Make your own free website on Tripod.com
1991 ßÄËÉ - ÀÌÏ ÔÄËÄÀÍÞÀÓÈÀÍ

    ÄÒÈáÄË - ÄÓ ÃÀÀáËÏÄÁÉÈ 6 ßËÉÓ ßÉÍ ÉÚÏ... ÌÄ ÙÀÌÉÈ ÌÈÀßÌÉÍÃÀÆÄ ÅÉÚÀÅÉ, ÒÀÃÂÀÍ ÀÌÁÏÁÃÍÄÍ, ÒÏÌ ÉØ áÛÉÒÀà "ÈÄ×ÛÄÁÉ" ÃÀ×ÒÉÍÀÅÄÍÏ. ÖÍÃÀ ÂÉÈáÒÀ, ÒÏÌ ÜÄÌÓ ÏãÀáÛÉ ÀÌ ÌáÒÉÅ ÞÀËÉÀÍ ÐÏÆÉÔÉÖÒÉ ÂÀÍßÚÏÁÀÀ.... ÌÄ ÃÀ ÌÀÌÀÜÄÌÉ ÓÖË ÌÖÃÀÌ ÝÀÛÉ ÅÉÚÖÒÄÁÉÈ.. ÃÀ ÓÀÄÒÈÏà ÌÄ ÌÉÚÅÀÒÓ ×ÀÍÔÀÓÔÉÊÀ. áÏ, ÄÓ ÂÀÃÀáÅÄÅÀ ÉÚÏ. ÌÀÛ... áÏÃÀÀ ÅÆÉÅÀÒ ÌÀÍØÀÍÀÛÉ, ÔÄËÄÀÍÞÀÆÄ Ö×ÒÏ ÌÀÙËÀ, ÌÈÀÆÄ.. ÃÀ ÝÀÛÉ ÅÉÚÖÒÄÁÉ.

     ÖÝÄÁ ÓÀÉÃÀÍÙÀÝ ØÅÄÌÏÃÀÍ, ÍÀÞÅÍÀÒÉÃÀÍ, ÀÌÏ×ÒÉÀËÃÀ (ÓáÅÀ ÓÉÔÚÅÀÓ ÅÄÒ ÅÐÏÖËÏÁ!) ÓÀÏÝÒÀà ËÀÌÀÆÉ ÒÀÌ: ÏÅÀËÖÒÉ ×ÏÒÌÉÓ, ÂÀÌàÅÉÒÅÀËÄ, ÈÉÈØÏÓ ÁÒÏËÉÓÂÀÍ ÉÚÏÓÏ... ÛÉÂÍÉÃÀÍ ÀÍÀÈÄÁÃÀ ÒÏÂÏÒÝ ÍÄÏÍÉÓ ËÀÌÐÀ - ÏÙÏÍà ÝÉÓ×ÒÀÃ. ÈÀÍÀÝ ÄÓ ÍÀÈÄÁÀ ÉÒÂÅËÉÅ  ÀÒ ÅÒÝÄËÃÄÁÏÃÀ, ÀÒÝ ÓáÉÅÄÁÉ ÀÒ ØÏÍÃÀ. ÉÂÉ ÛÉÂÍÉÈÅÄ ÄËÅÀÒÄÁÃÀ... ÛÄÖÃÀÒÄÁÄËÉ ÒÀÌ ÉÚÏ. ÉÓÄ ÌÄÂÏÍÀ, ÈÉÈØÏÓ ÜÖÌÉ ßÊÒÉÀËÉÝ ÊÉ ÂÀÅÉÂÄ ÁÒÏËÉÓÀÏ... ÌÀÂÒÀÌ ÓÉÍÀÌÃÅÉËÄÛÉ ÓÒÖËÉ ÓÉÜÖÌÄ ÉÃÂÀ.
    ÓÀÃÙÀÝ 10 ßÀÌÉÓ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ ÉÓ ÄÊÉÃÀ ÝÀÆÄ, ÆÖÓÔÀà ÀÍÞÉÓ ÂÅÄÒÃÆÄ. ÝÀ ÊÉ ÖÙÒÖÁËÏ ÉÚÏ. ÌÏÊËÄà ÒÏÌ ÅÉáÓÄÍÄÁ - ÑÒÖÀÍÔÄËÉ ÌÉÅËÉÓ...
    ÝÏÔÀ áÍÉÓ ÛÄÌÃÄ ÉÂÉ ÒÀÙÀÝÍÀÉÒÀà ÉÒÉÁÀÈ ÃÀÉÞÒÀ ÃÀ ÈÉÈØÏÓ "ÃÀÃÍÀÏ" ÝÀÛÉ. ÄÓ ÀËÁÀÈ ÉÌÉÔÏÌ ÒÏÌ ÓÀÛÉÍÄËÉ ÓÉßÒÀ×Ä ÀÉÙÏ ÃÀ ÂÀÖÜÉÍÀÒÃÀ...
   ÉÝÉ ÒÀ ËÀÌÀÆÉ ÉÚÏ! ÌÄ ÀÒÀÓÏÃÄÓ ÃÀÌÀÅÉßÚÃÄÁÀ ÄÓ ÓÖÒÀÈÉ.

    ÌÉËÄÍÀ ÌÉÈÀÂÅÀÒÉÀ