Make your own free website on Tripod.com
1996 ßËÉÓ ÓÀÏÝÀÒÉ ÆÀÌÈÀÒÉ


1996 ßËÉÓ 26 ÉÀÍÅÀÒÉ 0 ÓÀÀÈÉ ÃÀ 14 ßÖÈÉ. ×ÀÍãÒÉÃÀÍ ÂÀÅÉáÄÃÄ ÃÀ ÃÀÅÉÍÀáÄ ÓÀÁÖÒÈÀËÏÓ ÈÀÅÆÄ 300-400 ÌÄÔÒÉÓ ÓÉÌÀÙËÄÆÄ ÂÀÖÍÞÒÄÅËÀà ÃÀÊÉÃÄÁÖËÉ ÀÌÏ. ÉÂÉ ÉÓÄ ÀáËÏÓ ÉÚÏ, ÒÏÌ ÛÄÖÉÀÒÀÙÄÁÄËÉ ÈÅÄËÉÈÀÝ ÊÀÒÂÀà ÂÀÉÒÜÄÏÃÀ ÏÈáÉ ÃÉÃÉ ÅÄÒÔÉÊÀËÖÒÀà ØÅÄÌÏÈ ÌÉÌÀÒÈÖËÉ ÌÏÚÅÉÈÀËÏ ÓÉÍÀÈËÄ ÀØÄÃÀÍ ÂÀÍÉÅÀà ÂÀÍËÀÃÄÁÖËÉ ÏÒÉ "ÐÒÏÑÄØÔÏÒÉÓ" ÛÉÂÍÉÈ ÝÉÌÝÉÌÄÁÃÍÄÍ ÌÊÅÄÈÒÉ ÈÄÈÒÉ ÓÉÍÀÈËÄÄÁÉ. áÏËÏ ÛÖÀÛÉ ÉÚÏ ßÉÈÄËÉ ÝÉÌÝÉÌÀ ÓÉÍÀÈËÄ. ÀÌÏ ÝÏÔÀáÀÍÉ ÉÃÂÀ ÄÒÈ ÀÃÂÉËÀÓ ÃÀ ÌÄÒÄ ÍÄËÀ ÀÌÏÞÒÀÅÃÀ ØÀËÀØÉÓ ÝÄÍÔÒÉÓ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÈ. ÒÏÝÀ ÉÂÉ ÀÍÞÀÓ ÌÉÖÀáËÏÅÃÀ, ÌÏáÅÄÅÀ ÃÀÉßÚÏ (ÛÄÌÏÁÒÖÍÄÁÉÓ ÀÃÂÉËÉ ÃÀÛÔÒÉáÖËÉÀ.)ÃÀ ÀÌ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÉÓ ÉÓÄ ÜÀÍÃÀ, ÒÏÂÏÒÝ ÌÄÏÒÄ ÂÀÃÉÃÄÁÖË ÓÖÒÀÈÆÄ ÀÒÉÓ ÂÀÌÏÓÀáÖËÉ (ÏÒÉ ÃÀáÒÉËÀà ÂÀÍËÀÂÄÁÖËÉ ÌÏÚÅÉÈÀËÏ ÃÉÃÉ ÓÉÍÀÈËÄ ÃÀ ÄÒÈÉ ÛÖÀÛÉ ÂÀÍËÀÂÄÁÖËÉ ßÉÈÄËÉ ÝÉÌÝÉÌÀ ÓÉÍÀÈËÄ). ÌÀÍ ÀÍÞÉÓ ÈÀÅÆÄ ÂÀÉ×ÒÉÍÀ ÃÀ ÀÓÄ ÍÄËÍÄËÀ ÌÛÏÒÃÄÁÏÃÀ ÃÀ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀà ÐÀÔÀÒÀÅÃÄÁÏÃÀ. 10X50 àÏÂÒÉÔÛÉ ÉÓ 0 ÓÀÀÈÓÀ ÃÀ 20 ßÖÈÀÌÃÄ ÜÀÍÃÀ, ÛÄÌÃÄ ÈÅÀËÓ ÌÉÄ×ÀÒÀ. (ÂÀ×ÒÉÍÃÀ ÃÀÓÀÅËÄÈÉÓ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÈ).

1996 ßËÉÓ 30 ÉÀÍÅÀÒÉ 19 ÓÀÀÈÉ ÃÀ 00 ßÖÈÉ. ×ÀÍãÒÉÃÀÍ ÂÀÅÉáÄÃÄ ÃÀ ÃÀÅÉÍÀáÄ ØÀËÀØÉÓ ÝÄÍÔÒÉÓ ÈÀÅÆÄ ÚÅÉÈÄËÉ ÓÉÍÀÈËÄ. ÌÄ ãÄÒ ÉÓ ÅÀÒÓËÊÅËÀÅÉ ÌÄÂÏÍÀ ÃÀ ÌÄÒÄ ÃÀÅÄàÅÃÉ, ÒÏÌ ØÀËÀØÉÓ ÓÌÏÂÛÉ ÅÀÒÓÊÅËÀÅÉ ÀÓÄ ÅÄÒ ÂÀÀÍÀÈÄÁÃÀ. ÀÅÉÙÄ 10X50 àÏÂÒÉÔÉ ÃÀ ÈÅÀËÄÁÓ ÀÒ ÃÀÅÖãÄÒÄ, ÌÀÒÈÀËÉÀ ÀØÀÌÃÄ ÁÄÅÒãÄÒ ÌØÏÍÃÀ ÍÀÍÀáÉ Ì×ÒÉÍÀÅÉ ÈÄ×ÛÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÓÖÒÀÈÄÁÆÄ ÉÓÄ ÅÉÃÄÏÆÄÝ, ÌÀÂÒÀÌ ÅÄÒÀÓÏÃÄÓ ßÀÒÌÏÅÉÃÂÄÍÃÉ, ÈÖ ÒÀ ÄÌÏÝÉÄÁÓ ÂÀÌÏÉßÅÄÅÃÀ ÜÄÌÛÉ ÍÀÌÃÅÉËÉ Ì×ÒÉÍÀÅÉ ÈÄ×ÛÉÓ ÍÀáÅÀ. ÄÓ ÉÚÏ ÄÒÈÌÀÍÄÈÛÉ ÀÒÄÖËÉ ÓÉáÀÒÖËÉ ÃÀ ÂÀÊÅÉÒÅÄÁÀ ÉÌÉÓ ÂÀÌÏ, ÒÏÌ ÀÓÄÈÉ ×ÏÒÌÉÓ, Ö×ÒÏ ÓßÏÒÄÃ, ÀÓÄÈÉ ÁÒÔÚÄËÉ ×ÉÒÌÉÓ, ÒÏÌ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÚÏ×ÉËÉÚÏ ÀÌÏ. ÌÀÒÈÀËÉÀ ÈÉÈØÌÉÓ ÖÊÅÄ ÁÍÄËÏÃÀ, ÌÀÂÒÀÌ 10X50 àÏÂÒÉÔÛÉ ÊÀÒÂÀà ÜÀÍÃÀ ØÀËÀØÉÓ ÓÉÍÀÈËÄÄÁÉÈ ÂÀÍÀÈÄÁÖËÉ ÀÌÏ, ÒÏÌÄËÉÝ ÍÄËÀ ÌÏÞÒÀÏÁÃÀ ÌÉÀáËÏÄÁÉÈ 100-150 ÌÄÔÒÉÓ ÓÉÌÀÙËÄÆÄ. ÂÀÍÀÈÄÁÉÓ ÈÀÅÉÓÄÁÖÒÏÁÉÓ ÂÀÌÏ (ÓÉÍÀÈËÄ ØÅÄÌÏÃÀÍ ÖÒÔÚÀÌÃÀ) ÀÌÏÓ ÈÀÅÉÓ ×ÏÒÌÀ ÊÀÒÂÀà ÀÒ ÜÀÍÃÀ, (ÀÌÉÔÏÌ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÌÉÓÉ ÈÀÅÉÓ ×ÏÒÌÀ ÌÒÂÅÀËÉ ÉÚÏÓ, ÒÏÂÏÒÝ ÛÄÌÃÂÏÌ ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÄÁÛÉ), ÌÀÂÒÀÌ ÌÛÅÄÍÉÅÒÀà ÂÀÅÀÒÜÉÄ ÌÉÓ ÓÀáÖÒÀÆÄ ÒÀÙÀÝ  ÌÏÛÅÄÒÉËÉ ×ÏÒÌÀ. (ÄÓ ×ÏÒÌÀ ÞÀËÉÀÍ ÁÄÅÒ ÀÌÏÆÄ ÀÒÉÓ ÍÀÍÀáÉ ÃÀ ÒÏÂÒÝ ÜÀÍÓ ÒÀÙÀÝ ÃÀÍÀÃÂÀÒÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀÓ ÖÍÃÀ ÀÓÒÖËÄÁÃÄÓ, ÒÀÃÂÀÍ ÉÂÉÅÄ ÀÌÏ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÀÌ "ØÖÃÉÓ" ÂÀÒÄÛÄÝ ÉÚÏÓ). ÄÓ ÀÌÏ ÂÀÌÏáÀÔÖËÉÀ ÐÉÒÅÄË ÓÖÒÀÈÆÄ _ ÀÓÄ ÜÀÍÃÀ ÀÌÏ àÏÂÒÉÈÛÉ. ÌÀÓ ÂÅÄÒÃÆÄ ÄÍÈÏ ÓÀÌÉ ÚÅÉÈÄËÉ ÐÒÏÑÄØÔÏÒÉ. ÛÄÌÃÄ ÉÓ ÊÏÒÐÖÓÓ ÀÌÏÄ×ÀÒÀ. 19 ÓÀÀÈÓÀ ÃÀ 2 ßÖÈÆÄ ÃÀÅÉÍÀáÄ ÉÂÉÅÄ ÏÁÉÄØÔÉ ÂÀÃÀÀÃÂÉËÃÄÁÏÃÀ ÉÂÉÅÄ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÈ ÉÂÉÅÄ ÓÉÌÀÙËÄÆÄ. ÉÓÄÈÉ ÛÈÀÁÄàÃÉËÄÁÀ ÛÄÌÄØÌÍÀ ÈÉÈØÏÓ ÒÀÙÀÝÀÓ ÄÞÄÁÃÀ. ÀÌÏ ÀÌãÄÒÀà Ö×ÒÏ ÛÏÒÓ ÉÚÏ ÃÀ ÛÄÃÀÒÄÁÉÈ ÐÀÔÀÒÀ ÜÀÍÃÀ (ÌÄÏÒÄ ÓÖÒÀÈÉ). ÀÌÑÀÌÀà ÜÀÍÃÀ ÁÄÅÒÉ ÝÉÌÝÉÌÀ ÓÉÍÀÈËÄÄÁÉ, ÈÉÈØÏÓ ÁÏÒÔÆÄ ÒÀÙÀÝ ÀÐÀÒÀÔÖÒÀ ÉÃÂÀ. ÄÓ ÐÀÔÀÒÀ ÝÉÌÝÉÌÀ ÈÄÈÒÉ ÃÀ ßÉÈÄËÉ ÓÉÍÀÈËÄÄÁÉ ÉÓÄ ÁÄÅÒÉ ÉÚÅÍÄÍ, ÒÏÌ ÌÀÈÉ ÂÀÍËÀÂÄÁÀ ÃÀ ÒÀÏÃÄÍÏÁÀ ÅÄÒ ÃÀÅÉÌÀáÓÏÅÒÄ, ÀÌÉÔÏÌ ÓÖÒÀÈÆÄ ÃÀÅáÀÔÄ ÌáÏËÏà ÓÀÌÉ ÚÅÄËÀÆÄ ÌÊÅÄÈÒÉ ÓÉÍÀÈËÄÄÁÉ: ÓÀÌÉ ÚÅÉÈÄËÉ ÐÒÏÑÄØÔÏÒÉÓ ÂÀÒÃÀ ÄÒÈÉ ÆÄÌÏÈÀ ÈÄÈÒÉ ÃÀ ÏÒÉ ØÅÄÌÏÈÀ ßÉÈÄËÉ ÝÉÌÝÉÌÀ ÓÉÍÀÈËÄÄÁÉ. 19 ÓÀÀÈÓÀ ÃÀ 5 ßÖÈÆÄ ÄÓ ÏÁÉÄØÔÉÝ ÊÏÒÐÖÓÓ ÀÌÏÄ×ÀÒÀ.
