Make your own free website on Tripod.com
ÀÌÏ ÏÒÁÄÈÉÓ ÓÉÀáËÏÅÄÓ

"1991 ßÄËÉ ÉØÍÄÁÏÃÀ. ÌÄ ÅÉÌÚÏ×ÄÁÏÃÉ ÓÏ×ÄË ÏÒÁÄÈÛÉ. ÌÄ ÙÀÌÄ ÌÄÆÏÁÄË ÁÀÅÛÅÈÀÍ ÄÒÈÀà ÂÀÒÄÈ ÂÀÌÏÅÄÃÉ. ÌÀÍ ÂÅÄÒÃÆÄ ÂÀÌÀáÄÃÀ ÃÀ ÌÉÈáÒÀ, ÍÀáÄ ÒÀÌáÄËÀ ÒÀÙÀÝÀ ÀÍÀÈÄÁÓÏ. ÌÄ ÅÖÈáÀÒÉ, ÒÏÌ Ä ÀËÁÀÈ ÅÉÙÀÝÀÓ ÃÉÃÉ ÍÀÈÖÒÀÄØÍÄÁÀ ÀÍÈÄÁÖËÉ ÌÄÈØÉ. ÌÀÂÒÀÌ ÁÀÅÛÌÀ ÌÉÈáÒÀ, ÒÏÌ ÉØ ÀÒÀÅÉÍ ÝáÏÅÒÏÁÓÏ ÃÀ ÒÏÂÏÒÝ ÌÄ ÛÄÌÃÂÏÌÛÉ ÂÀÅÀÀÍÀËÉÆÄÉØ ÀÒÀÅÉÈÀÒÉ ÃÀÓÀáËÄÁÀ ÊÉ ÀÒÀ, ÂÆÀÝ ÊÉ ÀÒ ÂÀÃÉÓ. ÌÄÒÄ ÌÄ ÉÓ ÌÈÅÀÒÄà ÌÉÅÉÜÍÉÄ, ÌÀÂÒÀÌ ÌÀËÄ ÃÀÅÒßÌÖÍÃÉ, ÒÏÌ ÉÓ ÌÈÅÀÒÄ ÀÒ ÉÚÏ, ÒÀÃÂÀÍÀÝ ÌÈÅÀÒÄ ÓÖË ÓáÅÀ ÌáÀÒÄÓ ÉÌÚÏ×ÄÁÏÃÀ. ÉÂÉ ÊÅÄÒÝáÉÓ ÂÖËÉÓ ×ÒÀà ÀÍÀÈÄÁÃÀ. ÌÄ ÒÏÂÏÒÝ ÊÉ ÂÀÅÉ×ÉØÒÄ, ÒÏÌ ÀáËÏÓ ÌÉÅÀË ÌÉÓ ÓÀÍÀáÀÅÀà ÌÄÈØÉ, ÌÀÂÒÀÌ ÉÌÀÅ ßÀÌÓ ÞËÉÄÒÉ ÛÉÛÉ ÃÀÌÄÖ×ËÀ. ÀÌ ÃÒÏÓ ÁÀÅÛÅÌÀ ÌÉÈáÒÀ, ÒÏÌ ÌÄÛÉÍÉÀÏ. ÉØÀÌÃÄ ÊÉ ÜÅÄÍ ÀÒÀÅÉÈÀÒ ÛÉÛÓ ÀÒ ÅÂÒÞÍÏÁÃÉÈ. ÛÄÌÃÄ ÀÌÏ-Ó ÂÅÄÒÃÄÁÛÉ ÛÖØÉÃÀÀÊËÃÀ ÃÀ ÛÖÀÛÉ ÌÖØÉ ÆÏËÉ ÂÀÖÜÍÃÀ. ÌÉÓÌÀ ÓÉÍÀÈËÄÌ ÍÄË-ÍÄËÀ ØÒÏÁÀ ÃÀÉßÚÏ ÃÀ ÓÖË ÌÀËÄ ÂÀØÒÀ.

ÀÌÉÓ ÂÀÒÃÀ ÊÉÃÄÅ ÓÀÊÌÀÏà ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ×ÀØÔÄÁÉ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÈÀÅÆÄÝ áÃÄÁÀ áÏËÌÄ. ÌÄ ÀÄÒÏÐÏÒÔÉÓÊÄÍ ÅÝáÏÅÒÏÁ ÃÀÞÀËÉÀÍ ÊÀÒÂÀà ÛÄÌÉÞËÉÀ ÂÀÅÀÒÜÉÏ ÚÅÄËÀ ÈÅÉÈÌ×ÒÉÍÀÅÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÃÙÉÓÉÈ - ÉÓÄ ÙÀÌÉÈ, ÌÀÈ ÛÏÒÉÓ ÓÀÌáÄÃÒÏÄÁÉÓÀÝ.

ÌÄ ßËÄÓ ÆÀ×áÖËÉÓ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ ÞÀËÉÀÍ áÛÉÒÀà ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÛÄÌÈáÅÄÅÄÁÓ ÅÀÊÅÉÒÃÄÁÉ. ÝÀÛÉ ÃÀ×ÒÉÍÀÅÄÍ ÖÝÍÀÖÒÉ ÓÉÍÀÈËÄÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÀÒÀÅÉÈÀÒ áÌÀÓ ÀÒ ÂÀÌÏÓÝÄÌÄÍ ÃÀ ÞÀËÉÀÍ ÖÝÍÀÖÒÉ ÔÒÀÄØÔÏÒÉÄÁÓ ÛÄÌÏßÄÒÄÍ áÏËÌÄ. ÌÄ ÓÒÖËÉÀà ÃÀÒßÌÖÍÄÁÉÈ ÛÄÌÉÞËÉÀ ÅÈØÅÀ, ÒÏÌ ÀÓÄ ÀÒÝ ÄÒÈ ÈÅÉÈÌ×ÒÉÍÀÅÓ ÀÒ ÛÄÖÞËÉÀ ×ÒÄÍÀ. ÄÓ ÏÁÉÄØÔÄÁÉÞÉÒÉÈÀÃÀà ÒÖÓÈÀÅÉÓ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÈ ÌÉ×ÒÉÍÀÅÄÍ, ÀÍÃÀ ÐÉÒÉØÉÈ ÌÏ×ÒÉÍÀÅÄÍ áÏËÌÄ."