Make your own free website on Tripod.com
ÀÌÏ ÂÀÂÒÀÓ ÌÀáËÏÁËÀÃ    ÉÚÏ 1990-91 ßËÉÓ ÒÏÌÄËÉÙÀÝÀ ÓÀÙÀÌÏ, ÈÅÄ ÃÙÄ ÃÀ ÒÉÝáÅÉ ÀÒ ÌÀáÓÏÅÓ. ÄÒÈÉ ÉÓ ÌÀáÓÏÅÓ ÒÏÌ ÀÒ ÉÚÏ ÆÀÌÈÀÒÉ. (ÂÀÂÒÀÛÉ ÓáÅÀ ÃÒÏÓ ÈÉÈØÌÉÓ ÄÒÈÍÀÉÒÉ ÀÌÉÍÃÄÁÉÀ, ÆÙÅÀ ÃÀ ÌÈÄÁÉÓ ÂÀÒÄÌÏÝÅÀ ÖßÚÏÁÓ áÄËÓ).  ÊÉÃÄ ÉÓ ÌÀáÓÏÅÓ ÒÏÌ ÀÒ ßÅÉÌÃÀ ÃÀ ÈÁÉËÉ ÓÀÙÀÌÏ ÉÚÏ. ØÀÒÉ ÀÒ ØÒÏÃÀ ÃÀ  ÝÀ ÌÏßÌÄÍÃÉËÉ ÉÚÏ.
    ÌÄ ÅÝáÏÅÒÏÁÃÉ 16 ÓÀÒÈÖËÉÀÍÉ ÓÀáËÉÓ ÌÄ-6 ÓÀÒÈÖËÆÄ ÃÀ ÜÄÌÉ ÀÉÅÀÍÉ ÐÉÒÃÀÐÉÒ ÆÙÅÀÓ ÖÚÖÒÄÁÃÀ. ÆÙÅÉÃÀÍ ÜÄÌÓ ÓÀáËÀÌÃÄ ÀÓÄ 300-400 ÌÄÔÒÉ ÉØÍÄÁÏÃÀ. ÌÀÈ ÛÏÒÉÓ ÔÖÒÉÓÔÖËÉ ÊÄÌÐÉÍÂÉ ÉÚÏ, ÓÀÃÀÝ ÌÖÃÌÉÅÀà ÃÉÓÊÏÈÄÊÄÁÉ ÉÚÏ.

    áÏÃÀ ÉÚÏ ÓÀÙÀÌÏ ÀÓÄ 7-8 ÓÀÀÈÉ ÉØÍÄÁÏÃÀ, ÃÄÃÀÜÄÌÉ ×ÀÍãÒÉÃÀÍ ÂÀÓÝØÄÒÏÃÀ ÃÀÉÓÓ, ÌÄ ÊÉ ÜÄÌÓ ÏÈÀáÛÉ ÅÉÚÀÅÉ. ÀÌ ÃÒÏÓ ÌÄÓÌÉÓ ÃÄÃÀÜÄÌÉÓ áÌÀ - ÌÏÃÉ ÝÀÆÄ ÒÀÙÀÝ ÀÍÀÈÄÁÓÏ. ãÄÒ ÀÒ ÃÀÅÖÂÃÄ ÚÖÒÉ ÅÉ×ÉØÒÄ ÅÀÒÓÊÅËÀÅÉÀ ÀÍ ÈÅÉÈÌ×ÒÉÍÀÅÉ ÉØÍÄÁÀÏ. ÌÀÂÒÀÌ ÌÄÏÒÄãÄÒ ÃÀÌÉÞÀáÀ - ÖÝÍÀÖÒÀà ÌÏÞÒÀÏÁÓÏ. ÌÀÛÉÍ ÊÉ ÂÀÃÀÅßÚÅÉÔÄ ÌÉÓÅËÀ ÃÀ ÌÀÒÈËÀÝ ÃÉÃÉ ÊÀÛÊÀÛÀ ÏÁÉÄØÔÉ ÃÀÅÉÍÀáÄ, ÒÏÌÄËÉÝ ÆÙÅÉÓ ÈÀÅÆÄ ÄÊÉÃÀ ÃÀ ÍÄËÀ ÌÀÂÒÀÌ ßÚÅÄÔÉËÀà ÌÏÞÒÀÏÁÃÀ. ×ÏÒÌÀ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÄËÉ×ÉÓÄÁÖÒÉ ØÏÍÃÀ ÌÀÂÒÀÌ ÄÓ ÛÄÉÞËÁÀ ÀÔÌÏÓ×ÄÒÖËÉ ÉËÖÆÉÀ ÉÚÏÓ. ÉÓ ÀÓÄ ÒÀÌÏÃÄÍÉÌÄ ßÀÌÉÓ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ ÂÀÃÀÀÃÂÉËÃÄÁÏÃÀ ÃÀ ÌÄÒÄ ÖÄÝÒÀà ÌÊÅÄÈÒÀà ÅÄÒÔÉÊÀËÖÒÀà ÀÜØÀÒÃÀ, ÂÀÀÍÀÈÀ ÊÀÛÊÀÛÀ ÌÉÝÉÓ×ÒÏ ×ÄÒÉÈ ÃÀ ÂÀÖÜÉÍÀÒÃÀ. ÀÌ ÃÒÏÓ ÌÀÍ ÀÒÀÅÉÈÀÒÉ ÊÅÀËÉ ÀÒ ÃÀÔÏÅÀ. ÈÀÅÉÃÀÍ ÅÄÒ ÂÀÌÄÂÏ ÒÀ ÉÚÏ ÃÀ ÌÄÒÄÝ ÅÄÒ ÀÅáÓÄÍÉ ÄÓ ÌÏÅËÄÍÀ, ÀÓÄ ÒÏÌ ÀÍÏÌÀËÖÒÀà ÜÀÅÈÅÀËÄÈ. ÉÓÄ ÜÅÄÍÈÀÍ ÀÒÀÅÉÈÀÒÉ Ö×ÏËÏÂÉÖÒÉ ÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÀ ÀÒ ÉÚÏ ÃÀ ÀÌÉÔÏÌ ÌÉÅÉÅÉßÚÄÈ ÄÓ ÀÌÁÀÅÉ.

ÂÉÏÒÂÉ ÂÏÜÀËÄÉÛÅÉËÉ