1996 ßËÉÓ 8 ÈÄÁÄÒÅÀËÉ 20 ÓÀÀÈÉ ÃÀ 27 ßÖÈÉ. ÒÏÂÏÒÝ ßÄÓÉ ÀÌ ÃÒÏÓ ÐËÀÔÏÆÄ ÃÄÍÉ ÀÒ ÉÚÏ ÀÉÅÀÍÆÄ ÂÀÅÄÃÉ "ÃÅÉÑÏÊÉÓ" ÃÀÓÀØÏØÀÃ, ÁÄÍÆÉÍÉ ÜÀÅÀÓáÉ ÃÀ ÒÀÌÏÃÄÍÉÌÄãÄÒ ÅÝÀÃÄ ÌÉÓÉ ÃÀØÏØÅÀ, ÌÀÂÒÀÌ ÒÀÔÏÌÙÀÝ ÀÒ ÉØÏØÄÁÏÃÀ. ÝÏÔÀáÍÉÈ ÛÄÓÅÄÍÄÁÀ ÂÀÃÀÅßÚÅÉÔÄ ÃÀ ÒÏÂÏÒÝ ÚÏÅÄËÈÅÉÓ ÀÌÏÓ ÃÀÌÀáÅÉÓ ÓÖÒÅÉËÉÈ ÃÀÅÉßÚÄ ÝÉÓ ÈÅÀËÉÄÒÄÁÀ. ÝÀÆÄ ÛÄÅÍÉÛÍÄ ÈÅÉÈ×ÒÉÍÀÅÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀÄÒÏÐÏÒÔÉÓÊÄÍ ÌÉ×ÒÉÍÀÅÃÀ ÃÀ ÌÀËÄ ÈÅÀËÓ ÌÉÄ×ÀÒÀ. ÖÝÄÁ ÛÄÅÍÉÛÍÄ, ÒÏÌ ÌÈÀßÌÉÍÃÉÓ ×ÄÒÃÏÁÉÓ ÖÊÍÉÃÀÍ ÂÀÌÏ×ÒÉÍÃÀ ÞËÉÄÒÉ ÈÄÈÒÉ ÓÉÍÀÈËÄ. ÌÄ ÖÝÄÁ ÌÉÅáÅÃÉ, ÈÖ ÒÀÛÉÝ ÉÚÏ ÓÀØÌÄ ÛÄÅÅÀÒÃÉ ÓÀáËÛÉ, ÀÅÉÙÄ 10X50 àÏÂÒÉÔÉ ÃÀ ÓÐÄÝÉÀËÖÒÀà ÃÀÅÉßÚÄ ÀÌÏÓ ×ÏÒÌÉÓ ÃÀßÅÒÉËÄÁÉÈ ÃÀÌÀáÓÏÅÒÄÁÀ. ØÀËÀØÉÓ ÓÉÍÀÈËÄÄÁÉÈ ÂÀÍÀÈÄÁÖËÉ ÄÓ ÏÁÉÄØÔÉ ÞÀËÉÀÍ äÂÀÅÃÀ 30 