Make your own free website on Tripod.com
1997 ßËÉÓ 5, 9 ÓÄØÔÄÌÁÄÒÉ _ ÀÌÏ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÈÀÅÆÄ

1997 ßËÉÓ 5 ÓÄØÔÄÌÁÉÓ 0 ÓÀÀÈÓÀ ÃÀ 30 ßÖÈÆÄ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÈÀÅÆÄ ÛÄÍÉÛÍÖË ÉØÍÀ ÀÌÏ.

ÂÈÀÅÀÆÏÁÈ ÌÏßÌÉÓ ÌÏÍÀÈáÒÏÁÓ:

"ÙÀÌÉÓ ÐÉÒÅÄËÉÓ ÍÀáÄÅÀÒÉ ÉØÍÄÁÏÃÀ, ÒÏÌ ÜÒÃÉËÏÄÈÉÓ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÈ ÆÖÓÔÀà ÃÉÃÉ ÈÀÍÀÅÀÒÓÊÅÍÀÅÄÃÉÓ ØÅÄÛ ÛÄÅÍÉÛÍÄ ÈÄÈÒÉ ÌÏÝÉÌÝÉÌÄ ÓÉÍÀÈËÄ. ÈÀÅÉÃÀÍ ÌÄ ÉÓ ÈÅÉÈÌ×ÒÉÍÀÅÉ ÌÄÂÏÍÀ, ÌÀÂÒÀÌ ÒÏÂÏÒÝ ÛÄÌÃÂÏÌÛÉ ÂÀÉÒÊÅÀ ÅÝÃÄÁÏÃÉ. ÀÌÏ ÖáÌÏà ÌÏ×ÒÉÍÀÅÃÀ ÃÀ ÒÏÝÀ ÌÉÀËÏÄÁÉÈ ÜÄÌÂÀÍ 1.2 ÊÉËÏÌÄÔÒÉÓ ÌÀÍÞÉËÆÄ ÉÚÏ ÃÀÛÏÒÄÁÖËÉ, ÀÛÊÀÒÀà ÂÀÅÀÒÜÉÄ ÌÉÓ ÁÏÒÔÆÄ ÀÍÈÄÁÖËÉ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ×ÄÒÉÓ ÓÉÍÀÈËÄÄÁÉ. ÉÓÉÍÉ ÊÅÀÒÝÉÓ ÍÀÈÖÒÉÓ ÓÉÍÀÈËÄÓ ßÀÀÂÀÅÃÍÄÍ ÃÀ ÚÅÄËÀÍÉ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÉÍÔÄÍÓÉÅÏÁÉÓÀÍÉ ÉÚÅÍÄÍ. ÏÁÉÄØÔÉ ÈÅÉÈÌ×ÒÉÍÀÅÆÄ ÏÃÍÀÅ ÐÀÔÀÒÀ ÉÚÏ ÃÀ ÓÉÂÒÞÄÛÉ 20 ÌÄÔÒÉ ÉØÍÄÁÏÃÀ. ÌÀÓ ØÅÄÌÏÈ ÈÄÈÒÉ ÌÏÝÉÌÝÉÌÄ ÓÉÍÀÈËÄ ÄÍÈÏ, áÏËÏ ÖÊÀÍ ÏÒÉ ÜÅÄÖËÄÁÒÉÅÉ ÍÀÈÖÒÉÓ ÌÀÂÅÀÒÉ ÓÉÍÀÈËÄ.

