Make your own free website on Tripod.com
ÀÌÏ ÊÉÊÄÈÉÓ ÈÀÅÆÄ

1987 ÃÀ 1990 ßËÄÁÓ ÛÏÒÉÓ, ÉÅËÉÓÉ ÀÍ ÀÂÅÉÓÔÏ. 22:00 - 24:00

    ÀÌ ÀÌÁÀÅÉÓ ÈÀÒÉÙÏ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÄáËÀ ÌÏÂÉÚÅÄÁÉÈ, ÆÖÓÔÀà ÀÒ ÌÀáÓÏÅÓ ÒÀÃÂÀÍ ÌÏÌáÃÀÒÉÃÀÍ ÓÀÃÙÀÝ 10 ßÄËÉ ÉØÍÄÁÀ ÂÀÓÖËÉ.
    ÊÉÊÄÈÛÉ ÅÉÚÀÅÉÈ ÃÀÓÀÓÅÄÍÄÁËÀà ÌÄ, ÃÄÃÀÜÄÌÉ ÃÀ ÜÄÌÉ ÞÌÀ ÃÀ ÊÉÃÄÅ ÄÒÈÉ ÏãÀáÉ. ÀÌ ÀÌÁÀÅÉÓ ÌÏÌÓßÒÄ ÊÉÃÄ ÓáÅÀ áÀËáÉÝ ÉÚÏ.
    ÜÅÄÍ ÉØ ÃÉÃÉ ÀÉÅÀÍÉ ÂÅØÏÍÃÀ ÃÀ ÉØ ÅÉÚÀÅÉÈ ÒÏÝÀ ÒÀÙÀÝÀ ÞÀËÉÀÍ ÃÉÃÌÀ ÂÀÉ×ÒÉÍÀ. ÃÉÀÌÄÔÒÛÉ ÄÒÈÉ 30 ÌÄÔÒÉ ÉØÍÄÁÏÃÀ. ÉÓ ÌÉ×ÒÉÍÀÅÃÀ ÓÀÃÙÀÝ 4 ÓÀÒÈÖËÉÓ ÓÉÌÀÙËÄÆÄ (ÀÍÖ 12 ÌÄÔÒÉ) ÃÀÀáËÏÄÁÉÈ 10-20 ÊÌ/ÓÈ ÓÉÜØÀÒÉÈ. ÌÀÓ ÒÀÙÀÝ ÏÅÀËÖÒÉ ×ÏÒÌÀ ØÏÍÃÀ ÃÀ ÓáÅÀÃÀÓÅáÀ ×ÄÒÉÓ ÓÉÍÀÈËÄÄÁÉ ØÏÍÃÀ ÂÀÒÛÄÌÏ. ÉÓÄ ÒÏÌ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ×ÄÒÉÓ ÓÉÍÀÈËÄÄÁÉÓ ÂÀÒÃÀ ÌÄÔÉ ÅÄÒÀ×ÄÒÉ ÃÀÅÉÍÀáÄÈ.
    ÜÅÄÍ ÌÀÓ ØÅÄÅÉÃÀÍ ÃÀ ÝÏÔÀ ÂÅÄÒÃÉÃÀÍÀÝ ÅÖÚÖÒÄÁÃÉÈ ÌÀÂÒÀÌ ×ÄÒÀÃÉ ÓÉÍÀÈËÄÄÁÉÓ ÌÄÔÉ ÀÒÀ×ÄÒÉ ÜÀÍÃÀ. ÌÀÓ ÒÀÙÀÝ áÌÀ ØÏÍÃÀ ÈÏÈØÏÓ ÞÒÀÅÉÓ, Ö×ÒÏ ÂÀÂÖÃÖËÉ ÃÀ ÉÓ ÂÖÂÖÍÓ ÀÍ ÆÖÆÖÍÓ Ö×ÒÏ ßÀÀÂÀÅÃÀ.