ÉÀÍÅÀÒÓ ÍÀÍÀá ÏÁÉÄØÔÓ ÏÙÏÍà ÌÉÓÉ ÈÀÅÉ (ÓÐÄÝÉÀËÖÒÀà ÊÀÒÂÀà ÃÀÅÉÌÀáÓÉÅÒÄ) ÌÒÂÅÀËÉ ÉÚÏ. ÌÀÓ ÁÏÒÔÆÄ ÄÒÈÉ ÞËÉÄÒÉ ÈÄÈÒÉ ÓÉÍÀÈËÄ ÃÀ ÌÉÓ ßÉÍ (ÌÏÞÒÀÏÁÉÓ ÌáÀÒÄÓ) ßÉÈÄËÉ ÝÉÌÝÉÌÀ ÓÉÍÀÈËÄ ÄÍÈÏ. ÌÉÀáËÏÄÁÉÈ ÓÀÓÔÖÌÒÏ "ÉÅÄÒÉÉÓ" ÈÀÅÆÄ ÉÓ ÝÏÔÀáÍÉÈ ÛÄÜÄÒÃÀ ÃÀ ÌÄÒÄ ÌÏÞÒÀÏÁÀ ÂÀÍÀÂÒÞÏ. ÊÏÒÐÖÓÓ ÖÍÃÀ ÀÌÏ×ÀÒÄÁÏÃÀ, ÌÉÓ ÊÉÃÄÓÈÀÍ ÛÄÜÄÒÃÀ ÒÀÌÏÃÄÍÉÌÄ ßÀÌÉ, ÂÀÍÀÂÒÞÏ ÌÏÞÒÀÏÁÀ ÃÀ ÊÏÒÐÖÓÓ 20 ÓÀÀÈÓÀ ÃÀ 27 ßÖÈÆÄ ÀÌÏÄ×ÀÒÀ. 1-2 ßÖÈÉÓ ÌÄÒÄ àÏÂÒÉÔÉÓ ÓÀÛÖÀËÄÁÉÈ ÛÄÅÍÉÛÍÄ ÉÂÉÅÄ ÏÁÉÄØÔÉ. ÀÌãÄÒÀà ÌÀÓ ÌáÏËÏà ÏÒÉ ÒÉÂÒÉÂÏÁÉÈ ÌÏÝÉÌÝÉÌÄ ÓÉÍÀÈËÄ ÄÍÈÏ ÃÀ ÌÞËÀÅÒÉ ÓÉÍÀÈËÉÓ ÖØÏÍËÏÁÉÓ ÂÀÌÏ ÜÄÌÉ ÓÀáËÉÃÀÍ ÌÉÓÉ ÛÄÖÉÀÒÀÙÄÁÄËÉ ÈÅÀËÉÈ ÛÄÌÜÍÄÅÀ ÈÉÈØÌÉÓ ÛÄÖÞËÄÁÄËÉ ÉÚÏ. ÀÌãÄÒÀà ÀÌÏ ÒÀÌÏÃÄÍÉÌÄãÄÒ ÛÄÜÄÒÃÀ ØÀËÀØÉÓ ÈÀÅÆÄ ÃÀ 20 ÓÀÀÈÓÀ ÃÀ 32 ßÖÈÆÄ ÊÏÒÐÖÓÓ ÌÏÄ×ÀÒÀ.
1996 ßËÉÓ 16 ÈÄÁÄÒÅÀËÉ 20 ÓÀÀÈÉ ÃÀ 20 ßÖÈÉ. ØÀËÀØÉÓ ÈÀÅÆÄ ÃÀÅÉÍÀáÄ ÍÄËÀ ÌÏÞÒÀÅÉ ÈÄÈÒÉ ÌÏÚÅÉÈÀËÏ ÓÉÍÀÈËÄ. 10X50 àÏÂÒÉÔÛÉ ÊÀÒÂÀà ÜÀÍÃÀ ÊËÀÓÉÊÖÒÉ Ì×ÒÉÍÀÅÉ ÈÀ×ÛÉÓ ×ÏÒÌÀ (ÏÒÉ ÄÒÈÌÀÍÄÈÆÄ ÃÀÃÄÁÖËÉ ÈÄ×ÛÉ), ÒÏÌËÉÓ ÁÏÒÔÆÄ ÄÍÈÏ ÞËÉÄÒÉ ÈÄÈÒÉ ÃÀ ßÉÈÄËÉ ÌÏÝÉÌÝÉÌÄ ÓÉÍÀÈËÄ. ÉÂÉ ÞÀËÉÀÍ ÍÄËÀ ÌÏÞÒÀÏÁÃÀ ÃÀ ØÀËÀØÉÓ ÝÄÍÔÒÉÓ ÈÀÅÆÄ ÏÒãÄÒ ÛÄÜÄÒÃÀ, ÐÉÒÅÄËÀà ÌÈÀßÌÉÍÃÉÓ ÈÀÅÆÄ, ÌÄÏÒÄà ÊÉ  ÒÖÓÈÀÅÄËÉÓ ÈÀÅÆÄ. ÊÏÒÐÖÓÉÓÉ ÀÌÏ×ÀÒÄÁÉÓ ßÉÍ ÊÉÃÄÅ ÄÒÈáÄË ÛÄÜÄÒÃÀ ÃÀ ÌÄÒÄ ÌáÄÃÅÄËÏÁÉÓ ÀÒÄÃÀÍ ÂÀÌÏÅÉÃÀ.
1996 ßËÉÓ 16 ÈÄÁÄÒÅÀËÉ 22 ÓÀÀÈÉ ÃÀ 7 ßÖÈÉ. ÛÄÅÍÉÛÍÄ ØÀËÀØÉÓ ÈÀÅÆÄ ÍÄËÀ ÌÏÞÒÀÅÉ ÓÉÍÀÈËÄ. 10X50 àÏÂÒÉÔÛÉ ÞÀËÉÀÍ ÊÀÒÂÀà ÜÀÍÃÀ ÌÉÓÉ ×ÏÒÌÀ. ÉÓ ÍÄËÀ ÂÀÃÀÀÃÂÉËÃÄÁÏÃÀ ØÀËÀØÉÓ ÝÄÍÔÒÉÓ ÈÀÅÆÄ ÃÀ ÒÀÌÏÃÄÍÉÌÄãÄÒ ÛÄÀÍÄËÀ ÌÏÞÒÀÏÁÀ. ÁÏÒÔÆÄ ÄÍÈÏ ÄÒÈÉ ßÉÈÄËÉ ÓÉÍÀÈËÄ, ÌÏÚÅÉÈÀËÏ-ÈÄÈÒÉ ÞËÉÄÒÉ ÓÉÍÀÈËÄ ÛÉÂÍÉÈ ÌÃÄÁÀÒÄ ÈÄÈÒÉ ÝÉÌÝÉÌÀ ÓÉÍÀÈËÉÈ ÃÀ ØÅÄÌÏÈÀ ÁÏÒÔÆÄ ÄÒÈÉ ÈÄÈÒÉ ÝÉÌÝÉÌÀ ÓÉÍÀÈËÄ. ÛÄÌÃÄ ÊÏÒÐÖÓÓ ÀÌÏÄ×ÀÒÀ ÃÀ ÌáÄÃÅÄËÏÁÉÓ ÀÒÄÃÀÍ ÂÀÌÏÅÉÃÀ.
1996 ßËÉÓ 23 ÈÄÁÄÒÅÀËÉ 1 ÓÀÀÈÉ ÃÀ 05 ßÖÈÉ.
