Make your own free website on Tripod.com
Ì×ÒÉÍÀÅÉ ÈÄ×ÛÉ ÊÀáÄÈÛÉ

ÃÄÃÏ×ËÉÓ ßÚÀÒÏ. 1940-ÉÀÍÉ ßËÄÁÉ. ÍÀÍÀ ÁÄÒÖËÀÛÅÉËÉ.

    ÄÓ ÀÌÁÀÅÉ ÌÏáÃÀ 1940-ÉÀÍ ßËÄÁÛÉ. ÉÌÉÓ ÌÄÒÄ ÃÉÃÉ ÃÒÏÀ ÂÀÓÖËÉ ÃÀ ÃÄÔÀËÄÁÉ ÖÝÍÏÁÉÀ. ÀÌ ×ÀÊÔÉÃÀÍ ÚÅÄËÀÆÄ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÉÓ ÀÒÉÓ ÒÏÌ ÀÌÏ ÌÉ×ÒÉÍÀÅÃÀ ÃÙÉÓÉÈ. ÉÓ ÌÏÜÀÍÃÀ ÒÏÂÏÒÝ ÐÒÉÀËÀ ÅÄÒÝáËÉÓ×ÄÒÉ ÏÁÉÄØÔÉ ÃÀ ÞÀÀÍ ÌÀÙËÀ ÌÉ×ÒÏÍÀÅÃÀ. ÀÌÉÔÏÌ ÌÉÓÉ ×ÏÒÌÀ ÆÖÓÔÀà ÀÒ ÜÀÍÃÀ. ÀÌ ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÀÛÉ ÚÅÄËÀÆÄ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÉÓÀÀ ÒÏÌ ÏÁÉÄØÔÉ "ÍÀáÔÏÌÄÁÉÈ" ÂÀÃÀÀÃÂÉËÃÄÁÏÃÀ. ÈÉÈØÏÓ ØÅÀ ÌÉáÔÏÃÀ ßÚÀËÆÄ. ÃÀ ÊÉÃÄ ÄÒÈÉ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÃÄÔÀËÉ ÉÓ ÀÒÉÓ ÒÏÌ ÏÁÉÄÔÉ ßÚÅÄÔÉËÀà ßÊÒÉÀËÉÓ áÌÀÓ ÂÀÌÏÓÝÄÌÃÀ. ÄÓ ÏÌÉÓ ÐÄÒÉÏÃÉ ÉÚÏ ÃÀ ÖÀÌÒÀÅÉ ÌÏßÌÄÌ ÃÀÓÊÅÍÀ ÂÀÌÏÉÔÀÍÀ ÒÏÌ ÄÓ ÀÌÄÒÉÊÉÓ ÓÀÉÃÖÌËÏ ÉÀÒÀÙÉ ÖÍÃÀ ÚÏ×ÉËÉÚÏ.