    ÒÏÌ ÂÀÃÀÉ×ÒÉÍÀ ÙÀÌÄ ÉÚÏ ÃÀ ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ ÂÀÍÀÈÃÀ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ×ÄÒÉÓ ÛÖØÉÈ. ÌÀÂÀÒÉ ËÀÌÀÆÉ ÉÚÏ. ÜÅÄÍ ÊÉ ÉÓÄ ÂÀÂÅÉÊÅÉÒÃÀ ÒÏÌ ÛÄÛÉÍÄÁÀÝ ÅÄÒ ÌÏÅÀÓßÀÒÉÈ. ÌÄÒÄ ÝÏÔÀáÀÍÛÉ ÒÏÝÀ ÖÊÅÄ ÂÀÃÀÉ×ÒÉÍÀ ÛÉÛÉÓÀÂÀÍ ÊÉÍÀÙÀÌ ÂÀÅÂÉÑÃÉÈ. ãÄÒ ÂÅÄÂÏÍÀ ÈÅÉÈÌ×ÒÉÍÀÅÉ ÀÍ ÅÄÒÈÌ×ÒÄÍÉ ÌÀÂÒÀÌ 10-20 ÊÌ/ÓÈ ÓÉÜØÀÒÄ ÄØÍÄÁÏÃÀ ÃÀ áÌÀ ÈÉÈØÌÉÓ ÀÒ ØÏÍÃÀ. ÃÀ ÈÀÍ ÓÖË ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ×ÄÒÉÓ ÍÀÈÖÒÄÁÉ ØÏÍÃÀ ÂÀÒÛÄÌÏ. ÍÄÔÀ ÒÀ ÖÍÃÀ ÚÏ×ÉËÉÚÏ?
    áÀËáÉ ÓÀÄÒÈÏà ÂÀÃÀÉÒÉÀ, ÚÅÄËÀ ÌÀÂÀÆÄ ËÀÐÀÒÀÊÏÁÃÀ ÌÄÏÒÄ ÃÉËÀÓ.
    ÌÄÒÄ ÊÉÃÄ 2-3 ÃÙÉÓ ÌÄÒÄ ÝÀÛÉ ÌÀÙËÀ ÊÉÃÄ ÏÒÉ ÈÄÈÒÉ ÏÁÉÄØÔÉ ÂÀÌÏÜÃÀ. ÓÀÃÙÀÝ 22:00 -ÃÀÍ 24:00-ÌÃÄ ÉØÍÄÁÏÃÀ. ÝÏÔÀ ÌÏÙÒÖÁËÖËÉÝ ÉÚÏ ÃÀ ÌÈÅÀÒÄÝ ÀÍÀÈÄÁÃÀ. ÝÀÆÄ ÀÒÉÚÏ ÁÄÅÒÉ ÙÒÖÁËÄÁÉ ÃÀ ÌÈÅÀÒÄÝ ÐÀÔÀÒÀÆÄ ÌÏÜÀÍÃÀ. ÄÓ ÏÁÉÄØÔÄÁÉ ÐÉÒÃÀÐÉÒ ÆÄÍÉÔÛÉ ÉÚÅÍÄÍ ÃÀ ÉÓÄ ÛÏÒÓ ÉÚÅÍÄÍ ÒÏÌ ÌÀÈÉ ÆÏÌÉÓ ÂÀÍÓÀÙÅÒÀ ÛÄÖÞËÄÁÀËÉ ÉÚÏ, ÌÀÂÒÀÌ ÌÀÈÉ ÝÏÔÀ ÏÅÀËÖÒÉ ×ÏÒÌÀ ÊÀÒÂÀà ÜÀÍÃÀ.
    ÉÓÉÍÉ ÐÉÒÅÄËÀà ÃÄÃÀÜÄÌÌÀ ÃÀÉÍÀáÀ ÃÀ ÌÄÝ ÃÀÌÉÞÀáÀ. ÌÄ ÀÒ ÌÑÄÒÀ ÌÀÂÄÄÁÉÓ ÌÀÂÒÀÌ ÌÀÉÍÝ ÖÝÍÀÖÒÀà ÈÉÈØÏÓ ßÒÄÄÁÆÄ ÃÀ×ÒÉÍÀÅÃÍÄÍ.
    ÃÄÃÀÜÄÌÉ ÊÉ ÂÀÒÄÈ ÉãÃÀ ÃÀ ÈÀÅÉÓ ÃÀØÀËÓ ÄËÀÐÀÒÀÊÄÁÏÃÀ ÃÀ ÈÀÍ ÝÀÛÉ ÉÚÖÒÄÁÏÃÍÄÍ ÃÀ ÌÀ ÏÁÉÄØÔÄÁÓ ÖÚÖÒÄÁÃÍÄÍ. ÒÏÝÀ ÊÉ ÏÁÉÄØÔÄÁÌÀ ÂÀØÒÏÁÀ ÃÀÉßÚÄÓ ÉÓÉÍÉ ÒÀÌÏÃÄÍÉÌÄ ßÖÈÉÓ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ ÍÄËÍÄËÀ ØÒÄÁÏÃÍÄÍ.
    ÌÀÈÉ ÔÒÀÄØÔÏÒÉÀ ßÒÄÓ ÀÒ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÃÀ ÉÓ ÒÀÙÀÝ ÖÝÍÀÖÒÉ, ÂÀÖÂÄÁÀÒÉ ÉÚÏ. ÌÀÂÒÀÌ ÄÒÈÉ ÉÊÀ ÒÏÌ ÄÓ ÏÒÉ ÏÁÉÄØÔÉ ÌÈÄËÉ ÉÌ ÏÒÉ ÓÀÀÈÉÓ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ, ÒÏÝÀ ÉÓÉÍÉ ÝÀÛÉ ÜÀÍÃÀ ÄÒÈÌÀÍÄÈÓ ÀÒ ÃÀÛÏÒÄÁÉÀ.

    ÌÉÛÀ À.