ÉÂÉ ÍÄËÍÄËÀ ÃÀÂÅÛÏÒÃÀ ÃÀ ÓßÏÒáÀÆÏÅÍÀà ÓÀÌáÒÄÈ ÀÙÌÏÓÀÅËÄÈÉÓ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÈ ÂÀ×ÒÉÍÃÀ. ÀÌ ÃÒÏÓ ÌÄ ÜÄÌÓ ÌÄÖÙËÄÓ ÃÀÅÖÞÀáÄ ÃÀ ÜÅÄÍ ÀÌ ÏÁÉÄØÔÓ ÄÒÈÀà ÅÀÊÅÉÒÃÄÁÏÃÉÈ. ÌÄ ÜÄÌÓ ÌÄÖÙËÄÓ ÅÉÈáÀÒÉ, ÒÏÌ ÍÀáÄ ÄáËÀ ÓÀÔÄËÄÅÉÆÉÏ ÀÍÞÀÓ ÈÖ ÀÒ ÛÄÌÏÖ×ÒÉÍÏÓ ÌÄÈØÉ. ÀÌÉÓ ÈØÌÀ ÃÀ ÌÉÓÉ 90 ÂÒÀÃÖÓÉÈ ÛÄÌÏÁÒÖÍÄÁÀ ÄÒÈÉ ÉÚÏ. ÌÀÍ ÀÍÞÉÓ ÖÊÀÍ ÂÀÉ×ÒÉÍÀ ÃÀ ÌÈÉÓ ÖÊÀÍ ÜÀÄÛÅÀ. ÞÍÄËÉÀ ÉÌÉÓ ÈØÌÀ ÃÀãÃÀ ÈÖ ÀÒÀ ÌÀÂÒÀÌ ×ÀØÔÉÀ, ÒÏÌ ÉÓ ÉØ ÜÀÄÛÅÀ.  ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÀ ÌÉÀáËÏÄÁÉÈ 3 ßÖÈÉ ÂÒÞÄËÃÄÁÏÃÀ."

ÀÌ ÛÄÌÈáÅÀÅÉÓ ÂÀÒÃÀ ÊÉÃÄÅ ÄÒÈÉ ÛÄÌÈáÅÄÅÀ ÃÀ×ÉØÓÉÒÃÀ 1997 ßËÉÓ 9 ÓÄØÔÄÌÁÄÒÓ ÌÉÀáËÏÁÉÈ 22 ÓÀÀÈÓÀ ÃÀ 30 ßÖÈÆÄ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÈÀÅÆÄ ÃÀ×ÉØÓÉÒÄÁÖË ÉØÍÀ ÀÌÏ, ÒÏÌÄËÉÝ ÓÀÌáÒÄÈ-ÀÙÌÏÓÀÅËÄÈÉÃÀÍ ÜÒÃÉËÏÄÈÉÓ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÉÈ ÌÉ×ÒÉÍÀÅÃÀ.

ÉÓ 10 ãÄÒÀà àÏÂÒÉÔÛÉ ÛÄÌÃÄÂÍÀÉÒÀà ÜÀÍÃÀ: ÌÀÓ ÂÅÄÒÃÄÁÆÄ ÏÒÉ ÞÉËÄÒÉ ÈÄÈÒÉ ÓÉÍÀÈËÄ ÄÍÈÏ. ÀÂÒÄÈÅÄ ÏÃÍÀÅ ßÉÍ ÌÏÓÜÀÍÃÀ ÁÀÝÉ ßÉÈÄËÉ ÝÉÌÝÉÌÀ ÓÉÍÀÈËÄ. ÚÅÄËÀÆÄ ÖÝÍÀÖÒÉ ÒÀÝ ÉÚÏ ×ÉØÓÉÒÃÄÁÏÃÀ ÞËÉÄÒÉ ÈÄÈÒÉ ÂÀÍÀÈÄÁÄÁÉ, ÒÏÌÄËÉÈÀ ßÚÀÒÏÝ ÀÒ ÓÜÀÍÃÀ. ÏÁÉÄØÔÉ ÌÉÀáËÏÄÁÉÈ 500-700 ÌÄÔÒÉÓ ÓÉÌÀÙËÄÆÄ ÌÉ×ÒÉÍÀÅÃÀ ÃÀ ÀÒÀÅÉÈÀÒ áÌÀÓ ÀÒ ÂÀÌÏÓÝÄÌÃÀ.