Make your own free website on Tripod.com
 

ÌÏÌÀÊÅÃÀÅÉ ÖÝáÏÐËÀÍÄÔÄËÉ ÛÄÌÈáÅÄÅÉÈ ÉÐÏÅÀ ÌÏáÖÝÄÁÖËÌÀ ØÀËÌÀ!

ÖÒÀËÉ, ÓÏ×ÄËÉ ÊÀÛÔÉÌÉ

    ÄÓ ÀÌÁÀÅÉ ÒÖÓÄÈÛÉ 1996 ßÄËÓ ÌÏáÃÀ. ÌÏáÖÝÄÁÖËÌÀ ØÀËÌÀ ÂÆÀÆÄ ÛÄÌÈáÅÄÅÉÈ ÖÝáÏÐËÀÍÄÔÄËÉ ÉÐÏÅÀ. ÌÀÓ ÉÓ ÁÀÅÛÅÉ ÄÂÏÍÀ ÃÀ ÓÀáËÛÉ ßÀÉÚÅÀÍÀ. ÏÒÉ ÊÅÉÒÉÓ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ ÉÓ ÌÀÓ ÖÅËÉÃÀ ÃÀ ÓÀàÌÄËÓ ÀàÌÄÅÃÀ. ÖÄÝÒÀà ÌÏáÖÝÉ ÀÅÀà ÂÀáÃÀ ÃÀ ÉÓ ÓÀÀÅÀÃÌÚÏ×ÏÛÉ ÌÏÀÈÀÅÓÄÓ. ÖÐÀÔÒÏÍÏà ÃÀÒÜÄÍÉËÉ ÖÝáÏÐËÀÍÄÔÄËÉ ÌÀËÄ ÂÀÒÃÀÉÝÅÀËÀ. ÌÄ ÀÒ ÅÉÝÉ ÈÖ ÄÓ ÖÝÏÐËÀÍÄÔÄËÉÓ ÓáÄÖËÉ ÒÏÂÏÒ ÌÏáÅÃÀ ×ÉËÛÉ ÀÓÀáÖËÉ áÀËáÉÓ áÄËÛÉ ÌÀÒÀÌ ×ÀØÔÉÀ, ÒÏÌ 1996 ßËÉÓ 13 ÀÂÅÉÓÔÏÓ ÊÀÛÔÉÌÉÓ ÌÉËÉÝÉÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀÛÉ ÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÍÃÀÓßÒÄÁÉÈ ÜÀÉÚÄÒÀ ÄÓ ×ÉËÌÉ, ÒÉÓ ÛÄÌÃÄÂÀÃÀÝ ÂÅÀÌÉ ßÀÉÙÄÓ ÄÒÈÄÒÈ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÃÀßÄÓÄÁÖËÄÁÀÛÉ. ÓÀÌßÖáÀÒÏà ÖÝáÏÐËÀÍÄÔÄËÉÓ ÂÅÀÌÉ ÖÂÆÏÖÊËÏà ÂÀØÔÀ. ÒÏÂÏÒÝ ÓÜÀÍÓ ÊÂÁ-Ó ÀÒ ÓÞÉÍÀÅÓ ÃÀ ÃÉÃÉ ÌÏÍÃÏÌÄÁÉÈ ÀÓÀÉÃÖÌËÏÄÁÓ ×ÀØÔÄÁÓ.

ÖÀáËÏÄÓ áÀÍÄÁÛÉ ÀÌ ÂÅÄÒÃÆÄ ÌÄ ÃÀÅÀÌÀÔÄÁ ÃÀÌÀÔÄÁÉÈ ÉÍ×ÏÒÌÀÝÉÀÓ ÀÌ ×ÀØÔÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ!

ÆÀÆÀ ÄÃÉËÀÛÅÉËÉ
 
 

1996 ßËÉÓ 13 ÀÂÅÉÓÔÏ, ÌÉËÉÝÉÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ. 
ÌÏáÖÝÉ ØÀËÉ ÅÉÍÝ ÉÐÏÅÀ ÖÝáÏÐËÀÍÄÔÄËÉ

ÓÖÒÀÈÄÁÉ ÅÉÃÄÏ ×ÉËÌÉÃÀÍ.