Make your own free website on Tripod.com
"ÉÂÉ ÐÉÒÃÀÐÉÒ ÜÅÄÍÓÊÄÍ ÌÏ×ÒÉÍÀÅÃÀ!"

- "1994 ßËÉÓ ÉÅËÉÓÉÓ ÈÅÄÛÉ ÁÄÁÉÀÓÈÀÍ ÃÀ ÐÀÐÀÓÈÀÍ ÌÝáÄÈÉÓ ÒÀÉÏÍÉÓ ÓÏ×ÄË ØÓÏÅÒÉÓÛÉ ÅÉÓÅÄÍÄÁÃÉ - ÌÏÂÅÉÈáÒÏÁÓ Ø. ÈÁÉËÉÓÉÓ 141-Ä ÓÀÛÖÀËÏ ÓÊÏËÉÓ ÌÏÓßÀÅËÄ ÂÉÏÒÂÉ ÜÏÊÏËÀÛÅÉËÉ - ÙÀÌÉÓ 10 ÓÀÀÈÉ ÉØÍÄÁÏÃÀ, ÌÄÆÏÁËÉÓ ØÀËÄÁÉ ÜÅÄÍÉ ÓÀáËÉÓ ßÉÍ ÛÄÊÒÄÁÉËÉÚÅÍÄÍ. ÌÀÈ ÛÏÒÉÓ ÃÄÃÀÜÄÌÉ ÃÀ ÃÄÉÃÀÜÄÌÉÝ ÉÚÅÍÄÍ. ÁÀÅÛÅÄÁÉ ÉØÅÄ ÅÈÀÌÀÛÏÁÃÉÈ. ÀÌ ÃÒÏÓ ÃÀÅÉÍÉáÄÈ ÌÀÌÀÜÄÌÉÓ ÌÀÍØÀÍÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÜÅÄÍÉ ÓÀáËÉÃÀÍ ÃÀÀáËÏÅÄÁÉÈ 200 ÌÄÔÒÛÉ ÂÀÜÄÒÃÀ. "ÂÉÏÒÂÉ, ÂÀÉØÄÝÉ ÍÀáÄ ÒÀÔÏÌ ÂÀÀÜÄÒÀ ÌÀÌÀÛÄÍÌÀ ÌÀÍØÀÍÀ ÉØ" - ÌÉÈáÒÀ ÃÄÃÀÌ. ÌÄÝ ÌÀÛÉÍÅÄ ÂÀÅÉØÄÝÉ, ÈÀÍ ÃÄÉÃÀÜÄÌÉ ÌÏÌÚÅÀ. ÒÏÝÀ ÌÀÌÀÓÈÀÍ ÌÉÅÄÃÉÈ, ÃÀÅÉÍÀáÄÈ, ÒÏÌ ÌÀÓ ÌÀÍØÀÍÀ ÂÀä×ÖàÄÁÏÃÀ. "ÂÉÏÒÂÉ, ÛÄáÄÃÄ Ì×ÒÉÍÀÅÉ ÈÄ×ÛÉ!" - ÃÀÉÚÅÉÒÀ ÀÌ ÃÒÏÓ ÃÄÉÃÀÜÄÌÌÀ. ÌÄ ÝÀÛÉ ÀÅÉáÄÃÄ ÃÀ ÃÀÅÉÍÀáÄ ÒÀÙÀÝ ÓÀÂÀÍÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÜÅÄÍÓÊÄÍ ÌÏ×ÒÉÍÀÅÃÀ ÛÄÌÄÛÉÍÃÀ. ÃÄÉÃÀÓ áÄËÉ ÌÏÅÊÉÃÄ ÃÀ ÏÒÉÅÄ ÓÀáËÉÓÊÄÍ ÂÀÅÉØÄÝÉÈ. ÈÀÍ ÂÀÅÒÁÏÃÉÈ ÃÀ ÈÀÍ ÝÀÛÉ ÅÉÚÖÒÄÁÏÃÉÈ. ÒÏÂÏÒÝ ÉÚÏ ÓÀáËÓ ÌÉÖÀáËÏÅÃÉÈ. ÌÄ ÃÀÅÉÍÀáÄ ÃÄÃÀÜÄÌÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÊÉÏÃÀ ÃÀ ÜÅÄÍÓ ÛÄÓÀáÅÄÃÒÀà ÂÀÌÏÒÁÏÃÀ. ÀÌ ÃÒÏÓ Ì×ÒÉÍÀÅÉ ÈÄ×ÛÉ ÂÀÜÄÒÃÀ, ÆÄÅÉÈ ÀÉàÒÀ ÃÀ ÝÀÛÉ ÂÀÖÜÉÍÀÒÃÀ."

