Make your own free website on Tripod.com
ÖÝÍÀÖÒÉ ÀÌÏ

ÌÏØÀÍÃÀÊÄ ÌÄÒÀÁ ÁÄÒÞÄÍÉÛÅÉËÉ - ÌÏØÀÍÃÀÊÄ

1982 ßËÉÓ ÉÅËÉÓÉ, 21-22 ÓÀÀÈÉ, ØÖÈÀÉÓÉ

    ÄÓ ×ÀØÔÉ 1982 ßËÉÓ ÉÅËÉÓÉÓ ÃÀÓÀßÚÉÓÛÉ ÌÏáÃÀ. ÌÀÛÉÍ ØÖÈÀÉÓÛÉ ÃÀÃÂÌÖË ÌÄÌÏÒÉÀËÆÄ ÅÌÖÛÀÏÁÃÉ. ÂÀÌÀÒÈÖËÉ ÌØÏÍÃÀ áÀÒÀÜÏÄÁÉ. ÉÚÏ ÆÀ×áÖËÉÓ ÜÅÄÖËÄÁÒÉÅÉ ÓÀÙÀÌÏ, ÃÀÀáËÏÄÁÉÈ 9-10 ÓÀÀÈÉ. ÌÏÌÀÊÉÈáÄÓ ÌÄÂÏÁÒÄÁÌÀ - ÌÖÒÌÀÍ ØÉÒÉÀÌ ÃÀ ÂÉÅÉ ÍÏÆÀÞÄÌ. ÐÉÒÅÄËÉ - ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀÌáÀÔÅÒÏ ÊÏÌÁÉÍÀÔÛÉ ÌÖÛÀÏÁÓ, ÌÄÏÒÄ - ÌÉÍÉÓÔÒÈÀ ÓÀÁàÏÓ ÓÉÓÔÄÌÀÛÉ. ÜÀÌÏÅÄÃÉ áÀÒÀÜÏÄÁÉÃÀÍ ÃÀ ÓÀÅÀÒÞÄËÛÉ ÜÀÅãÄØÉ, ÜÄÌÉ ÌÄÂÏÁÒÄÁÉ ÄÒÈÌÀÍÄÈÛÉ ÓÀÖÁÒÏÁÃÍÄÍ. ÌÄ ÓÀÅÀÒÞÄËÓ ÅÉÚÀÅÉ ÌÉÚÒÃÍÏÁÉËÉ. ÖÝÄÁ ÅáÄÃÀÅ ÝÀÆÄ ÖÝÍÀÖÒÉ ÓÉÍÀÈËÄ ÂÀÜÍÃÀ - ÈÉÈØÏÓ ÅÉÙÀÝÀÌ ÄÒÈÁÀÛÀà ÀÀÍÈÏÏ. ÌÄ ãÄÒ ÌÀÛáÀËÀ ÌÄÂÏÍÀ, ÌÀÂÒÀÌ ÌÀËÄ ÃÀÅßÌÖÍÃÉ, ÒÏÌ ÄÓ ÌÀÛáÀËÀ ÀÒ ÉÚÏ, ÒÀÃÂÀÍÀÝ ÓÉÍÀÈËÉÓ ßÚÀÒÏ ÄÒÈ ÀÃÂÉËÆÄ ÉÚÏ ÂÀÜÄÒÄÁÖËÉ. ÜÄÌÓ ÌÄÂÏÁÒÄÁÓ ÉÂÉ ÈÀÅÉÃÀÍ ÀÒ ÛÄÖÍÉÛÍÀÅÈ. ÌÄÒÄ ÅÊÉÈáÄ - ÍÄÔÀ ÒÀ ÀÒÉÓ ÌÄÈØÉ? ÉÌ ßÖÈÛÉ ÌÖÒÌÀÍÓ ÃÀ ÂÉÅÉÓ ÊÀÒÂÀà ÀÒ ØÏÍÃÀÈ ÃÀÍÀáÖËÉ ÄÓ ÏÁÉÄØÔÉ, ÒÏÌ ÌÀÍ ÖÝÍÀÖÒÀà ÃÀÉßÚÏ ×ÄÒÈÀ ÝÅËÀ - ÚÅÉÈÄËÉ ÛÖØÉ ÖÝÄÁ ÂÀÙÅÉÅÃÀ ÃÀ ÒÀÙÀÝÍÀÉÒ ÌßÅÀÍÄ-ÌÏÝÉÓ×ÒÏ ×ÄÒÉ ÂÀáÃÀ, ÉÒÂÅËÉÅ ÊÉ ÀÒÛÉÀÓÀÅÉÈ äØÏÍÃÀ ÈÄÈÒÉ. ÉÒÂÅËÉÅ ÚÅÄËÀ×ÄÒÉ ÉÓÄ ÂÀÊÀÓÊÀÛÃÀ, ÒÏÌ ÜÅÄÍÓ ÄÆÏÛÉ ÍÄÌÓÓÀÝ ÊÉ ÉÐÏÅÉÃÀ ÊÀÝÉ. ÜÄÌÓ ÄÒÈ ÌÄÂÏÁÀÒÓ ÛÄÄÛÉÍÃÀ ÃÀ ÛÉÂÍÉÈ ÛÄÅÉÃÀ. ÏÁÉÄØÔÓ ÀÒÀÍÀÉÒÉ áÌÀ ÀÒ äØÏÍÃÀ. Ä ÉÚÏ ÌáÏËÏÃ, ÒÏÌ ×ÏÒÌÀÓ ßÀÌÃÀÖßÖÌ ÉÝÅËÉÃÀ. ÃÀÀáËÏÄÁÉÈ 1,5-2 ßÖÈÉ ÅÖÚÖÒÄÈ ÚÅÄËÀ×ÄÒ ÀÌÀÓ. ÌÄÒÄ ÏÁÉÄØÔÌÀ ÌÉÉÙÏ ÞÀÁÒÉÓ×ÄÒÉ ×ÏÒÌÀ ÃÀ ÌÈÄËÉ ÓÉÓßÒÀ×ÉÈ ÓÒÖËÉÀà ÖáÌÀÖÒÏà ÂÀÓÒÉÀËÃÀ ÆÄÃÀÐÉÒÆÄ. ÜÅÄÍ ÂÀÏÂÍÄÁÖËÄÁÉ ÛÄÅÝØÄÒÏÃÉÈ ÀÌ ÓÀÍÀáÀÏÁÀÓ. ÛÉÍ ÒÏÌ ÛÄÌÏÅÄÃÉ, ÉÌÀÅÄ ßÖÈÓ ÃÀÅÖÒÄÊÄ ÁÀÔÏÍ ÄÅÂÄÍÉ áÀÒÀÞÄÓ, ÌÀÂÒÀÌ ÅÄÒ ÃÀÅÄËÀÐÀÒÀÊÄ, ÛÉÍ ÀÒ ÉÚÏ. ÌÄÏÒÄ ÃÙÄÓ ÃÀÅÒÄÊÄ ÔÄËÄÅÉÆÉÀÛÉ, ÄÒÈ-ÄÒÈ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÉÍÓÔÉÔÖÔÛÉ, ÌÉÍÃÏÃÀ ×ÀØÔÉ ÃÀÄ×ÉØÓÉÒÄÁÉÍÀÈ, ÌÀÂÒÀÌ ÉØ ÄÓ ÓÀÓÀÝÉËÏà ÀÒ ÄÚÏÈ, ÌÄÔÉÝ ÉÌ ÉÍÓÔÉÔÖÔÖÃÀÍ ÅÉÙÀÝ ÖÌÝÒÏÓÉ ÌÄÝÍÉÄÒ ÌÖÛÀÊÉ ÌÄËÀÐÀÒÀÊÀ. ÒÏÝÀ ÌÏÅÖÚÄÅÉ, ÝÏÔÀ áÀÍÓ ÜÖÌÀà ÉÚÏ ÃÀ ÌÄÒÄ ÌÊÉÈáÀ - ÉÌ "ÔÀÒÉÄËÊÀÆÄ" ÒÀÌÄ ÉÃÏ ÈÖ ÝÀÒÉÄËÉ ÉÚÏÏ! ÌÄÝ ÀÒ ÃÀÌÉÊËÉÀ ÃÀ ÅÖÈáÀÒÉ. - ÌÈÄËÉ ÝáÏÅÒÄÁÀ ÄÂÄÈ ÖÌÝÒÏÓ ÌÄÝÍÉÄÒ ÌÖÛÀÊÀà ÃÀÒÜÄÁÉÈ ÌÄÈØÉ.


    ÌÏÌáÃÀÒÉÃÀÍ ÒÀÌÏÃÄÍÉÌÄ ÃÙÉÓ ÛÄÌÃÄ ÛÄÌÄáÌÉÀÍÀ ÊÉÍÏÒÄÑÉÓÏÒÉ ÂÉÆÏ ÂÀÁÉÓÊÉÒÉÀ ÃÀ ÌÉÈáÒÀ, ÒÏÌ ÉÍ ÌÏÅËÄÍÀÓ ÌÀÍÀÝ ÖÚÖÒÀ ÁÄÈÀÍÉÉÃÀÍ ÌÏÌÀÅÀËÌÀ.
    ÁÀÔÏÍÌÀ ÂÉÆÏÌ ÌÏÌáÃÀÒÉÓ ÒÄÀËÏÁÀ ÃÀÀÃÀÓÔÖÒÀ. ÌÄÔÉÝ, ÌÀÍ ÃÄÔÀËÖÒÀà ÂÀÉáÓÄÍÀ ÄÓ ×ÀØÔÉ. ÉÓ ÓÒÖËÉÀà ÓáÅÀ ÀÃÂÉËÉÃÀÍ - ÁÄÈÀÍÉÉÃÀÍ ÈÁÉËÉÓÓ ÌÏÌÀÅÀËÉ ÖÚÖÒÄÁÃÀ ÂÀÌÏÖÝÍÏÁÉ ÏÁÉÄØÔÉÓ ÂÀÃÀÀÃÂÉËÄÁÀÓ. ÓÀØÌÄ ÉÓ ÀÒÉÓ, ÒÏÌ ÁÀÔÏÍ ÌÄÒÀÁÓ ×ÉÆÉÊÖÒÀà ÀÒ ÛÄÄÞËÏ ÈÅÀËÉ ÌÉÄÃÄÅÍÄÁÉÍÀ ÏÁÉÄØÔÉÓ ÌÏÞÒÀÏÁÉÓÀÈÅÉÓ - áÄËÓ ÒÄËÉÄ×É ÖÛËÉÃÀ. ÀÒÝ ÁÀÔÏÍÉ ÂÉÆÏ ÂÀÁÉÓÊÉÒÉÀ ÚÏ×ÉËÀ ÌÀÒÔÏ, ÈÀÍ ÀáËÃÀ ÊÉÄÅÄËÉ ÓÔÖÌÀÒÉ, ÐÒÏ×ÄÓÉÉÈ ×ÉÆÉÊÏÓÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÂÀÏÝÄÁÀÓ ÅÄÒ ÌÀËÀÅÃÀ ÍÀÍÀáÉÈ. Ì×ÒÏÍÀÅÉ ÏÁÉÄØÔÉ ÌÏÞÒÀÏÁÃÀ ßÚÍÄÈÉÓ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÈ. ÌÉÓÉ ÊÏÒÐÖÓÉ ÌÈËÉÀÍÀà ÉÚÏ ßÉÈËÀà ÂÀÍÀÐÄÒßÊËÉÀÍÄÁÖËÉ, ÉÓÄ ÒÏÌ ×ÏÒÌÀ ÂÀÌÏÊÅÄÈÉËÀà ÀÒ ÜÀÍÃÀ. äÏÒÉÆÏÍÔÉÃÀÍ ÏÁÉÄØÔÉÓ ÂÀØÒÏÁÉÓ ÛÄÌÃÄ ÌÀÈ ÍÀáÄÓ, ÒÏÌ ÝÀÆÄ ÃÀÒÜÀ ÌÒÂÅÀËÉ ÃÉÃÆÏËÉÀÍÉ ÝÉÓÀÒÔÚÄËÀ ÛÖÀÛÖ ÝÉÓ×ÄÒÉÈ. ÄÓ ÌÏÅËÄÍÀ ÃÀÀáËÏÄÁÉÈ ÏÒÉ ßÖÈÉ ÂÀÂÒÞÄËÃÀ.