Make your own free website on Tripod.com
1996 ßÄËÉ: "ÀÌÏ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÈÀÅÆÄ"

1996 ßËÉÓ 13 ÌÀÉÓÉ 22 ÓÀÀÈÉ ÃÀ 32 ßÖÈÉ. àÏÂÒÉÔÉÈ ØÀËÀØÉÓ ÈÅÀËÉÄÒÄÁÉÓ ÃÒÏÓ ÓÒÖËÉÀà ÛÄÌÈáÅÄÅÈ ÛÄÅÍÉÛÍÄ ÀÌÏ, ÒÏÌÄËÉÝ ÛÄÃÀÒÄÁÉÈ ÜØÀÒÀ ÌÏÞÒÀÏÁÃÀ ÃÀ ÖÊÅÄ ÊÏÒÐÖÓÓ Ä×ÀÒÄÁÏÃÀ. ÄÓ ÀÌÏ ÉÂÉÅÄ ÉÚÏ, ÒÀÝ ÀÃÒÄ ÌØÏÍÃÀ ÍÀÍÀáÉ. àÏÂÒÉÈÛÉ ÜÀÍÃÀ ÄÒÈÉ ÞËÉÄÒÉ ÌÏÚÅÉÈÀËÏ ÓÉÍÀÈËÄ ÃÀ ÒÀÌÏÃÄÍÉÌÄ ÝÉÌÝÉÌÀ ßÉÈÄËÉ ÓÉÍÀÈËÄ. ÀØÄÃÀÍ ÄÒÈÉ ÌÀÒãÅÍÉÅ ÉÚÏ, ÃÀÍÀÒÜÄÍÄÁÉ ÊÉ ÌÏÚÅÉÈÀËÏ ÓÉÍÀÈËÉÓ ÆÄÌÏÈ ÒÏÂÏÒÝ 30 ÉÀÍÅÒÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ. ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÀ ÓÖË ÒÀÌÏÃÄÍÉÌÄ ßÀÌÓ ÂÒÞÄËÃÄÁÏÃÀ ÃÀ ×ÏÒÌÉÓ ÂÀÒÜÄÅÀ ÅÄÒ ÌÏÅÀÓßÀÒÉ ÃÀ ÉÂÉ ÊÏÒÐÖÓÓ ÀÌÏÄ×ÀÒÀ. ÌÄ ÃÀ ÜÄÌÉ ÁÉÞÀÛÅÉËÉ ÓÀáËÉÓ ÓÀáÖÒÀÅÆÄ ÀÅÄÃÉÈ, ÌÀÂÒÀÌ ÀÌÏ ÖÊÅÄ ÂÀÌØÒÀËÉÚÏ. ÒÏÝÀ ÖÊÀÍ ÜÀÌÏÅÄÃÉ 22 ÓÀÀÈÓÀ ÃÀ 35 ßÖÈÆÄ ÛÄÅÍÉÛÍÄ ÉÂÉÅÄ ÉÁÉÄØÔÉ ÏÙÏÍà ÀÌãÄÒÀà ÌÏÚÅÉÈÀËÏ ÓÉÍÀÈËÄ ÀÒ ÄÍÈÏ. ÌáÏËÏà ÜÀÍÃÀ 3 ßÉÈÄËÉ ÝÉÌÝÉÌÀ ÓÉÍÀÈËÄ, ÀØÄÃÀÍ ÄÒÈÉ ÌÀÒÝáÄÍÀ Ö×ÒÏ ÍÀÈÄËÉ ÉÚÏ, ÅÉÃÒÄ ÓáÅÄÁÉ. ÀÌãÄÒÀÃÀÝ ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÀ ÞÀËÉÀÍ áÀÍÌÏÊËÄ ÉÚÏ ÃÀ ×ÏÒÌÉÓ ÂÀÒÜÄÅÀ ÅÄÒ ÛÄÅÓÞÄËÉ.

1996 ßËÉÓ 3 ÏØÔÏÌÁÄÒÉ 20 ÓÀÀÈÉ ÃÀ 42 ßÖÈÉ. ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ ÁÄÅÒÉ ÓÀÌÖÛÀÏ ÌØÏÍÃÀ ÃÀ ÂÅÉÀÍ ßÀÌÏÅÄÃÉ ÓÀáËÛÉ. ÖÊÅÄ ÙÀÌÄ ÉÚÏ. ÂÀÒÄÈ ÒÏÌ ÂÀÌÏÅÄÃÉ ÒÀÔÏÌÙÀÝ ÂÀÌÉÜÃÀ ÉÓÄÈÉ ÀÆÒÉ, ÒÏÌ ÀÌÏ ÃÉÃÉáÀÍÉ ÍÀÍÀáÉ ÀÒ ÌÀØÅÓ ÃÀ ÄáËÀ ÖÍÃÀ ÅÍÀáÏ ÌÄÈØÉ. ÓÀÃÀÝ ÉÚÏ ÉÀÛÅÉËÉÓ ØÖÜÉÃÀÍ (ÌÈÀßÌÉÍÃÀ) ÖÍÃÀ ÜÀÌÏÌÄáÅÉÀ, ÒÏÌ ÛÄÅÍÉÛÍÄ ÀÌÏ, ÒÏÌÄËÉÝ ÍÄËÀ ÃÀ ÖáÌÏà ÌÉ×ÒÉÍÀÅÃÀ ØÀËÀØÉÓ ÈÀÅÆÄ ÌÉÀáËÏÄÁÉÈ 100 ÌÄÔÒÉÓ ÓÉÌÀÙËÄÆÄ ÌÈÀßÌÉÍÃÉÃÀÍ ÌÄÔÄáÉÓ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÈ. ÉÂÉ ÛÄÖÉÀÒÀÙÄÁÄËÉ ÈÅÀËÉÈ ÜÀÍÃÀ ÒÏÂÏÒÝ ÏÒÉ ØÅÄÌÏÈ ÌÉÌÀÒÈÖËÉ ÈÄÈÒÉ ÐÒÏÑÄØÔÏÒÉ-ÓÉÍÀÈËÄ ÃÀ ÛÖÀÛÉ ÝÏÌÝÉÌÀ ÈÄÈÒÉ ÓÉÍÀÈËÄ. ÀÌÉÓ ÂÀÒÃÀ ÐÒÏÑÄØÔÏÒÄÁÛÉÝ ÝÉÌÝÉÌÄÁÃÍÄÍ ÓÉÍÀÈËÄÄÁÉ. ÒÀÃÂÀÍ ÌÄÝ ÅÌÏÞÒÀÏÁÃÉ ÓÀáËÌÀ ÛÄÌÉÛÀËÀ áÄËÉ ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÀÛÉ ÃÀ ÀÌÏ ÌáÄÃÅÄËÏÁÉÓ ÀÒÉÃÀÍ ÂÀÌÏÅÉÃÀ. ÅÉ×ÉØÒÄ ÒÀÌÏÃÄÍÉÌÄ ßÀÌÛÉ ØÅÄÌÏÈ ØÖÜÀÆÄ ÜÀÅÀË ÌÄÈØÉ (ÃÀÒÜÄÍÉËÉ ÉÚÏ ÓÖË ÒÀÙÀÝ 15 ÌÄÔÒÉ) ÃÀ ÉØÉÃÀÍ ÂÀÅÀÂÒÞÄËÄÁ ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÀÓ ÌÀÈØÉ. ÒÏÂÏÒÝ ÊÉ ÜÀÌÏÅÄÃÉ ÚÏ×ÉËÉ ÝÄÊÀÓ ÛÄÍÏÁÀÓÈÀÍ ÃÀ ÝÀÛÉ ÀÅÉáÄÃÄ ÀÌÏ ÉØ ÀÙÀÒ ÉÚÏ.
