Make your own free website on Tripod.com
ÃÀÅÉÈ Ã-Ó ÛÄÌÈáÅÄÅÀ
(ÌÄÓÀÌÄ ÓÀáÉÓ ÊÏÍÔÀØÔÄÁÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ)

    ÛÄÓÀÅËÉÓ ÌÀÂÉÄÒ:
    1989 ßËÉÓ 12 ÉÅËÉÓÓ ÙÀÌÉÓ ÐÉÒÅÄËÉÓ 1-2 ßÖÈÆÄ ÏØÒÏÚÀÍÀÛÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÓÒ ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÈÀ ÀÊÀÃÄÌÉÉÓ ×ÉÆÉÊÉÓ ÉÍÓÔÉÔÖÔÉÓ ÉÍÑÉÍÄÒÌÀ ÈÀÌÀÒ ÌÄÍÀÊÓÏÐÖËÏÌ ÈÀÅÉÓ ØÀËÉÛÅÉËÈÀÍ ÒÖÓÖÃÀÍ ÍÖÝÖÁÉÞÄÓÈÀÍ ÄÒÈÀà ÍÀáÀ ÖÝÍÀÖÒÉ ÌÏÅËÄÍÀ: ÈÁÉËÉÓÉÓ ÈÀÅÆÄ ÃÀÀáËÏÄÁÉÈ ÔÄËÄÀÍÞÉÓ ÓÉÌÀÙËÄÆÄ ÃÀÄÊÉÃÀ ÈÄ×ÛÉÓÌÀÂÅÀÒÉ ÒÀÙÀÝ ÌÀÍÀÈÏÁÄËÉ ÓÀÂÀÍÉ ÄÒÈÉ-ÏÒÉ ßÖÈÉÓ ÛÄÌÃÄ ÀÌ ÌÀÍÀÈÏÁÄË ÏÁÉÄØÔÓ ÂÀÌÏÄÚÏ ÃÀ ÃÀÁËÀ ÃÀÄÛÅÀ ßÅÒÉËÉ ÓáÉÅÉ. áÖÈÉÏÃÄ ßÖÈÉÓ ÛÄÌÃÄ ÊÉ ÔÄËÄÀÍÞÀÆÄ ÛÖØÉ ÜÀØÒÀ...

    ÃÀÅÉÈ Ã_Ó ßÄÒÉËÉ:
    "ÌÉÍÃÀ ÂÀÝÍÏÁÏÈ ÉÓÄÈÉ ×ÀØÔÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÃÙÉÈÉÃÙÄ ÌÄÏÒÃÄÁÀ ÃÀ ÒÏÌÄËÉÝ ÂÅÀÌÝÍÏÁÓ, ÒÏÌ ÀÌ ÓÀÌÚÀÒÏÛÉ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÀÒÓÄÁÏÁÃÄÓ ÓáÅÀ ÝÉÅÉËÉÆÄÁÖËÉ ÐËÀÍÄÔÀÝ. ÄÓ ÌÏáÃÀ 1989 ßËÉÓ 4 ÉÅËÉÓÓ ÓÀÙÀÌÏÓ 21 ÓÀÀÈÓÀ ÃÀ 30 ßÖÈÆÄ. ÏÒÈÀàÀËÀÛÉ ÍÀÝÍÏÁÉ ÂÏÂÏÍÀ ÜÀÅÉÓÅÉ ÌÀÍØÀÍÀÛÉ ÃÀ ÓÀáËÛÉ ßÀÅÉÚÅÀÍÄ. ÃÀÅÉÈÀÛÅÉËÉÓ ØÖÜÀÆÄ, ÒÄÓÔÏÒÀÍ ÓÀÌÀÃËÏÓÈÀÍ ÛÄÅÍÉÛÍÄ, ÒÏÌ ÞÒÀÅÛÉ ßÚÀËÉ ÂÀÝáÄËÃÀ. ÉÞÖËÄÁÖËÉ ÅÉÚÀÅÉ ÌÀÍØÀÍÀ ÂÀÌÄÜÄÒÄÁÉÍÀ ÃÀ ßÚÀËÉ ÃÀÌÄÌÀÔÄÁÉÍÀ. ÜÄÌÉ ÍÀÝÍÏÁÉ ÂÏÂÏÍÀ ÌÀÍØÀÍÀÛÉ ÃÀÅÔÏÅÄ. ÀÅÉÙÄ ÒÄÆÉÍÉÓ ÅÄÃÒÏ ÃÀ ßÚËÉÓ ÌÉÓÀÔÀÍÀà ßÀÅÄÃÉ. ÖÊÀÍ ÌÉÁÒÖÍÄÁÖËÓ ÂÏÂÏÍÀ ÌÀÍØÀÍÀÛÉ ÀÒ ÃÀÌÉáÅÃÀ. ÌÄ ÉÓÉÝ ÀÙÀÒ ÌÀáÓÏÅÓ, ÌÀÍØÀÍÀÛÉ ßÚÀËÉ ÜÀÅÀÓáÉ ÈÖ ÀÒÀ. ÌÀÍØÀÍÀ ÃÀÅØÏØÄ ÃÀ ÆÄÌÏÈ ÌÈÀßÌÉÍÃÉÓ ÐÀÒÊÉÓÀÊÄÍ ßÀÅÄÃÉ. ÈÖÌÝÀ ßÄÓÉÈ ÓáÅÀ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÈ, ÓÀáËÛÉ ÖÍÃÀ ßÀÅÓÖËÉÚÀÅÉ, ÌÈÀßÌÉÍÃÉÓ ÂÆÀÆÄ ÄÒÈ-ÄÒÈ ÀÃÂÉËÀÓ ÃÀÅÉÍÀáÄ, ÒÏÌ ÂÆÉÓ ÐÉÒÀÓ ÉÃÂÀ ØÀËÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÌÀÍØÀÍÀÓ ÌÀÜÄÒÄÁÉÍÄÁÃÀ. ÌÄ ÌÀÍØÀÍÀ ÀÙÀÒ ÂÀÌÉÜÄÒÄÁÉÀ, Ö×ÒÏ ÓßÏÒÀÃ, ÅÄÒÝ ÌÉÅÀÓßÀÒÉ ÉÌÉÓ ÌÏ×ÉØÒÄÁÀ, ÂÀÌÄÜÄÒÄÁÉÍÀ ÈÖ ÀÒÀ, ÃÀÀáËÏÄÁÉÈ 15 ÌÄÔÒÉ ÌØÏÍÃÀ ÂÀÅËÉËÉ, ÒÏÌ ÓÀÒÊÄÛÉ ÂÀÅÉáÄÃÄ ÃÀ ÂÀÒÊÅÄÅÉÈ ÅÍÀáÄ - ØÀËÉ ÉØ ÀÙÀÒ ÉÃÂÀ...
 

ÀÌÏ-Ó ÃÀãÃÏÌÉÓ ÀÃÂÉËÉ ÌÈÀßÌÉÍÃÉÓ ÐËÀÔÏÆÄ ÓÀÃÀÝ ÌÄÓÀÌÄ ÓÀáÉÓ ÊÏÍÔÀØÔÉ ØÏÍÃÀ ÃÀÅÉÈ Ã-Ó ÖÝáÏÐËÀÍÄÔÄËÄÁÈÀÍ

