Make your own free website on Tripod.com
1997 ßËÉÓ 14 ÓÄØÔÄÌÁÄÒÉ: ÀÌÏ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÈÀÅÆÄ


1997 ßËÉÓ 14 ÓÄØÔÄÌÁÄÒÓ 22 ÓÀÀÈÓÀ ÃÀ 44 ßÖÈÆÄ. ÒÏÂÏÒÝ ÚÏÅÄËÈÅÉÓ ÍÖÝÖÁÉÞÉÓ ÐËÀÔÏÆÄ ÃÄÍÉ ÀÒ ÉÚÏ. ÌÄ ×ÀÍãÒÉÃÀÍ ÅÉÚÖÒÄÁÏÃÉ ÃÀ ØÀËÀØÉÓ ÝÄÍÔÒÉÓ ÈÀÅÆÄ ÛÄÅÀÌÜÍÉÄ ÞÀËÉÀÍ ÓÖÓÔÉ ßÉÈÄËÉ ÓÉÍÀÈËÄ. 10X50 àÏÂÒÉÔÛÉÊÉ ÌÏÅÀáÄÒáÄ ÌÉÓÉ ×ÏÒÌÉÓ ÂÀÒÜÄÅÀÝ ÄÓ ÂÀáËÃÀÈ "ÓÔÀÍÃÀÒÔÖËÉ" Ì×ÒÉÍÀÅÉ ÈÄ×ÛÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÌÄ ÀÒÀÄÒÈáÄËÛÄÌÉÍÉÛÍÀÅÓ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÈÀÅÆÄ.

ÏÁÉÄØÔÓ ÁÏÒÔÆÄ ÄÒÈÉ ßÉÈÄËÉ ÃÀ ÄÒÈÉ ÝÉÌÝÉÌÀ ßÉÈÄËÉ ÓÉÍÀÈËÄ ÄÍÈÏ, ÒÏÌÄËÉÝ ÏÃÍÀÅ ßÉÍ ÃÀ ÌÀÙËÀ ÉÌÚÏ×ÄÁÏÃÀ. ÏÁÉÄØÔÉ ÍÄË-ÍÄËÀ ÌÏÞÒÀÏÁÃÀ ØÀËÀØÉÓ ÈÀÅÆÄ. ÝÏÔÀáÀÍÛÉ ÌÀÍ ßÉÍ ÌßÅÀÍÄ ÓÉÍÀÈËÄ ÀÀÍÈÏ. ÉÓ ãÄÒ  ÓÖÓÔÉ ÉÚÏ, ÛÄÌÃÄ ÊÉ ÂÀÞËÉÄÒÃÀ ÃÀ ÖÊÅÄ ÊÀÒÂÀà ÜÀÍÃÀ. ÓÀÍÀÌ ÊÏÒÐÖÓÓ ÌÏÄ×ÀÒÄÁÏÃÀ ÄÓ ÌßÅÀÍÄ ÓÉÍÈËÄ ÉÓÄÅ  ÛÄÓÖÓÔÃÀ ÃÀ ÂÀØÒÀ. ÂÄÂÏÍÄÁÏÃÀÈ áÏÌÀËÃÉ ÏÃÍÀÅ ÛÄÌÏÁÒÖÍÃÀ, ÌßÅÀÍÄ ÓÉÍÀÈËÄ ÂÀÌÏÀÜÉÍÀ ÃÀ ÛÄÌÃÄ ÉÓÄÅÛÄÁÒÖÍÃÀÏ, ÒÉÓ ÂÀÌÏÝ ÄÓ ÌßÅÀÍÄ ÓÉÍÀÈËÄ ÉÓÄÅ ÁÏÒÔÓ ÌÏÄ×ÀÒÀ.

ÒÏÂÏÒÝ ÌÏÂÀáÓÄÍÄÈ ÄÓ ÏÁÉÄØÔÉ ÌÄ ÃÀ ÊÉÃÄÅ ÖÀÌÒÀÅ áÀËáÓ ÀÒÀÒÄÈáÄË ÖÍÀáÀÅÓ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÈÀÅÆÄ. ÌÓÂÀÅÓÌÀÏÁÉÄØÔÌÀ 1997 ßËÉÓ ÂÀÆÀ×áÖËÆÄ ÌÀÍØÀÍÄÁÉ ÂÀÀÜÄÒÀ ÌÄÔÒÏ ÃÄËÉÓÉÓ ÌÉÃÀÌÏÄÁÛÉ. ÉÓ ÞÀËÉÀÍ ÃÀÁËÀ ÌÉ×ÒÉÍÀÅÃÀÃÀ ÓÀÍÀÌ ÈÅÀËÓ ÀÒ ÌÉÄ×ÀÒÀ ÉØÀÌÃÄ ÌÀÍØÀÍÄÁÉ ÀÒ ÃÀÉØÏØÍÄÍ. ÀÌ ÀÌÁÉÓ ÌÏÌÓßÒÄ ÒÀÌÏÃÄÍÉÌÄ ÀÈÄÖËÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉ ÉÚÏ.