Make your own free website on Tripod.com
1988-1989 ßËÉÓ ÆÀ×áÖËÉ (ÉÅÍÉÓÉ-ÉÅËÉÓÉ)
ÌÉÀáËÏÄÁÉÈ ÓÀÙÀÌÏÓ 5 ÓÀÀÈÉ

    ÌÄ ÃÀ ÜÄÌÉ ÏãÀáÉ ÌÏÅÃÉÏÃÉÈ ÉÓÍÉÃÀÍ. ÉÌ ÀÃÂÉËÀÓ ÓÀÃÀÝ ÄáËÀ ÌÄÔÄáÉÓ ÓÀÓÔÖÌÒÏÀ ÂÆÀÆÄ ÜÅÄÍ ÛÄÅÍÉÛÍÄÈ ÁÄÅÒÉ áÀËáÉ, ÉÓÉÍÉ ÓÀÃÙÀÝ ÆÄÌÏÈ ÝÀÛÉ ÉÚÖÒÄÁÏÃÍÄÍ. ÜÅÄÍ ÂÀÅÀÜÄÒÄÈ ÌÀÍØÀÍÀ ÃÀ ÃÀÅÉÍÔÄÒÄÓÃÉÈ ÒÀ áÃÄÁÏÃÀ. ÒÏÝÀ ÌÀÍØÀÍÉÃÀÍ ÂÀÃÌÏÅÄÃÉÈ ÃÀÅÉÍÀáÄÈ ÃÉÓÊÏÓ ×ÏÒÌÉÓ ÀÌÏ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ØÏÍÃÀ ÌÄÔÀËÉÓ ×ÄÒÉ. ÉÂÉ ÌÔÊÅÒÉÃÀÍ 100-200 ÌÄÔÒÉÓ ÓÉÌÀÙËÄÆÄ ÄÊÉÃÀ ÃÀ ÈÀÅÉÓÉ ÌÀÒÝáÄÍÀ ÌáÒÉÈ ÌÆÉÓ ÓáÉÅÄÁÓ ÉÒÄÊËÀÅÃÀ. ÌÄ ÌÀÓ ÃÀÀáËÏÄÁÉÈ 10 ßÖÈÉ ÅÀÊÅÉÒÃÄÁÏÃÉ. ÀÌÉÓ ÛÄÌÃÄ ÜÅÄÍ ÜÀÅãÄØÉÈ ÌÀÍØÀÍÀÛÉ ÃÀ ÂÀÅÀÂÒÞÄËÄÈ ÂÆÀ.

ÓÀÃÙÀÝ 2-3 ßÖÈÛÉ 26 ÊÏÌÉÓÀÒÉÓ ÌÄÔÒÏÓÈÀÍ ÃÀÂÅáÅÃÀ ÉÂÉÅÄ ÓÉÔÖÀÝÉÀ. ÌÏÄÃÀÍÆÄ áÀËáÉ ÉÃÂÀ ÃÀ ÝÀÛÉ ÉÚÖÒÄÁÏÃÀ. ÝÀÛÉ ÀÅÉáÄÃÄ ÃÀ ÃÀÅÉÍÀáÄ ÏÒÉ ÌÀÍÀÈÏÁÄËÉ ÏÁÉÄØÔÉ. ÄÒÈÉ ÏÁÉÄØÔÉ ÒÏÌÄËÉÝ ÉÌÚÏ×ÄÁÏÃÀ ÌÄÏÒÄ ÏÁÉÄØÔÉÓ ÈÀÅÆÄ ÌßÅÀÍÄ ×ÄÒÉÓ ÉÚÏ, áÏËÏ ÌÄÏÒÄ - ØÅÄÌÏÈÀ ÊÉ ßÉÈÄËÉ ×ÄÒÉÓ. ÉÓÉÍÉ ÏÒÉÅÄÍÉ ÌÏÞÒÀÏÁÃÍÄÍ ÈÀÍÀÁÒÀà ÃÀ ÒÀÙÀÝ ÂÀÒÊÅÄÖË ÌÀÍÞÉËÆÄ. áÀÍ ÌÀÒãÅÍÉÅ ßÀÅÉÃÏÃÍÄÍ áÀÍ ÌÀÒÝáÍÉÅ (ÐÀÔÀÒÀ ÌÏÍÀÊÅÄÈÆÄ). ÆÄÌÏÈÀ ÌßÅÀÍÄ ÏÁÉÄØÔÉ ÈÀÅÉÓ ÂÀÒÛÄÌÏ ÖÛÅÄÁÃÀ ÒÂÏËÄÁÓ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÏÁÉÄØÔÉÃÀÍ ÐÀÔÀÒÀ ÌÀÍÞÉËÆÄ ÌÉÃÉÏÃÍÄÍ ÃÀ ÛÄÌÃÄ äÀÄÒÛÉ ØÒÄÁÏÃÍÄÍ. ÒÉÓ ÛÄÌÃÄÂÀÝ ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ ÈÀÅÉÃÀÍ ÌÄÏÒÃÄÁÏÃÀ. ÉÓÄÈÉ ÛÄÂÒÞÍÄÁÀ ÉÚÏ ÈÉÈØÏÓ ÉÂÉ ÐÖËÓÀÝÉÀÓ ÀÊÄÈÄÁÃÀ. ÜÅÄÍ ÂÆÀ ÂÀÅÀÂÒÞÄËÄÈ ÃÀ ÄÓ ÏÁÉÄØÔÉÝ ÌÄ ÌáÄÃÅÄËÏÁÉÓ ÀÒÉÃÀÍ ÃÀÅÊÀÒÂÄ.

ËÄÅÀÍ ÁÄÒÉÞÄ