" - ÒÏÃÄÓÀÝ ÂÉÏÒÂÉ ÃÀ ÍÏÍÀ ÜÄÌÉ ÌÄÖÙËÉÓ ÌÀÍØÀÍÀÓÈÀÍ ÌÉÅÉÃÍÄÍ, ÝÀÆÄ ÖÝÍÀÖÒÉ Ì×ÒÉÍÀÅÉ ÏÁÉÄØÔÉ ÃÀÅÉÍÀáÄ - ÌÏÂÅÉÈáÒÏÁÓ ÂÉÏÒÂÉÓ ÃÄÃÀ, ØÀËÁÀÔÏÍÉ ËÀËÉ - ÐÉÒÅÄËÀà ÉÂÉ ÈÅÉÈÌ×ÒÉÍÀÅÉ ÌÄÂÏÍÀ, ÌÀÂÒÀÌ ÊÀÒÂÀà ÒÏÌ ÃÀÅÖÊÅÉÒÃÉ ÌÉÅáÅÃÉ, ÒÏÌ Ì×ÒÉÍÀÅÉ ÈÄ×ÛÉ ÉÚÏ. ÉÓ ÌÏ×ÒÉÍÀÅÃÀ ÃÉÃÉ ÓÉÜØÀÒÉÈ ÃÀ ÐÉÒÃÀÐÉÒ ÂÀÜÄÒÄÁÖËÉ ÌÀÍØÀÍÉÓÀÊÄÍ ÌÏÄÌÀÒÈÄÁÏÃÀ, ÒÏÃÄÓÀÝ ÂÉÏÒÂÉÌ ÃÀ ÍÏÍÀÌ ÉÓ ÛÄÍÉÛÍÄÓ ÃÀ ÓÀáËÉÓÊÄÍ ÂÀÌÏÉØÝÍÄÍ, ÖÝÍÀÖÒÉ áÏÌÀËÃÉ ÌÀÈ ÂÀÌÏÄÃÄÅÍÀ. ÌÄ ÅÉÊÉÅËÄ ÃÀ ÜÄÌÄÁÉÓÊÄÍ ÂÀÅÉØÄÝÉ, ÈÀÍ ÂÀÏÝÄÁÖËÉ ÌÄÆÏÁËÉÓ ØÀËÄÁÉ ÌÏÌÚÅÍÄÍ. ÈÖÌÝÀ ÓÀÛÉÍËÀà ÀÙÄËÅÄÁÖËÉ ÅÉÚÀÅÉ, ÖÝÍÀÖÒÉ ÏÁÉÄØÔÉÓ ÃÀÈÅÀËÉÄÒÄÁÀ ÌÀÉÍÝ ÛÄÅÞÄËÉ. ÉÂÉ äÂÀÅÃÀ ÄÒÈÌÀÍÄÈÆÄ ÃÀÌáÏÁÉË ÏÒ ÙÒÌÀ ÈÄ×ÛÓ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÂÀÒÄÛÄÌÏ ÌÒÂÅÀËÉ "ÂÀÌÏÍÀÆÀÒÃÄÁÉ" äØÏÍÃÀ. ÉËÖÌÉÍÀÔÏÒÄÁÉ ÀÒ ÛÄÌÉÍÉÛÍÀÅÓ, ÂÀÌÏÍÀÆÀÒÃÄÁÉÃÀÍ ÊÉ ÃÀÌÀÁÒÌÀÅÄÁÄËÉ ÍÀÈÄÁÀ ÂÀÌÏÃÉÏÃÀ. áÏÌÀËÃÉ ÌÈËÉÀÍÀà ÌÏÈÄÈÒÏ - ÌÏÅÄÒÝáËÉÓ×ÒÏ ÉÚÏ. ÒÏÃÄÓÀÝ ÛÄÛÉÍÄÁÖËÌÀ ÁÀÅÛÅÌÀ ÜÄÌÈÀÍ ÌÏÉÒÁÉÍÀ, ÖÝÍÀÖÒÉ ÏÁÉÄØÔÉ ÆÖÓÔÀà ÜÅÄÍÓ ÆÄÌÏÈ, ÜÅÄÍÂÀÍ ÃÀÀáËÏÅÄÁÉÈ 15-20 ÌÄÔÒÉÓ ÓÉÌÀÙËÄÆÄ ÉÌÚÏ×ÄÁÏÃÀ. ÀÌ ÃÒÏÓ ÜÄÌÌÀ ÃÀÌÀÝ ÌÏÉÒÁÉÍÀ, ÛÄÛÉÍÄÁÖËÉ ÌÄÆÏÁËÄÁÉÝ ÌÏÝÅÉÅÃÍÄÍ. Ì×ÒÉÍÀÅÉ ÈÄ×ÛÉ ÃÀÀáËÏÅÄÁÉÈ 1 ßÖÈÉÓ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ ÄÊÉÃÀ ÝÀÆÄ, ÌÄÒÄ ÊÉ ÌÀÙËÀ ÀÉàÒÀ ÃÀ ÖÊÅÀËÏà ÂÀÖÜÉÍÀÒÃÀ. ÊÀÒÂÀ áÀÍÓ ÅÄÒ ÌÏÅÃÉÏÃÉ ÂÏÍÓ. ÉÓÄÈÉ ÂÒÞÍÏÁÀ ÌØÏÍÃÀ, ÒÏÌ ÌÀÈ ÜÄÌÉ ÛÅÉËÉÓ ÌÏÔÀÝÄÁÀ ÖÍÃÏÃÀÈ."