ÌÄÏÒÄ ÃÙÄÓ 4 ÏØÔÏÌÁÄÒÓ ÓÀáËÛÉ ÌÏÅÃÉÏÃÉ ÓÀÌÀÒÛÖÔÏ ÔÀØÓÉÈ ÃÀ ÌÏÅÉÓÌÉÍÄ ÄÒÈÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ÌÏÍÀÈáÒÏÁÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÚÅÄÁÏÃÀ, ÒÏÌ ÍÀáÀ ÀÌÏ ÌÉÀáËÏÄÁÉÈ 22 ÓÀÀÈÓÀ ÃÀ 20 ßÖ-ÈÆÄ. ÉÂÉ ÓÏËÏËÀÊÉÃÀÍ ÜÀÍÃÀ ÒÏÂÏÒÝ ÐÒÏÑÄØÔÏÒÉ-ÓÉÍÀÈËÄ, ÒÏÌÄËÉÝ ÃÉÃÃÄÁÏÃÀ ÃÀ ÐÀÔÀÒÀÅÃÄÁÏÃÀ, ÛÄÌÃÄ ÂÀÉßÄËÀ ÃÀ ÂÀØÒÀ. ÆÖÓÔÀà ÀÓÄÈÉÅÄ ÉÓÔÏÒÉÀ ÌÏÚÅÀ ÏÒÌÀ ÃÀÌÊÅÉÒÅÄÁÄËÌÀ, ÒÏÌËÄÁÌÀÝ ÀÌÏ ÍÀáÄÓ 28 ÀÂÅÉÓÔÏÓ ÌÖáÀÈßÚÀÒÏÓ ÌÉÃÀÌÏÄÁÛÉ. ÚÅÄËÀÆÄ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÉÓ ÀÒÉÓ, ÒÏÌ ÀÌ ÃÒÏÓ ÌÄ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ ÅÉÚÀÅÉ ÃÀ ÖÄÝÒÀà ÓÉÍÀÈËÄ ÂÀÌÏÉÒÈÏ. ÂÅÄÒÃÆÄ ÏÈÀáÛÉ ÀÒÀÅÉÍ ÀÒ ÉÚÏ ÃÀ ÒÀÙÀÝÀÌ ÃÀÉÁÒÀáÖÍÀ. ÚÏÅËÀà ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÄÓ ÜÄÌÉ ÐÏËÔÄÒÂÄÉÓÔÉÓ (ÒÏÌÄËÉÝ ÓÀáËÛÉ ÌÚÀÅÓ ÃÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÈÀÍÀÝ ÃÀÌÚÅÄÁÀ) ÂÀÊÄÈÄÁÖËÉ ÉÚÏ, ÀËÁÀÈ ÉÓ ÌÀÍÉÛÍÄÁÃÀ ÀÌÏ-Ó ÈÁÉËÉÓÉÓ ÈÀÅÆÄ ÂÀÌÏÜÄÍÉÓ ÀÌÁÀÅÓ. (ÖÀáËÏÄÓ áÀÍÄÁÛÉ ÛÄÅÄÝÃÄÁÉ Ö×ÒÏ ÃÀßÅÒÉËÄÁÉÈ ÌÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ ÌÏÂÉÈáÒÏÈ).

1996 ßËÉÓ 30 ÏØÔÏÌÁÄÒÉ. 20 ÓÀÀÈÉ ÃÀ 26 ßÖÈÉ. ÌÄ ÓÀáËÛÉ ÅÉÚÀÅÉ, ÒÏÃÄÓÀÝ ÌÏÅÉÃÀ ÜÄÌÉ ÁÉÞÀÛÅÉËÉ ÓÏÓÏ ÃÀ ÌÉÈáÒÀ, ÒÏÌ ÀÌÏ ÃÀÅÉÍÀáÄ, ÒÏÌÄËÉÝ ÓÀÔÄËÄÅÉÆÉÏ ÀÍÞÉÓÊÄÍ ÂÀ×ÒÉÍÃÀÏ. ÌÄ ÓÀÓßÒÀ×Ïà ÂÀÅÄÃÉ ÀÉÅÀÍÆÄ. ÀÌÏ ÖÊÅÄ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÝÄÍÔÒÉÓ ÈÀÅÆÄ ÉÚÏ. ÉÓ ÍÄËÀ ÌÉ×ÒÉÍÀÅÃÀ ÌÉÀáËÏÄÁÉÈ 100 ÌÄÔÒÉÓ ÓÉÌÀÙËÄÆÄ. ÛÄÖÉÀÒÀÙÄÁÄËÉ ÈÅÀËÉÈ ÉÓ ÜÀÍÃÀ, ÒÏÂÏÒÝ ßÉÈËÀà ÌÏÝÉÌÝÉÌÄ ßÄÒÔÉËÉ, áÏËÏ 10X50 àÏÂÒÉÔÛÉÞÍÄËÀà ÌÀÂÒÀÌ ÌÀÉÍÝ ÜÀÍÃÀ ÈÄ×ÛÉÓ ×ÏÒÌÀ. ÌÀÓ ÌÏÞÒÀÏÁÉÓ ÌáÀÒÄÓ ÄÍÈÏ ßÉÈÄËÉ ÝÉÌÝÉÌÀ ÓÉÍÀÈËÄ, áÏËÏ ÌÄÏÒÄ ÁÏËÏÛÉ Ö×ÒÏ ÓÖÓÔÉ ÓáÅÀ ßÉÈÄËÉ ÀÒÀ ÌÏÝÉÌÝÉÌÄ ßÉÈÄËÉ ÓÉÍÀÈËÄ. ÉÂÉ ÀÓÄ ÂÀÃÀÀÃÂÉËÃÄÁÏÃÀ ØÀËÀØÉÓ ÈÀÅÆÄ, ÓÀÍÀÌ ÜÄÌÓ ßÉÍ ÌÃÄÁÀÒÄ ÊÏÒÐÖÓÓ ÀÒ ÀÌÏÄ×ÀÒÀ. ÀÌ ÃÒÏÓ ÜÄÌ ÓÀÀÈÆÄ 20 ÓÀÀÈÉ ÃÀ 28 ßÖÈÉ ÉÚÏ.

ÛÄÌÃÄ ÜÄÌÓ ÁÉÞÀÛÅÉËÈÀÍ ÓÀÖÁÀÒÛÉ ÒÏÂÏÒÝ ÂÀÉÒÊÅÀ ÌÀÓ ÀÌÏ ÃÀÖÍÀáÀÅÓ ÍÖÝÖÁÉÞÉÓ ÐËÀÔÏÓ 2-3 ÌÉÊÒÏÒÀÉÏÍÄÁÉÓ ÓÀÆÙÅÒÉÓ ÆÄÌÏÈ. ÉÂÉ ËÉÓÉÓ ÔÁÉÓ ÌÉÃÀÌÏÄÁÉÃÀÍ ÞÀËÉÀÍ ÃÉÃÉ ÓÉÓßÒÀ×ÉÈ ÃÀ ÓÒÖËÉÀà ÖáÌÏà ÌÏ×ÒÉÍÀÅÃÀ (ÓÀÅÀÒÀÖÃÏ 400-800 ÊÌ/ÓÈ) ÞÀËÉÀÍ ÃÀÁÀË ÓÉÌÀÙËÄÆÄ (ÌÉÀáËÏÄÁÉÈ 100-200 ÌÄÔÒÉ). ÒÏÂÏÒÝ ÊÉ ÐËÀÔÏÓ ÂÀÓÝÃÀ, ÌÒÖÃßÉÒÖËÀà ÌÏÖáÅÉÀ ÃÀ ÓÀÔÄËÄÅÉÆÉÏ ÀÍÞÉÓÊÄÍ ÂÀ×ÒÉÍÃÀ. ÉÓ ÌÉ×ÒÉÍÃÀ ÀÍÞÀÓÈÀÍ ÃÀ ÌÉÓÂÀÍ ÌÉÀáËÏÄÁÉÈ 50 ÌÄÔÒÉÓ ÌÏÛÏÒÄÁÉÈ 15 ÌÄÔÒÉÓ ÓÉÌÀÙËÄÆÄ ÃÀÄÊÉÃÀ ÃÀ ÉØ ÌÉÀáËÏÄÁÉÈ 2 ßÖÈÉ ÃÀäÚÏ. ÀÌÉÓ ÛÄÌÃÄ ÊÉ ÉÓ ÌÏáÃÀ, ÒÀÝ ÌÄ ÃÀÓÀßÚÉÓÛÉ ÌÏÂÉÈáÒÄÈ.

1996 ßËÉÓ 4 ÍÏÄÌÁÄÒÉ 23 ÓÀÀÈÉ ÃÀ 8 ßÖÈÉ. ÀÉÅÀÍÆÄ ÂÀÅÄÃÉ, ÒÏÌ ÂÄÍÄÒÀÔÏÒÛÉ ÁÄÍÆÉÍÉ ÜÀÌÄÓáÀ. ÖÄÝÒÀà ÈÁÉËÉÓÉÓ ÈÀÅÆÄ ÛÄÅÍÉÛÍÄ ÀÌÏ, ÒÏÌÄËÉÝ ÍÄËÀ ÌÉ×ÒÉÍÀÅÃÀ. ÉÓ 10X50 àÏÂÒÉÔÛÉ ÜÀÍÃÀ, ÒÏÂÏÒÝ ÏÒÉ ÅÄÒÔÉÊÀËÖÒÀà ÂÀÍËÀÂÄÁÖËÉ ÈÄÈÒÉ-ÌÏÚÅÉÈÀËÏ ÓÉÍÀÈËÄ, ÒÏÌÄËÈÀÂÀÍ ØÅÄÌÏÈÀ ÞËÉÄÒÀà ÝÉÌÝÉÌÄÁÃÀ. ÏÁÉÄØÔÉ ÐÉÒÅÄËÀà ÛÄÅÍÉÛÍÄ 23 ÓÀÀÈÓÀ ÃÀ 8 ßÖÈÆÄ. ÉÂÉ ÍÄËÀ ÌÛÏÒÃÄÁÏÃÀ ÃÀ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀà ÓÀÉÍÀÈËÄ ÐÀÔÀÒÀÅÃÄÁÏÃÀ, ÓÀÍÀÌ ÉÓ ÀÒ ÂÀÃÀÉØÝÀ ÌÏÝÉÌÝÉÌÄ ßÄÒÔËÀÃ. ÉÂÉ ÖÊÅÄ ÌÈÀÓÈÀÍ ÀáËÏÓ ÉÚÏ, ÒÏÌ ÖÄÝÒÀà ÌÏÖáÅÉÀ (23 ÓÀÀÈÉ ÃÀ 18 ßÖÈÉ) ÃÀÛÄÃÀÒÄÁÉÈ ÓßÒÀ×Àà ÂÀ×ÒÉÍÃÀ äÏÒÉÆÏÍÔÀËÖÒÀà ÃÀÓÀÅËÄÈÉÓ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÈ. 23 ÓÀÀÈÓÀ ÃÀ 20 ßÖÈÆÄ ÌÀÓ ÌÈÀ ÌÏÄ×ÀÒÀ (ÊÖÓ ÔÁÉÓ ÆÄÌÏÈ). ÀÙÅÍÉÛÍÀÅ, ÒÏÌ ÏÁÉÄØÔÉ ×ÒÄÍÉÓ ÁÏËÏ ÌÏÌÄÍÔÛÉ ÜÀÍÃÀ, ÒÏÂÏÒÝ ÏÒÉ ÅÄÒÔÉÊÀËÖÒÀà ÃÀ ÃÀáÒÉËÀà ÂÀÍËÀÂÄÁÖËÉ ÓÉÍÀÈËÄÄÁÉ.

