Make your own free website on Tripod.com
Ì×ÒÉÍÀÅÉ ÈÄ×ÛÄÁÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ!

ÄÓ ÌÏÍÀÝÄÌÄÁÉ ÌÏÂÅÀßÏÃÀ ÊÏÁÀ ÀÅÓÀãÀÍÉÛÅÉËÌÀ, ÒÏÌÄËÓÀÝ
ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÏÁÉÓÀÈÅÉÓ ÃÀ ÈÀÍÀÃÂÏÌÉÓÀÈÅÉÓ
ÅÖáÃÉÈ ÌÀÃËÏÁÀÓ.
ÌÀÍ ÛÄÌÃÄÂÉ ÒÀÌ ÌÏÂÅÉÈáÒÏ:

ÄÓ ÌÏáÃÀ 1977 ßËÉÓ 2 ÏØÔÏÌÁÄÒÓ ÌÄ ÛÄÅÍÉÛÍÄ ÅÀÒÓÊÅËÀÅÉÓ ÌÀÂÅÀÒÉ ÌÀÍÀÈÏÁÄËÉ ÏÁÉÄØÔÉ, ÉÂÉ ÓÀÌáÒÄÈÉÃÀÍ ÜÒÃÉËÏÄÈÉÓÀÊÄÍ ÌÏÞÒÀÏÁÃÀ. ÈÀÅÉÓ ÌÏÞÒÀÏÁÉÓ ÔÒÀÄØÔÏÒÉÀÆÄ ÌÀÍ ÏÒÉ ÃÉÃÉ ÓÀÌÊÖÈáÄÃÉ ÛÄÌÏßÒÀ ÃÀ ÉÓÄÅ ÜÒÃÉËÏÄÈÉÓÀÊÄÍ ÂÀÀÂÒÞÄËÀ ÌÏÞÒÀÏÁÀ. ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÀ ßÀÒÌÏÄÁÃÀ ÓÅÀÍÄÈÉÓ ØÖÜÉÃÀÍ (Ø. ÈÁÉËÉÓÉ) 24 ÓÀÀÈÉÃÀÍ 1 ÓÀÀÈÀÌÃÄ.

ÀËÁÀÈ ÚÅÄËÀÓ ÂÀáÓÏÅÈ 1991 ßËÉÓ ÁÖÌÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÈÁÉËÉÓÛÉ ÃÙÉÓÉÈ ÌÆÉÓÉÈ ÂÀÌÏÜÄÍÉËÌÀ ÀÌÏ-ÄÁÌÀ ÂÀÌÏÉßÅÉÄÓ. ÌÄÝ ÅÉÚÀÅÉ ÄÒÈÄÒÈÉ ÈÅÉÈÌáÉËÅÄËÉ ÀÌ "ÌÏÅËÄÍÉÓÀ". ÌÄ ÀÌ ÃÒÏÓ ÓÀáËÛÉ ÓÀÊÌÀÏà ÞËÉÄÒÉ ÏÐÔÉÊÖÒÉ áÄËÓÀßÚÏ ÌÄÚÄÍÀ ÃÀ ÉÌÉÓ ÃÀáÌÀÒÄÁÉÈ ÞÀËÉÀÍ ÊÀÒÂÀà ÂÀÅÀÒÜÉÄ ÀÌÏ. (ÓÖÒ 3) ÉÂÉ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀÔÄËÄÅÉÆÉÏ ÀÍÞÉÓ ÈÀÅÆÄ ÃÀÄÊÉÃÀ, ÒÏÝÀ ÌÀÓ ÅÄÒÔÌ×ÒÄÍÉ ÌÉÖÀáËÏÅÃÀ, ÀÌÏ ÓÉÌÀÙËÄÆÄ ÀÉßÉÀ ÃÀ ÂÀÖÜÉÍÀÒÃÀ.
ÉÌÀÅ ÃÙÄÓ ÜÅÄÍÉ ÓÀÝáÏÅÒÄÁÄËÉ ÓÀáËÉÓ ÈÀÅÆÄ (23 ÓÀÀÈÉ ÉØÍÄÁÏÃÀ) ÀÌÏÌ ÂÀÃÌÏÉ×ÒÉÍÀ. ÌÄ ÊÀÒÂÀà ÂÀÅÀÒÜÉÄ ÌÉÓÉ ÉËÖÌÉÍÀÔÏÒÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÃÀÍÀÝ ÓÉÍÀÈËÄ ÂÀÌÏÃÉÏÃÀ. ÀÌ ÌÏÅËÄÍÀÓ ÌÄ -ÊÏÁÀ ÀÅÓÀãÀÍÉÛÅÉËÉ ÃÀ ÜÄÌÉ ÌÄÖÙËÄ ÌÀÒÉÍÄ ÀÅÓÀãÀÍÉÛÅÉËÉ ÅÀÊÅÉÒÃÄÁÏÃÉÈ.

ÊÉÃÄÅ ÄÒÈÉ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÛÄÌÈáÅÄÅÀ 1997 ßÄËÓ ÌÏáÃÀ ÃÀ ÄÓ äÄÉËÀ-ÁÏÐÉÓ ÊÏÌÄÔÉÓ ÂÀÌÏÜÄÍÀÌÃÄ 2-3 ÃÙÉÓ ßÉÍ ÌÏáÃÀ - ÜÒÃÉËÏ-ÀÙÌÏÓÀÅËÄÈÉÈ ÃÉÃÉ ÃÀÈÅÉÓ ÈÀÍÀÅÀÒÓÊÅËÀÅÄÃÉÓ ÓÉÀáËÏÅÄÓ ÛÄÅÍÉÛÍÄÈ "ÃÀÊÉÃÄÁÖËÉ" ÁÉÒÈÅÉ. (ÀÌ ÌÏÅËÄÍÀ ÏÒÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÀÃÂÉËÉÃÀÍ ÀÊÅÉÒÃÄÁÏÃÀ - ÊÏÁÀ ÀÅÓÀãÀÍÉÛÅÉËÉ ÃÀ ÀÍÆÏÒ ËÀÁÀÞÄ) ÃÉËÉÓ 4-5 ÓÀÀÈÉ ÉØÍÄÁÏÃÀ. ÀÌ ÏÁÉÄØÔÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÁÉÒÈÅÉÓÀÂÀÍ ÃÀ ÊÖÃÉÓÀÂÀÍ ÛÄÃÂÄÁÏÃÀ, ÂÀÅÀÒÅÀÒÄÁÖËÉ ËÉÈÏÍÉÓ ×ÄÒÉ äØÏÍÃÀ. ÊÖÃÉ ÃÀ ÁÉÒÈÅÉ ÄÒÈÌÀÍÄÈÉÓÀÂÀÍ ÛÀÅÉ ÃÀ ÈÄÈÒÉ ÆÏËÉÈ ÉÚÏ ÂÀÌÏÚÏ×ÉËÉ. ÊÖÃÓ ÊÉ ÞÀËÉÀÍ ÃÉÃÉ ÓÉÅÒÝÄ ÄàÉÒÀ.

ÛÄÌÃÄÂÉ ÛÄÌÈáÅÄÅÀ ÈÀÅÓ ÂÀÃÀÌáÃÀ 1988 ßÄËÓ. 1-5 ÀÂÅÉÓÔÏ ÉØÍÄÁÏÃÀ. ÌÄ ÅÉÌÚÏ×ÄÁÏÃÉ ÓÏ×ÄË ÂÏÒÉÓÝÉáÄÛÉ, ÒÏÃÄÓÀÝ ÛÄÅÍÉÛÍÄ ÂÉÂÀÍÔÖÒÉ ÌÀÍÀÈÏÁÄËÉ Ó×ÄÒÏ, ÒÏÌÄËÉÝ ÚÀÆÁÄÂÉÓ ÈÀÅÆÄ ÂÀÌÏÜÃÀ. ÉÓ ×ÏÓ×ÏÒÉÓ×ÒÀà ÀÍÀÈÄÁÃÀ, ÀÌÉÓ ÛÄÌÃÄ ÊÉÃÄÅ ÏÒÉ Ó×ÄÒÏ ÂÀÌÏÜÃÀ. ÌÀÈÉ ÓÉÍÀÈËÉÈ ÚÀÆÁÄÂÉÓ ÌÈÄÁÉ ÓÖË ×ÏÓ×ÏÒÉÓ×ÒÀà ÉÚÏ ÂÀÍÀÈÄÁÖËÉ. ÄÓ Ó×ÄÒÏÄÁÉ ÄÒÈ áÀÆÆÄ ÉÚÅÍÄÍ ÂÀÍËÀÂÄÁÖËÍÉ. ÝÏÔÀáÀÍÛÉ ÉÓÉÍÉ ÛÄÄÒÈÃÍÄÍ ÃÀ ÂÀØÒÍÄÍ.
ÀÍÀËÏÂÉÖÒÉ ÏÁÉÄØÔÉ ÉÓÄÅ 1991 ßÄËÓ ÛÄÅÍÉÛÍÄ. ÄÓ 4 ÏØÔÏÌÁÄÒÓ ÌÏáÃÀ. ÃÙÉÓ 4 ÓÀÀÈÉ ÉØÍÄÁÏÃÀ. ÌÄ ÜÄÌÉ ÓÀáËÉÓ ÓÀáÖÒÀÅÓ ÅÙÄÁÀÅÃÉ, ÀÌ ÃÒÏÓ ÜÒÃÉËÏÄÈÉÓÀÊÄÍ ÛÄÅÍÉÛÍÄ ÀÌÏ, ÒÏÌÄËÉÝ ÄÒÈ ÀÃÂÉËÀÓ ÄÊÉÃÀ ÃÀ ÅÄÒÝáËÉÓ×ÒÀà ÁÒßÚÉÍÀÅÃÀ. (ÓÖÒ 4)
ÄÒÈÄÒÈÉ ÚÅÄËÀÆÄ ÓÀÉÍÔÄÒÓÏ ÒÀÌ 1996 ßËÉÓ ÃÄÊÄÌÁÄÒÛÉ ÅÍÀáÄ. ÄÓ ÓÀÍÀáÀÏÁÀ ÞÀËÉÀÍ ÓÀÏÝÀÒÉ ÉÚÏ ÃÀ ÌÀÓ ÄÒÈÃÒÏÖËÀà ÒÀÌÏÃÄÍÉÌÄ ÀÃÀÌÉÀÍÉ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÀÃÂÉËÉÃÀÍ ÀÊÅÉÒÃÄÁÏÃÀ. ÊÄÒÞÏÃ: ÌÄ - ÊÏÁÀ ÀÅÓÀãÀÍÉÛÅÉËÉ, ÌÀÒÉÍÄ ÀÅÓÀãÀÍÉÛÅÉËÉ, ÝÉÒÀ àÉÐÀÛÅÉËÉ ÃÀ ÍÖÍÖ ÛÖÁÀÛÉÊÄËÉ. ÄÓ ÌÏÅËÄÍÀ 30-45 ßÖÈÉ ÂÒÞÄËÃÄÁÏÃÀ ÃÀ ÌÀÓ ÀËÁÀÈ ÖÀÌÒÀÅÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉ ÖÚÖÒÄÁÃÀ;

ßÚÍÄÈÉÓ ÈÀÅÆÄ (24 - 0.45 ÓÀÀÈÉ) ÂÀÌÏÜÃÀ ÖÆÀÒÌÀÆÀÒÉ ÄÊÒÀÍÉ ÒÏÌÄËÆÄÃÀÝ ÌÏËÀ ÍÀÓÒÄÃÉÍÉ ÃÀ ÌÀÍØÀÍÉÓ ÂÀÌÏÓÀáÖËÄÁÀ ÉÚÏ ÂÀÌÏáÀÔÖËÉ. ÄÓ ÄÊÒÀÍÉ ÌÏÚÅÉÈÀËÏà ÀÓáÉÅÄÁÃÀ. ÛÄÌÃÄ ÓÖÒÀÈÉ ÛÄÉÝÅÀËÀ ÃÀ ÆÄà ÍÀÞÅÉÓ áÄ ÃÀ ÌÏÝÄÊÅÀÅÄ ÂÏÂÏÍÀ ÃÀ ÁÉàÉ ÂÀÌÏÜÃÀ. ÝÏÔÀ áÀÍÛÉ ÓÖÒÀÈÉ ÊÅËÀÅ ÛÄÉÝÅÀËÀ ÃÀ ÄÊÒÀÍÆÄ ÍÀáÄÅÀÒÌÈÅÀÒÄ ÃÀ ÓÏÊÏÓ ÂÀÌÏÓÀáÖËÄÁÀ ÂÀÌÏÜÍÃÀ. ÀÌÉÓ ÛÄÌÃÄ ÄÊÒÀÍÉ ÊÏÍÖÓÖÒÀà ÃÀÂÒÞÄËÃÀ ÃÀ ÂÀØÒÀ.
ÄÓ ÓÀÊÌÀÏà ÖÝÍÖÒÉ ÌÏÅËÄÍÀ ÀÒÉÓ ÌÀÂÒÀÌ ×ÀØÔÓ ÅÄÒÓÀà ÂÀÄØÝÄÅÉ ÀÌ ÌÏÅËÄÍÀÓ ÏÒÆÄ ÌÄÔÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ßÄÒÔÉËÄÁÉÃÀÍ ÃÀÌÏÖÊÉÃÄÁËÀà ÖÚÖÒÄÁÃÀ.