    ÌÄ ÂÆÀ ÂÀÅÀÂÒÞÄËÄ. ÌÈÀßÌÉÍÃÉÓ ÐÀÒÊÈÀÍ ÌÀÍØÀÍÀ ÂÀÅÀÜÄÒÄ ÃÀ ÒÄÓÔÏÒÀÍÛÉ ÛÄÅÄÃÉ ÍÀÝÍÏÁÉÓ ÓÀÍÀáÀÅÀÃ, ÌÀÂÒÀÌ ÉÂÉ ÉØ ÀÒ ÃÀÌÉáÅÃÀ. ÌÉÓÉ ÍÀáÅÀ ÉÌ ÃÙÄÓ ÂÄÂÌÀÛÉ ÓÖËÀÝ ÀÒ ÌØÏÍÃÀ. ÉØÉÃÀÍ ÂÀÌÏÁÒÖÍÄÁÖËÓ ÃÀÀáËÏÄÁÉÈ 500 ÌÄÔÒÉÓ ÂÀÅËÉÓ ÛÄÌÃÄ ÌÀÍØÀÍÉÓ ÞÒÀÅÀ ÖÝÄÁ ÂÀÌÏÌÄÒÈÏ. ÌÄ ÀÓÄÈÉ ÛÄÌÈáÅÄÅÀ, ÒÀÝ ÌÀÍØÀÍÀ ÌÚÀÅÓ, ÓÀÄÒÈÏà ÀÒ ÌÀáÓÏÅÓ. ÂÀÃÌÏÅÄÃÉ, ÌÀÍØÀÍÀÓ áÄËÉ ÒÏÌ ÀÒ ÛÄÄÛÀËÀ ÓáÅÄÁÉÓÈÅÉÓ, ÖÊÀÍ ÌÉÅÀÂÏÒÄ, áÄËÉÓ ÌÖáÒÖàÉ ÃÀÅÀÚÄÍÄ ÃÀ ÂÀÃÌÏÅÄÃÉ. ÀÌ ÃÒÏÓ ÅÉÂÒÞÄÍÉ, ÒÏÌ ÜÄÌÆÄ ÒÀÙÀÝ ÖáÉËÀÅÉ ÅÄËÉ ÌÏØÌÄÃÄÁÓ, ÒÏÌÄËÌÀÝ ÜÄÌÈÅÉÓ ÖÝÍÏÁÉ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÈ ßÀÌÉÚÅÀÍÀ. ÂÆÀ ÜÀÁÍÄËÄÁÖËÉ ÉÚÏ. ÃÀÀáËÏÄÁÉÈ 200 ÌÄÔÒÉ ÌÄØÍÄÁÏÃÀ ÂÀÅËÉËÉ, ÒÏÌ ÜÄÌÂÀÍ ÌÀÒÝáÍÉÅ, ÛÄÌÀÙËÄÁÖËÆÄ ÃÀÅÉÍÀáÄ ÄÂÒÄÈ ßÏÃÄÁÖËÉ Ì×ÒÉÍÀÅÉ ÈÄ×ÛÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÓÀÌ×ÄáÀ ÓÀÚÒÃÄÍÆÄ ÉÃÂÀ. ÂÀÒÛÄÌÏ ×ÄÒÀÃÉ ÍÀÈÖÒÄÁÉ ÄÍÈÏ, ØÅÄÌÏÈ ÔÒÀÐÉÓ ÌÀÂÅÀÒÉ ÒÀÌÏÃÄÍÉÌÄ ×ÀÍãÀÒÀÝ ÜÀÍÃÀ. ÈÄ×ÛÉÃÀÍ 15-20 ÌÄÔÒÆÄ ÉÃÂÀ ÏÈáÉ ×ÉÂÖÒÀ. ÌÀÈÉ ÓÉÌÀÙËÄ 2.5-3 ÌÄÔÒÀÌÃÄ ÉØÍÄÁÏÃÀ. ÀÒ ÛÄÌÛÉÍÄÁÉÀ, ÀËÁÀÈ, ÉÌÉÔÏÌ ÒÏÌ ÉÌ äÉÐÍÏÆÉÓ ÌÀÂÅÀÒÌÀ ÞÀËÀÌ, ÒÀÌÀÝ ÌÄ ÉØ ÌÉÌÉÚÅÀÍÀ, ÌÏÌÉáÓÍÀ ÛÉÛÉÓ ÂÒÞÍÏÁÀÝ. ÜÄÌÓ ÂÀÌÏÜÄÍÀÌÃÄ ÉÓÉÍÉ ÀÒÝ ÛÄÛ×ÏÈÄÁÖËÀÍ. ÄÒÈ-ÄÒÈÉ ÌÀÈÂÀÍÉ ÌÏÌÉÀáËÏÅÃÀ ÃÀ ÛÄÄÝÀÃÀ ÜÄÌÈÀÍ ÊÏÍÔÀØÔÉÓ ÃÀÌÚÀÒÄÁÀÓ. ÒÏÂÏÒÝ ÌÄ ÛÄÅÀÔÚÄ, ãÄÒ ÜÄÌÈÅÉÓ ÂÀÖÂÄÁÀÒ ÄÍÀÆÄ ËÀÐÀÒÀÊÏÁÃÀ, ÒÏÌËÉÓ ÁÂÄÒÄÁÉÓ ßÚÏÁÀÝ ÃÀ ÊÉËÏÝ ÜÄÌÈÅÉÓ ÖÝÍÏÁÉ ÉÚÏ, ÛÄÌÃÄ ÂÀÖÌÀÒÈÀÅÉ ÒÖÓÖËÉÈ ÃÀÌÉßÚÏ ËÀÐÀÒÀÊÉ. ÌÀÍ ÌÊÉÈáÀ - ÈÖ ÒÀÌÃÄÍÉ ßËÉÓÀ ÅÉÚÀÅÉ, ÌÄ ÅÖÐÀÓÖáÄ. ÛÄÌÃÄ ÈØÅÀ, ÒÏÌ ÉÓÉÍÉ ÐÉÒÅÄËÀà ÀÒ ÀÒÉÀÍ ÜÅÄÍÈÀÍ, ÒÏÌ ÊÉÃÄÅ ÌÏÅËÄÍ. ÌÉÈáÒÀ - ÉÓÄÈ ÃÒÏÓ ÂÀÌÏÅÜÃÄÁÉÈ, ÒÏÝÀ ÓÀàÉÒÏ ÉØÍÄÁÀÏ. ÌÉÈáÒÀ ÉÓÉÝ, ÒÏÌ ÜÅÄÍ ÞÀËÉÀÍ ÂÀÍÖÅÉÈÀÒÄÁËÄÁÉ ÅÀÒÈ, ÒÏÌ ÞÀËÉÀÍ ÃÀÁÀËÉ, ÐÒÉÌÉÔÉÖËÉ ÔÄØÍÉÊÀ ÂÅÀØÅÓ.
 

ÀÓÄ ÂÀÌÏÓÀáÀ ÃÀÅÉÈ Ã-Ì Ì×ÒÉÍÀÅÉ ÈÄ×ÛÉ ÃÀ ÉÓ ÀÐÀÒÀÔÉ ÓÀÉÃÀÍÀÝ ÌÀÍ ÓÀáËÛÉ ÃÀÒÄÊÀ
ÀÓÄ ÊÉ ÖÝáÏÐËÀÍÄÔÄËÉ ÒÏÌÄËÈÀÍÀÝ ÌÀÓ ØÏÍÃÀ ÊÏÍÔÀØÔÉ

    ÛÄÌÃÄ ÜÄÌÓ ÖÊÀÍ ÅÉÂÒÞÄÍÉ ÓÉÈÁÏ ÌÈÄËÓ ÏÒÂÀÍÉÆÌÛÉ, ÌÏÅÉáÄÃÄ ÃÀ ÃÀÅÉÍÀáÄ, ÒÏÌ ÄÒÈ-ÄÒÈÉ ÌÀÈÂÀÍÉ ÜÄÌÓ ÓÉÌÀÙËÄÓ ÆÏÌÀÅÃÀ. ÌÄ ÌáÏËÏà ÄÒÈÉ ÌÄÓÀÖÁÒÄÁÏÃÀ. ÛÄÌÃÄ ÌÄ ÓÀÀÈÆÄ áÄËÉ ÃÀÅÉÃÄ ÃÀ ÅÀÍÉÛÍÄ, ÒÏÌ ÖÊÅÄ ÂÅÉÀÍ ÀÒÉÓ ÃÀ ÌÄÜØÀÒÄÁÀ ÌÄÈØÉ. ÌÀÍ ÌÊÉÈáÀ, ÔÄËÄ×ÏÍÉ ÈÖ ÂÀØÅÓÏ ÓÀáËÛÉ. ÅÖÐÀÓÖáÄ, ÒÏÌ ÌÀØÅÓ, ÌÀÂÒÀÌ ÀØÄÃÀÍ ÒÏÂÏÒ ÃÀÅÒÄÊÏ-ÌÄÈØÉ... ÉÂÉ ÈÄ×ÛÉÓÊÄÍ ÂÀÄÌÀÒÈÀ, ÀÅÉÃÀ ÔÒÀÐÆÄ, ÓÀÉÃÀÍÀÝ ÓÉÍÀÈËÄ ÂÀÌÏÃÉÏÃÀ. ÖÊÀÍ ÌÏÁÒÖÍÄÁÖËÓ áÄËÛÉ ÀÐÀÒÀÔÉ ÄàÉÒÀ. ÌÀÓÆÄ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ×ÄÒÉÓ ÍÀÈÖÒÄÁÉ ÄÍÈÏ ÃÀ ÜÄÌÈÅÉÓ ÖÝÍÏÁÉ ßÀÒßÄÒÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ Ö×ÒÏ ÉÄÒÏÂËÉ×ÄÁÓ ßÀÀÂÀÅÃÀ. ÌÄ ÌÉÅáÅÃÉ, ÒÏÌ ÄÓ ÔÄËÄ×ÏÍÉÀ ÃÀ ÊËÀÅÉÛÄÁÆÄ ÈÉÈÉÓ ÃÀàÄÒÉÈ ÜÄÌÉ ÍÏÌÄÒÉ ÀÅÊÒÉ×Ä. áÌÀÌ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀÐÀÒÀÔÉÃÀÍ ÂÀÌÏÃÉÏÃÀ ÃÀ ÍÀÈÖÒÀÌ, ÒÏÌÄËÉÝ áÌÀÆÄ ÉÍÈÄÁÏÃÀ, ÌÉÌÀáÅÄÃÒÀ, ÒÏÌ ÆÀÒÉ ÂÀÃÉÏÃÀ, ÌÀÂÒÀÌ ÚÖÒÌÉËÉ ÀÒÀÅÉÍ ÀÉÙÏ (ÒÏÂÏÒÝ ÛÄÌÃÄ ÂÀÅÉÂÄ, ÃÄÃÀ ÀÒ ÚÏ×ÉËÀ ÓÀáËÛÉ). ÌÄ ÅÖÈáÀÒÉ, ÒÏÌ ÀÒÀÅÉÍ ÌÐÀÓÖáÏÁÓ-ÌÄÈØÉ, ÌÀÛÉÍ ÌÀÍ ÀÐÀÒÀÔÉ ÖÓÉÔÚÅÏà ÖÊÀÍ ßÀÉÙÏ. ÌÄÒÄ ÌÏÁÒÖÍÃÀ ÃÀ ÌÉÈáÒÀ, ÒÏÌ ÌÀÈ ÖÍÃÀÈ ÜÅÄÍÉ ßÀÚÅÀÍÀ (ÌÄ ÅÄÒ ÂÀÅÉÂÄ, ÜÅÄÍÛÉ ÅÉÓ ÂÖËÉÓáÌÏÁÄÍ), ÖÍÃÀÈ ÃÀáÌÀÒÄÁÀ, ÒÏÌ ÜÅÄÍÈÀÍ ÝÖÃÉ ÌÉÆÍÉÈ ÀÒ ÌÏÃÉÀÍ. ÌÄ ÛÄÅÄÊÉÈáÄ, ÈÀÍ ÒÏÌ ÂÀÌÏÂÚÅÄÈ, ÖÊÀÍ ÈÖ ÌÏÌÉÚÅÀÍÈ-ÌÄÈØÉ. ÌÀÂÒÀÌ ÛÄÊÉÈáÅÀÆÄ ÀÒ ÌÉÐÀÓÖáÀ, ÅÉÍÀÉÃÀÍ ÐÀÔÀÒÀ ÂÀÃÀÌÝÄÌÆÄ (ÜÄÌÉ ÀÆÒÉÈ, ÄÓ ÂÀÃÀÌÝÄÌÉ ÖÍÃÀ ÚÏ×ÉËÉÚÏ, ÉÂÉ ÏÈáÉÅÄÓ ÂÖËãÉÁÉÓ ÀÃÂÉËÀÓ ÄÊÄÈÀ), ÀÉÍÈÏ ßÉÈÄËÉ ×ÄÒÉÓ ÍÀÈÖÒÀ ÃÀ ÂÀÉÓÌÀ ÃÀÁÀËÉ áÌÉÓ ÓÉÒÄÍÉÓ ÌÓÂÀÅÓÉ ÒÀÌ. ÀÌ ÓÉÂÀÍËÆÄ ÜÄÌÌÀ ÌÏÓÀÖÁÒÄÌ ÌÉÌÀÔÏÅÀ ÃÀ ÈÄ×ÛÉÓÀÊÄÍ ÂÀÄÌÀÒÈÀ. ÀÌ ÃÒÏÓ ÌÄ ÃÀÅÉÍÀáÄ ÔÄËÄÅÉÆÏÒÉÓ ÌÓÂÀÅÓÉ ÄÊÒÀÍÉÓ ÌØÏÍÄ ÀÐÀÒÀÔÉ, ÒÏÌÄËÆÄÝ ÌÈÄËÉ ÜÄÌÉ ÓáÄÖËÉ ÉÚÏ ÂÀÛÖØÄÁÖËÉ, Ö×ÒÏ ÓÖ×ÈÀà ÜÀÍÃÀ, ÅÉÍÄÌ ÜÅÄÍÈÀÍ ÒÄÍÃÂÄÍÉÓ ÀÐÀÒÀÔÆÄ ÜÀÍÓ áÏËÌÄ. ÅáÄÃÀÅÃÉ, ÒÏÂÏÒ ÌÖÛÀÏÁÃÀ ÜÄÌÉ ÂÖËÉ ÃÀ ÊÖàÉ, ÓáÅÀ ÏÒÂÀÍÏÄÁÉÝ. ÀÌÀÓÏÁÀÛÉ ÜÄÌÉ ÌÏÓÀÖÁÒÄÝ ÃÀÁÒÖÍÃÀ. ÌÀÍ ÌÉÈáÒÀ, ÒÏÌ ÈÀÅÉÓÖ×ÀËÉ ÅÉÚÀÅÉ ÃÀ ÛÄÌÄÞËÏ ßÀÓÅËÀÝ. ÌÄ ÅÖÈáÀÒÉ, ÒÏÌ ÌÀÍØÀÍÀ ÀÒ ÌÖÛÀÏÁÓ-ÌÄÈØÉ. ÌÀÍ ÃÀÌÀÌÛÅÉÃÀ - ÍÖ ÂÄÛÉÍÉÀ, ÌÀÍØÀÍÀ ÀÌÖÛÀÅÃÄÁÀÏ. ÌÄ ßÀÌÏÅÄÃÉ, ÓÀÍÀÌ ÌÀÍØÀÍÀÛÉ ÜÀÅãÃÄÁÏÃÉ, ÃÀÅÉÍÀáÄ, ÒÏÂÏÒ ÀÉÊÄÝÀ ÓÀ×ÄáÖÒÄÁÉ ÈÄ×ÛÌÀ ÃÀ äÀÄÒÛÉ ÀÉßÉÀ. ÃÀÀáËÏÄÁÉÈ 60 ÌÄÔÒÉÓ ÓÉÌÀÙËÄÆÄ ÓÉÜØÀÒÄ ÛÄÀÍÄËÀ ÃÀ ÓßÒÀ×Àà ÂÅÄÒÃÉÈÉ ÌÏÁÒÖÍÄÁÉÈ ÃÀáÒÉËÀà ÂÀÊÅÄÈÀ äÀÄÒÉ. ÂÀÅÉÂÉÍÄ ÏÃÍÀÅ ÆÖÆÖÍÉÓ ÌÓÂÀÅÓÉ áÌÀ...
    ÌÄ ÓÀáËÛÉ ßÀÅÄÃÉ - ÌÀÍØÀÍÀ ÈÀÅÉÓÖ×ËÀà ÃÀÉØÏØÀ. ÌÄÒÄ 11 ÉÅËÉÓÓ ÉÌÀÅÄ ÀÃÂÉËÀÓ ÅÍÀáÄ ÛÀÅÉ ×ÄÒÉÓ ÃÀØÝÄÖËÉ ÓÉÈáÄ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÍÀÅÈÉÓ ÓÖÍÉ äØÏÍÃÀ. ÓÉÈáÄ ÖÊÅÄ ÜÀÌÛÒÀËÉ ÉÚÏ. ÌÉÍÃÀ ÀÙÅÍÉÛÍÏ, ÒÏÌ ÄÓ ËÀØÀ ÌÄÓÀÌÄ ÃÙÄÓ ÀÒ ÚÏ×ÉËÀ. ÂÀÌÏÃÉÓ, ÒÏÌ ÉÓÉÍÉ ÜÅÄÍÉ ÛÄáÅÄÃÒÉÓ ÛÄÌÃÄ ÊÉÃÄÅ ÌÏÅÉÃÍÄÍ ÃÀ ÄÓ ËÀØÀÝ ÃÀÔÏÅÄÓ..."