÀà ßÀÌÏÅáÔÉ ÃÀ ×ÀÍãÀÒÀÓ ÌÉÅÀÛÖÒÄ. ÈÀÍÀÝ ÅÉÊÉÈáÄ - ÒÀ ÌÏáÃÀ-ÌÄÈØÉ. ÄÒÈÌÀ ÀáÀËÂÀÆÒÃÀÌ ÌÉÐÀÓÖáÀ "ÒÀÙÀÝ ÌÒÂÅÀËÉ ÃÀÃÉÓÏ". ×ÀÍãÀÒÀÛÉ ÂÀÅÉáÄÃÄ ÈÖ ÀÒÀ, ÌÀÒÈËÀÝ ÒÀÙÀÝ ÖÝÍÀÖÒÉ ÌÒÂÅÀËÉ ÓÀÂÀÍÉ ÛÄÅÀÌÜÍÉÄ, ÒÏÌÄËÉÝ ÓÏ×ÄË ÜÀËÀÖÁÍÉÓ ÈÀÅÆÄ 150-200 ÌÄÔÒÉÓ ÓÉÌÀÙËÄÆÄ ÃÀ×ÒÉÍÀÅÃÀ ÃÀ ÒÄËÉÄ×ÉÓ ÓÉÌÀÙËÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ ÌÀÍÄÅÒÉÒÄÁÃÀ.

    ÀÙÍÉÛÍÖËÉ Ì×ÒÉÍÀÅÉ ÏÁÉÄØÔÉ ×ÏÒÌÉÈ ÌÏÌÒÂÅÀËÏ, ÄÒÈÂÅÀÒÏÅÀÍÉ ÌÏÈÄÈÒÏ-ÌÏÊÀÛÊÀÛÄ ×ÄÒÉÓ ÉÚÏ, ÂÀÒÛÄÌÏ ÊÀÒÂÀà ÄÔÚÏÁÏÃÀ ÌÖØÉ ÀÒÛÉÀ. 20-30 ÓÀÍÔÉÌÄÔÒÉÓ ÓÉÂÀÍÉÓ ÄÓ ÀÒÛÉÀ ÌÀÒãÅÄÍÀ ØÅÄÃÀ ÍÀßÉËÉÓ ÁÀÃÄÛÉ ÙÄÁÖËÏÁÃÀ ÓÀÓÅÄÍÉ ÍÉÛÍÉÓ - ÌÞÉÌÉÓ ×ÏÒÌÀÓ. ÏÁÉÄØÔÉ ÆÏÌÉÈ ÉØÍÄÁÏÃÀ: ÓÉÌÀÙËÄ 5-6 ÌÄÔÒÉ, ÓÉÂÀÍÉÈ 4.5-5.5 ÌÄÔÒÉ.
    Ì×ÒÉÍÀÅÉ ÏÁÉÄØÔÉ ÃÀÀáËÏÄÁÉÈ 600-700 ÌÄÔÒÉÓ ÃÀÛÏÒÄÁÉÈ ÍÄË ÍÄËÀ ÌÏÞÒÀÏÁÃÀ ÌÀÔÀÒÄÁËÉÓ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÈ ÃÀ ÐÀÒÀËÄËÖÒÀÃÀÝ. ÉÓÄÈÉ ÛÈÀÁÄàÃÉËÄÁÀ ÉØÌÍÄÁÏÃÀ ÈÉÈØÏÓ ÌÀÔÀÒÄÁÄËÓ ÌÉäÚÅÄÁÏÃÀ. ÀÓÄ "ÅÉÀÒÄÈ" ÃÀÀáËÏÄÁÉÈ 7-8 ßÖÈÉÓ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ. ÛÄÌÃÄ ÀÙÌÉÛÍÖËÉ ÏÁÉÄØÔÉ ÈÀÍÃÀÈÀÍÏÁÉÈ "ØÅÀÁÄÁÉÓ áÄÅÀÓ" ÌÉÃÀÌÏÄÁÛÉ ÌÀÙËÀ ÀÉßÉÀ ÃÀ ÌÀÔÀÒÄÁÄËÓ ÂÀÃÀÀ×ÒÉÍÃÀ ÌÀÒãÅÄÍÀ ÌáÀÒÄÓ. ÀáËÀ ÌÂÆÀÅÒÄÁÉ ÌÀÒãÅÄÍÀ ×ÀÍãÒÄÁÉÓÀÊÄÍ ÃÀÉÞÒÍÄÍ. ÌÄÝ ÂÀÃÀÅÉÍÀÝÅËÄ ÉÌ ÌáÀÒÄÓ ÃÀ Ì×ÒÉÍÀÅ ÏÁÉÄØÔÓ ÊÉÃÄÅ 3-4 ßÖÈÓ ÅÀÊÅÉÒÃÄÁÏÃÉ. ÀÌÉÓ ÛÄÌÃÄ ÄÓ ÏÁÉÄØÔÉ ßÀÅÉÃÀ ÓÏ×ÄË ÊÀÒÃÄÍÀáÉÓ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÈ ÃÀ ÌÈÄÁÆÄ ÌÏÄ×ÀÒÀ ÈÀÅÓ."

ÒÄÅÀÆ ÜÉÒÉÊÀÛÅÉËÉ