Make your own free website on Tripod.com
ÀÌÏ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÈÀÅÆÄ
1988-89 ßËÄÁÉÓ ÛÄÌÏÃÂÏÌÀ


ÀÌ ×ÉËÌÛÉ ÀÓÀáÖËÉÀ ÀÌÏ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÈÀÅÆÄ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀÒÝ ÉÓÄ ÉÛÅÉÀÈÀà ÜÃÄÁÏÃÀ áÏËÌÄ ÈÁÉËÉÓÉ ÈÀÅÆÄ ÉÌ áÀÍÄÁÛÉ. ÀÌ ×ÀØÔÉÓ ÌÏÌÓßÒÄ ÉÚÏ ÀÈÀÓÏÁÉÈ ÀÃÀÌÉÀÍÉ ÌÈÄËÓ ÈÁÉËÉÓÛÉ ÃÀ ÄÓ ÊÀÃÒÄÁÉ ÓÒÖËÉÀÈ ÛÄÌÈáÅÄÅÉÈ ÂÀÃÀÉÙÏ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÔÄËÄÅÉÆÉÀÌ, ÒÏÌÄËÉÝ ÀÌ ÃÒÏÓ ÅÉÃÄÏ ÊËÉÐÉÓ ÂÀÃÀÙÄÁÀÓ ÀßÀÒÌÏÄÁÃÀ.

ÀÌÏ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÈÀÅÆÄ - academy.mpv 

ÀÌÏ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÈÀÅÆÄ -Tbilisi-1.mpg 

ÀÌÏ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÈÀÅÆÄ - Tbilisi-2.mpg 

ÀÌÏ ÈÁÉËÉÓÉ ÈÀÅÆÄ - Tbilisi-3.mpg 
 


 
ÀÌ ÓÖÒÀÈÆÄ ÂÀÌÏÓÀáÖËÉÀ ÊÀÌÄÒÉÓ ÌÉÄÒ ÌÀØÓÉÌÀËÖÒÀÃ ÂÀÃÉÃÄÁÖËÉ ÀÌÏ.

 
ÀÌ ÓÖÒÀÈÆÄ ÀÙÄÁÖËÉÀ ×ÉËÌÉÓ 69, 212 ÃÀ 227 ÊÀÃÒÄÁÉ ÃÀ ÌÀÈÉ ÖÒÈÉÄÒÈÛÄÈÀÅÓÄÁÉÈ ÌÉÙÄÁÖËÉÀ ÏÁÉÄØÔÉÓ ÔÒÀÄØÔÏÒÉÀ. ÄÓ ÌÀÍÞÉËÉ ÌÀÍ 10 ßÀÌÛÉ ÃÀ×ÀÒÀ. 

 
ÀÌ ÓÖÒÀÈÆÄ ÊÉ ÈØÅÄÍ áÄÃÀÅÈ ÌÏßÌÄÄÁÉ ÌÝÉÒÄ ÍÀßÉËÓ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÀÌ ÏÁÉÄØÔÉÓ ÌÏÞÒÀÏÁÀÓ ÀÊÅÉÒÃÄÁÏÃÍÄÍ.