ÜÄÌÌÀ ÞÌÀÌ ÛÄÌÈáÅÄÅÉÈ ÃÀÉÍÀáÀ ÄÓ ÏÁÉÄØÔÉ. ÖÊÅÄ ÁÍÄËÏÃÀ ÃÀ ÓÉÍÀÈËÄÝ ÖÊÅÄ ÀÙÀÒ ÉÚÏ. ÃÀÞÉÍÄÁÀÓ ÅÀÐÉÒÄÁÃÉ, ÒÏÌ ÜÄÌÌÀ ÞÌÀÌ ÌÉÈáÒÀ Ì×ÒÉÍÀÅÉ ÈÄ×ÛÉ ÌÏ×ÒÉÍÀÅÓÏ. ÌÀÒÈËÀÝ ÒÏÝÀ ÌÄ ×ÀÍãÒÉÃÀÍ ÂÀÅÉáÄÃÄ, ÃÀÅÉÍÀáÄ ÏÁÉÄØÔÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÓÀÁÖÒÈÀËÏÓ ÈÀÅÆÄ ÌÏ×ÒÉÍÀÅÃÀ. ÉÓ ÜÀÍÃÀ ÒÏÂÏÒÝ ÈÄÈÒÉ ×ÏÔÏÅÓÐÉÛÊÉÓ ÌÀÂÅÀÒÉ ÝÉÌÝÉÌÀ ÓÉÍÀÈËÄ, ÒÏÌÄËÉÝ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÀÃÂÉËÀÓ ÉÍÈÄÁÏÃÀ. ÌÀÒÈÀËÉÀ, ÓÉÁÍÄËÉÓ ÂÀÌÏ ÈÅÉÈ ÏÁÉÄØÔÉ ÊÀÒÂÀà ÀÒ ÜÀÍÃÀ ÌÀÂÒÀÌ ÀÛÊÀÒÀà ÄÔÚÏÁÏÃÀ, ÒÏÌ ÓÉÍÀÈËÄÄÁÉ 3 ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÌáÀÒÄÓ ÉÍÈÄÁÏÃÍÄÍ. ÀÌÀÈ ÂÀÒÃÀ ÉÚÏ ÊÉÃÄÅ ÁÀÝÉ ßÉÈÄËÉ (ÆÄÌÏÈÀ) ÃÀ ÁÀÝÉ ÌÏÚÅÉÈÀËÏ ÓÉÍÀÈËÄ, ÒÏÌÄËÉÝ ÌÀÒÝáÄÍÀ (ÖÊÀÍÀ) ÌáÀÒÄÓ ÀÍÀÈÄÁÃÀ. ÉØÌÍÄÁÏÃÀ ÛÈÀÁÄàÃÉËÄÁÀ, ÒÏÌ ÏÁÉÄØÔÉ ÆÉÂÆÀÂÆÄ ÌÏÞÒÀÏÁÃÀ ÃÀ ÈÀÍ ÉÌ ÌáÀÒÄÓ, ÓÀÉÈÀÝ ÈÄÈÒÉ ÓÉÍÀÈËÉÓ ÂÀÍÀÈÄÁÀ áÃÄÁÏÃÀ. ÓÉÍÀÈËÄÄÁÉÓ ÀÍÈÄÁÉÓ ÌÌÃÄÅÒÏÁÀ ÛÄÌÃÄÂÉ ÉÚÏ: 1 ÖÊÀÍ, 3 ßÉÍ, 1 ÂÅÄÒÃÆÄ, 1 ßÉÍ ... ÓÖË ÄÓÀÀ ÒÉÓÉ ÃÀÌÀáÓÏÅÒÄÁÀÝ ÌÏÅÀÓßÀÒÉ. ÏÁÉÄØÔÌÀ ÈÉÈØÏÓ ÓÀÁÖÒÈÀËÏÓ ÈÀÅÆÄ ÌÏÖáÅÉÀ ÃÀ III ÌÉÊÒÏÒÀÉÏÍÉÓÊÄÍ ÂÀÌÏ×ÒÉÍÃÀ ÃÀ ÆÄà ÂÀÃÌÏÂÅÉ×ÒÉÍÀ ÌÄÒÄ ÊÉ ÌÄ-9 ÊÏÒÐÖÓÓ ÌÏÄ×ÀÒÀ. ÌÀÓ áÌÀ ÀÒ äØÏÍÃÀ ÃÀ ÜÄÌÉ ÛÄ×ÀÓÄÁÉÈ ÆÏÌÉÈÀÝ ÓÀÊÌÀÏà ÃÉÃÉ ÉÚÏ  ÌÉÀáËÏÄÁÉÈ ÃÉÀÌÄÔÒÛÉ 20-30 ÌÄÔÒÉ.

ÆÀÆÀ ÄÃÉËÀÛÅÉËÉ