1996 ßËÉÓ 14 ÃÄÊÄÌÁÄÒÉ 19 ÓÀÀÈÉ ÃÀ 31 ßÖÈÉ. ÓÀáËÛÉ ÅÁÒÖÍÃÄÁÏÃÉ ÃÀ ÍÖÝÖÁÉÞÉÓ ×ÄÒÃÏÁÉÓ III ÌÉÊÒÏ ÒÀÉÏÍÛÉ ÀÌÏÓÀÓÅËÄËÉ ÊÉÁÄÄÁÉÃÀÍ ÃÀÅÉÍÀáÄ ÌÏÝÉÌÝÉÌÄ ßÉÈÄËÉ ÓÉÍÀÈËÄ, ÒÏÌÄËÉÝ ÍÄËÀ ØÀËÀØÉÓ ÈÀÅÆÄ ÂÀÃÀÀÃÂÉËÃÄÁÏÃÀ ÄàÅÉ ÀÙÀÒ ÉÚÏ, ÒÏÌ ÄÓ Ì×ÒÉÍÀÅÉ ÈÄ×ÛÉ ÉÚÏ. ÌÄ ÓÀáËÛÉ ÂÀÅÉØÄÝÉ ÃÀ ÒÏÝÀ ÀÅÄÃÉ, ÉÓ ÖÊÅÄ ÀÙÀÒ ÉÚÏ. ÒÀÌÏÃÄÍÉÌÄ ßÖÈÛÉ ÌÄ ÉÓ ÊÅËÀÅ ÃÀÅÉÍÀáÄ ÜÄÌÉ ÓÀÀÈÉ 19 ÓÀÀÈÓÀ ÃÀ 31 ßÖÈÓ ÀÜÅÄÍÄÁÃÀ. ÏÁÉÄØÔÉ ÞÀËÉÀÍ ÛÏÒÓ ÉÚÏ ÃÀ ×ÏÒÌÀ ÊÀÒÂÀà ÀÒ ÜÀÍÃÀ, 10X50 àÏÂÒÉÔÛÉ ÉÓ ÜÀÍÃÀ ÒÏÂÏÒÝ ßÉÈÄËÉ ÝÉÌÝÉÌÀ ÓÉÍÀÈËÄ, ÒÏÌÄËÉÝ ÌÏÞÒÀÏÁÉÓ ÌáÀÒÄÓ ÉÚÏ ÌÏÈÀÅÓÄÁÖËÉ ÃÀ ÞËÉÄÒÉ ßÉÈÄËÉ ÓÉÍÀÈËÄ, ÒÏÌÄËÉÝ ÌÀÒãÅÍÉÅ ÉÚÏ. ÉÓ ÍÄËÀ ØÀËÀØÉÓÈÀÅÆÄ 150-200 ÌÄÔÒÉÓ ÓÉÌÀÙËÄÆÄ ÂÀÃÀÀÃÂÉËÃÄÁÏÃÀ ÃÀ ÛÄÌÃÄ ÄÒÈ ÀÃÂÉËÀÓ ÛÄÜÄÒÃÀ, ÀÌ ÃÒÏÓ ÌÀÒÝáÍÉÅ ÞÀËÉÀÍ ÁÀÝÉ ÌßÅÀÍÄ ÓÉÍÀÈËÄ ÀÉÍÈÏ ÃÀ ÌÀÍ ÌÏÞÒÀÏÁÀ ÂÀÀÂÒÞÄËÀ. ÝÏÔÀ áÀÍÛÉ ÉÓ ÊÏÒÐÖÓÓ ÌÏÄ×ÀÒÀ ÃÀ ÀÙÀÒ ÂÀÌÏÜÄÍÉËÀ.
 


 ÆÀÆÀ ÄÃÉËÀÛÅÉËÉ